Panevėžio rajono savivaldybės ir profsąjungos dialogas

2014-01-06

alt

Gruodžio 30 d. LŠDPS Panevėžio rajono profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkų taryba susitiko su savivaldybės atstovais. Prieš tai, spalio 29 d., savivaldybei buvo išsiųsti klausimai, į kuriuos atsakymai, gauti lapkričio 29 d., profsąjungininkų teigimu, nebuvę tikslūs ir išsamūs, tad susitikime laukta daugiau informacijos.

Dar po mėnesio surengtame posėdyje savivaldybėje dalyvavo rajono meras Povilas Žagunis, mero pavaduotojas Antanas Pocius, administracijos direktorius Vitalijus Žiurlys, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Rimkus, Finansų skyriaus vedėja Genė Šarkiūnienė ir vyresn. specialistė Diana Kanišauskienė. LŠDPS Panevėžio rajono susivienijimui atstovavo Aldona Stogienė ir pirmininkų tarybos nariai.

Susitikime aptarti mokyklų ugdymo finansavimo, administravimo tobulinimo bei kiti aspektai.

Pasak savivaldybės atstovų, mokyklose tarp profsąjungos atstovų ir mokyklų administracijos trūksta bendravimo, o tuo pačiu ir informacijos, aiškumo. Administracijos vadovas patikino, kad profsąjungai suteiks visą reikiamą informaciją, padės spręsti visus iškilusius klausimus, pasiūlė dėl iškilusių neaiškumų visada kreiptis į jį.

Publikuojame darbuotojų atstovų klausimus ir savivaldybės administracijos atsakymus į juos (atsakymai neredaguoti);

Klausimas: Ar rajono mokytojai ir mokyklų administracija gauna atlyginimus pagal vienodus koeficientus? T.y., jei mokyklos mokytojai gauna pagal žemiausius koeficientus, ar administracija taip pat?

Atsakymas: Dauguma Panevėžio rajono mokyklų mokytoju ir mokyklų direktorių atlyginimus gauna pagal vienodus koeficientus. Tik Ramygalos ir Velžio gimnazijų direktorių koeficientai yra didesni nei mokytoju. Mokyklose-darželiuose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose vidurkiai mokami ir vadovams, ir pedagoginiams darbuotojams, nes jiems užtenka mokinio krepšelio (MK) lėšų.

Klausimas: Ar įmanoma sulyginti visų mokyklų mokytojų koeficientus bent iki vidutinių?

Atsakymas: Suvienodinti koeficientus iki vidutinių šiuo metu nėra galimybių, nes dėl mažo mokinių skaičiaus trūksta MK lėšų. Mokytojų koeficientai priklauso  nuo mokinio krepšelio lėšų. 2013-2014 m. m. daugumai mokytojų ir mokyklų administracijos darbuotojų mokami atlyginimai pagal žemiausius koeficientus, nes mokėti vidurkius neužtenka MK lėšų.

Klausimas: Norėtume gauti rajono mokyklų sąrašus, kuriuose būtų nurodyta, kiek mokykloje dirba mokytojų, koks jų pamokų krūvis, kiek mokinių mokosi, kiek krepšelio lėšų kiekvienai mokyklai tenka, kiek etatų skirta mokyklai, kokiam mokinių skaičiui esant mokykla gali turėti pavaduotojo etatą. Kada rajono savivaldybė patvirtino metodinio darbo organizatoriaus pareigybę ( švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintame pareigybių apraše tokio nėra) ir pagal kokį koeficientą jam skaičiuojamas atlyginimas? Ar gali būti šiai pareigybei skirta 0,5 etato?

Atsakymas: Mokytojų darbo (pamokų) krūvis priklauso nuo dėstomo dalyko. Etatai skiriami vadovaujantis MK lėšų naudojimo metodinėmis rekomendacijomis.

Savivaldybės taryba nėra patvirtinusi metodinio darbo organizatoriaus pareigybės. Pagal turimas lėšas, suderinęs su Administracijos direktoriumi, pareigybes tvirtina įstaigos vadovas.

Dėl mokyklos duomenų apie mokytojus, mokinius, kiek MK lėšų tenka mokyklai, kokie mokytojų krūviai bei kitais klausimais siūlome mokyklų  profesinės sąjungos  atstovams kreiptis į konkrečios mokyklos vadovą. Mokyklų vadovams yra nurodyta pateikti profesinės sąjungos atstovams informaciją apie švietimo  įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinius atlygius, tarnybinius atlyginimų koeficientus, informaciją apie kontaktines ir papildomas valandas (pamokos, neformaliojo vaikų švietimo valandos, pasirengimas pamokoms, sąsiuvinių (kontrolinių darbų) taisymas, vadovavimas klasei ir kt.), apie tarifinius sąrašus (dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti).