AKTUALI TEISINĖ INFORMACIJA

2021 metai

  • Švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygų tobulinimas
  • Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo: AR_2021-04-10 optimizavimo įsakymas
  • Nuo  kovo 26 d.  Vyriausybė,  siekiama užtikrinti visuomenės saugumą bei užkirsti kelią galimiems COVID-19 ligos protrūkiams, įpareigojo periodiškai  (kas 7-10 d.) testuotis tų sričių darbuotojus, kurie darbe nuolat kontaktuoja su kitais žmonėmis, taip pat ir švietimo darbuotojus.  Daugiau informacijos: 

Žmonių-užkrečiamųjų-ligų-profilaktikos-ir-kontrolės-įstatymo-18-26-ir-40-straipsnių-pakeitimo-įstatymas-2021-kovo-23-d.-Nr.-XIV-195

Vyriausybės-nutarimas-dėl-darbų-ir-veiklos-sričių-sąrašo-patvirtinimo-2021-m.-kovo-26-d.-Nr.178

  • Dėl Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms: Dėl konsultacijų apmokėjimo
  • Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“: Dėl mokymosi praradimų
  • LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas 2017-01-17 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30): DAĮ

  • LR Vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020-11-04 (Suvestinė redakcija nuo 2021-02-25): Dėl karantino LR paskelbimo

  • Dėl 2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties taikymo LŠDPS pirminių organizacijų nariams: 

       – 2021m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis: NKS

      –  įstaigų, kuriose veikiančių sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams taikomas 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties III skyrius, sąrašas: NKS priedas

2020 metai