Priešpaskutinis derybų posėdis

2015-11-09

Lapkričio 5 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) įvyko aštuntasis derybų dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties posėdis. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai atstovavo pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius, stebėtojo teisėmis dalyvavo pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė.

Posėdžio pradžioje Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas pasiūlė papildyti darbo reglamentą punktu, kad derybos turi baigtis lapkričio 26 d. Profesinių sąjungų derybininkai ministerijos atstovus informavo, kad jeigu paskutiniame posėdyje nebus galutinai sutarti visi projekto punktai, profesinės sąjungos trauksis iš derybų proceso ir pradės pasiruošimo streikui procedūras. 

Sutarę konstruktyviai ir pozityviai dirbti, socialiniai partneriai nesunkiai sutarė dėl šio šakos kolektyvinės sutarties punkto: Formuojant valstybės biudžetą siūlyti atitinkamoms institucijoms kasmet didinti švietimo ir mokslo finansavimą siejant jį su realiu BVP augimu, kad iki 2022 m. nacionalinės išlaidos švietimui sudarytų ne mažiau 6 proc. nuo BVP.

Kalbant apie 2009 m. dėl krizės sustabdytą ilgalaikę pedagogų darbo užmokesčio didinimo programą ir jos atnaujinimo galimybes, bei įvertinus tai, kad nuo 2017 m. dėl Konstitucinio teismo sprendimo turės įsigalioti nauja darbo apmokėjimo sistema, susitarta nuo 2017 m. sausio 2 d. inicijuoti pedagoginių darbuotojų (išskyrus mokslo ir studijų institucijų) darbo užmokesčio didinimo 2018-2022 metams plano parengimą ir įgyvendinimą.

Toliau nagrinėtas LŠDPS pasiūlymas nustatyti minimalų mokytojų darbo krūvį – 18 kontaktinių valandų per savaitę. ŠMM atstovai jam nepritarė, nes esą dėl vaikų mažėjimo kiekvienam mokytojui tiek valandų suteikti neįmanoma. Jų neįtikino ir profsąjungų paaiškinimas, kad mažesniu krūviu mokytojai dirbti galės ir toliau, tik turės tam duoti sutikimą raštiškai. Darbuotojų atstovai mano, kad tokiu būdų būtų sutvarkytas chaosas mokytojų darbo sutartyse ir apsaugos nuo pasitaikančios vadovų savivalės priimant į darbą naujus darbuotojus, kai esamiems nesusidaro darbo krūvis. Visgi ministerijos derybininkai iš esmės šio pasiūlymo neatmetė, todėl dėl šio punkto nebuvo balsuota, susitarta tinkamos formuluotės ieškoti kitam posėdžiui.  

Svarstant kitą LŠDPS pasiūlymą – dėl vaikų skaičiaus mažinimo klasėse ir grupėse, V. Silvanavičius teigė, jog tai yra seniai profsąjungų keliamas klausimas, kuris pasitarnautų ir gerinant ugdymo kokybę. Tuo tarpu ŠMM atstovai teigė įsitikinę, jog mokinių skaičius klasėje neturi įtakos ugdymo kokybei, nes ji labiausiai priklausanti nuo mokytojo.  Tiesa, valdininkai pripažino, jog mokytojų darbo sąlygas teikiamas siūlymas pagerintų.

LŠDPS derybininkas priminė susirinkusiesiems 2005 m. ŠMM ir LŠDPS protokolinį susitarimą, kuriame numatyta gerinti mokinių ir mokytojų darbo sąlygas mažinant mokinių skaičių mokyklose ir klasėse. „Jeigu ŠMM yra susitarusi protokoliškai, tai jai turėtų būti garbės reikalas laikytis to susitarimo“, – teigė V. Silvanavičius.

Galiausiai pritarta nuostatai: „per tris mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo inicijuoti teisės pakeitimus, reglamentuojančius didžiausią mokinių skaičių klasėje, pakeitimų rengimą“ papildyti sutarties punktą, kuriame kalbama apie mokyklų tinklo optimizavimą ir mokyklų tinklo tobulinimą.

Vėliau svarstytas sutarties projekto skyrius, turintis reglamentuoti profesinės sąjungos veiklos ir jos narių socialines garantijas. Po gana ilgų diskusijų susiderėta, jog „Profesinių sąjungų atstovaujamųjų ir valdymo organų nariams profsąjungų posėdžiams ar jų pareigoms atlikti atleisti nuo 70 darbo valandų per metus ir už šį laiką jiems mokėti vidutinį darbo užmokestį“. Taip pat susitarta į projektą įtraukti nuostatą,  kad profsąjungų nariams bus sudaryta galimybė dalyvauti profesinių sąjungų renginiuose, seminaruose, mokymuose, konferencijose suteikiant 3 darbo dienas per metus, už kurias mokamas vidutinis darbo užmokestis. Abiems pusėms susitarus, tokių dienų gali būti ir daugiau.

Taip pat ŠMM atstovai sutiko, kad kolektyvinės sutarties projekte būtų punktas, kuriuo remiantis švietimo įstaigos vadovas, esant galimybei, profesinės sąjungos veiklai vykdyti tarpusavio susitarimu suteikia laisvas patalpas, kompiuterinė įrangą, spausdinimo, kopijavimo, telefono, interneto paslaugas, skelbimų lentą, transporto priemonę.

Dar vienam LŠDPS pasiūlymui, kad švietimo įstaigos vadovas profesinės sąjungos pirmininkui darbuotojų atstovavimo veiklai organizuoti tarifikuotų dvi, o jo pavaduotojui – vieną valandą per savaitę, nebuvo pritarta. Mat nors profsąjungų derybininkai balsavo , visi aštuoni ŠMM atstovai pasisakė prieš. Pagal derybų reglamentą, sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dagiau nei dešimt derybininkų. „Tikriausiai, ŠMM atstovai nepalaiko profesinės sąjungos veiklos motyvavimo ir socialinio dialogo svarbos demokratiniame mokyklų valdyme“, – pasibaigus derybiniam posėdžiui komentavo LŠDPS derybininkas V. Silvanavičius.

Kitas, jau paskutinis, derybų posėdis įvyks lapkričio 26 d.

LŠDPS inf.