Uniformos patinka ne visiems

2012-05-21

Nuo atei­nan­čio ru­dens Šiau­lių Me­de­ly­no pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai pri­va­lės vil­kė­ti uni­for­mas – ža­lios spal­vos megz­ti­nius su mo­kyk­los ženk­liu­ku. Kai ku­rie tė­vai tai lai­ko prie­var­ta. „Ma­no vai­kas grį­žo iš mo­kyk­los ir pra­ne­šė, kad vi­sus vai­kus, ne sa­vo no­ru, iš­ma­ta­vo ir lie­pė at­neš­ti už megz­ti­nį apie 90 li­tų“, – ra­šo re­dak­ci­jai pa­si­pik­ti­nęs tė­vas. Mo­kyk­la: tė­vai bu­vo in­for­muo­ti

Me­de­ly­no pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ing­ri­da Maz­ri­mie­nė pa­tvir­ti­no, kad ba­lan­džio pa­bai­go­je į mo­kyk­lą at­vy­ko įmo­nės „Sa­vi­tas sti­lius“ dar­buo­to­jos, ku­rios iš­ma­ta­vo vai­kų apim­tis megz­ti­niams megz­ti.

Pa­sak di­rek­to­rės, tė­vai pa­tys pa­gei­da­vo, kad mez­gė­jos atei­tų į mo­kyk­lą.

„Tė­vai bu­vo in­for­muo­ti per kla­sių auk­lė­to­jus. Net­gi bu­vo kvie­čia­mi pa­tys at­vyk­ti į mo­kyk­lą ir da­ly­vau­ti ma­tuo­jant“, – sa­kė I. Maz­ri­mie­nė.

O jei­gu tė­vai neiš­ga­li nu­pirk­ti uni­for­mos? Di­rek­to­rė ti­ki­na, kad sun­kiai be­si­ver­čian­čioms šei­moms ne­reik­tų ne­ri­mau­ti. Megz­ti­nius šių šei­mų vai­kams bus ga­li­ma nu­pirk­ti iš mo­kyk­lai au­ko­ja­mų 2 pro­cen­tų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Megz­ti­nio kai­na, pa­sak I. Maz­ri­mie­nės, pri­klau­so nuo dy­džio ir svy­ruo­ja nuo 50 iki 70 li­tų.

Mo­kyk­los di­rek­to­rė įsi­ti­ki­nu­si, kad uni­for­ma mo­kyk­lai su­tei­kia iš­skir­ti­nu­mo ir ne­tgi pa­ke­lia mo­ki­nių sa­vi­ver­tės jaus­mą.

Svars­ty­mai įsi­ves­ti uni­for­mą, pa­sak I. Maz­ri­mie­nės, vy­ko nuo moks­lo me­tų pra­džios: „Gruo­dį įvy­ko iš­plės­ti­nis mo­kyk­los ta­ry­bos ir mo­ki­nių tė­vų ak­ty­vo su­si­rin­ki­mas, ku­rio me­tu bu­vo nu­spręs­ta rink­tis ža­lios spal­vos megz­ti­nius, bei pa­si­rink­tas ga­min­to­jas – vie­nas iš tri­jų“.

Uni­for­mas su­tar­ta dė­vė­ti ke­tu­rias die­nas per sa­vai­tę, o penk­ta­die­niais bus ga­li­ma reng­tis kaip no­ri.

Ren­ka­si ir ki­tos mo­kyk­los

Nuo ki­tų moks­lo me­tų pra­džios uni­for­ma įve­da­ma ir Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jo­je. Mo­kyk­los di­rek­to­rė Sil­vi­ja Ba­ra­naus­kie­nė sa­kė, kad už uni­for­mas pa­si­sa­kė per 80 pro­cen­tų ap­klaus­tų tė­vų ir mo­ki­nių.

Mo­kyk­los bend­ruo­me­nė ap­si­spren­dė pa­si­rink­ti tam­siai mė­ly­nos spal­vos megz­ti­nius.

„Ba­lan­džio pa­bai­go­je per at­vi­rų du­rų die­ną pri­sta­tant uni­for­mą mo­kyk­los bend­ruo­me­nei bu­vo su­lauk­ta ir nei­gia­mos reak­ci­jos, – ne­slė­pė di­rek­to­rė. – Ma­nau, kad di­de­lė­je mo­kyk­lo­je tai yra na­tū­ra­lu“.

Megz­tu­kų kai­na, pa­sak di­rek­to­rės, nuo 50 iki 80 li­tų, pri­klau­so­mai nuo dy­džio. Už­sa­ky­ta taip pat įmo­nė­je „Sa­vi­tas sti­lius“.

Prak­tiš­ku­mas

Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Na­ta­li­ja Kau­nic­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad jų mo­kyk­lo­je tik pra­di­nu­kai dė­vi uni­for­mas – ža­lius megz­ti­nius. Ši ini­cia­ty­va esą ki­lo iš pa­čių tė­vų, pa­tys iš­si­rin­ko mo­de­lį, pa­tys už­si­sa­kė.

„Pa­tys vai­kai tu­ri no­rė­ti uni­for­mų. Mes ne­ga­li­me pri­mes­ti sa­vo va­lios“, – įsi­ti­ki­nu­si di­rek­to­rė, to­dėl apie uni­for­mų įve­di­mą vy­res­nė­se kla­sė­se kol kas ne­svars­to­ma.

Be­ne il­giau­sią pa­tir­tį dėl uni­for­mų tu­ri „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­ja. Čia jos eg­zis­tuo­ja nuo 1996 me­tų. Pa­sak mo­kyk­los va­do­vo Kęs­tu­čio Šal­čio, uni­for­ma lai­kui bė­gant kei­tė­si. Šiuo me­tu mo­ki­niai kas­dien ren­gia­si juo­dos ir rau­do­nos spal­vos megz­tu­kais.

„Pas mus uni­for­ma ne­pri­va­lo­ma rug­sė­jį ir ge­gu­žę, ta­čiau šian­dien už­su­kę į mo­kyk­lą pa­ma­ty­tu­mė­te, kad di­de­lė da­lis mo­ki­nių vil­ki uni­for­mi­nius megz­ti­nius“, – sa­kė di­rek­to­rius.

K. Šal­tis ne­nei­gė, kad ne vi­siems mo­ki­niams uni­for­ma prie šir­dies, pa­si­tai­ko to­kių, ku­rie jos ne­dė­vi.

Dau­gu­ma kal­bin­tų mo­kyk­lų va­do­vų sa­kė, kad ap­si­spren­džiant dėl uni­for­mų rei­ka­lin­gu­mo, dau­giau­sia lė­mė jų pra­ktiš­ku­mas.

Jurgita Juškevičienė

Šiaulių kraštas