Pasirašytas LŠDPS ir VDI susitarimas

2013-11-26

Lapkričio 25 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas ir Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis LŠDPS būstinėje pasirašė susitarimą „dėl LŠDPS ir Valstybinės darbo inspekcijos bendradarbiavimo plėtojant socialinį dialogą darbo santykių, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo įstaigose“.

Susitarimo, kuris galioja neterminuotai, tikslas – veikiant kartu bei ugdant darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų prevencijos kultūrą, siekti gerinti švietimo darbuotojų darbo sąlygas, mažinti darbo saugos bei darbo teisės pažeidimų skaičių (ypač darbo ir poilsio laiko režimo srityje), nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičių.

Bendradarbiauti ketinama dalyvaujant dvišalių ar trišalių komisijų, komitetų ar tarybų veikloje; naudojantis informavimo ar konsultavimo procedūromis; skatinant kolektyvinių derybas dėl kolektyvinių sutarčių pasirašymo; steigiant švietimo darbuotojų atstovavimo institucijas steigimo švietimo įstaigose ir skatinant  jų dalyvavimą įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones skatinimas; organizuoti ir vesti seminarus, konferencijas bei kitus šviečiamuosius renginius švietimo darbuotojams.

Susitikime taip pat planuota pirmojo VDI specialistų seminari su švietimo darbuotojais tema. Sutarta, kad šiuo metu aktualūs yra darbo ginčų klausimai.