Naudinga informacija mokytojams apie VBE vertinimą

2019-03-18

alt

Artėjant valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesijai sulaukiame vis daugiau klausimų, ar mokytojai privalo dalyvauti VBE vertinime bei kaip šis darbas turi būti apmokamas. Siūlome susipažinti su LŠDPS advokatų išaiškinimu šiais klausimais.

Dauguma mokyklų vadovų laikosi pozicijos, kad mokytojo dalyvavimas VBE vertinime įeina į mokytojo darbo funkciją, ir tokia pozicija grindžiama mokytojo pareigybės aprašymo nuostata, pagal kurią mokytojas dalyvauja, o esant raštiškam direktoriaus nurodymui privalo dalyvauti, vykdant ir vertinant mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus.

Darbo kodeksas (DK) numato, kad darbo funkcija apibrėžiama darbo sutartyje, pareiginiuose nuostatuose ar darbo apraše. Kadangi mokytojo pareigybės aprašymas dažniausiai yra standartizuotas, jame šiuo aspektu nurodyta tik abstrakti formuluotė, kurioje nurodoma, kad mokytojas privalo dalyvauti vykdant ir vertinant mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus.

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priede bei Mokytojų pareigybių aprašymo metodikoje mokytojo pareiga vertinti mokinių mokymosi pasiekimus yra tiesiogiai priskiriama prie nekontaktinių valandų, skirtų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti. Taip pat matyti, kad mokytojo kontaktinės valandos yra tiesiogiai siejamos ir apsiriboja vien tik išimtinai ugdymo programų įgyvendinimu. Todėl galima teigti, kad mokytojo pareiga vertinti mokinių mokymosi pasiekimus pasibaigia ir yra atlikta tinkamai tada, kai mokytojas tinkamai įgyvendina ugdymo programą.

Atsakant į klausimą, ar mokytojo pareiga vertinti mokinių mokymosi pasiekimus apima ir mokytojo pareigą dalyvauti VBE vertinime, svarbu atkreipti dėmesį ir į VBE santykį su ugdymo programos įgyvendinimo procesu.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 6 punkto nuostatos leidžia teigti, kad VBE yra laikomi jau tada, kai ugdymo programa yra baigta, ir VBE nėra sudėtinė ugdymo programos įgyvendinimo dalis. Darytina išvada, kad VBE tikslas – įvertinti mokymosi pasiekimus po to, kai ugdymo programa jau įgyvendinta, todėl VBE metu mokytojų atliekamas mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas nėra sudėtinė mokytojo darbo funkcijos dalis.

Be to, ministro įsakymu yra patvirtinti rekomendaciniai įkainiai apmokėti už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą bei kitus su VBE susijusius darbus, kas leidžia teigti, kad dalyvavimas VBE veikloje yra atskirta nuo mokytojo darbo funkcijos veikla, už kurią mokytojai gali gauti papildomą uždarbį.

Pažymėtina, kad nedraudžiama, jog VBE vertinimas įeitų į mokytojo darbo funkciją, tačiau tokia darbo funkcija turėtų būti apibrėžiama atskirai ir atitinkamai dėl jos atlikimo mokytojui turėtų būti mokamas didesnis darbo užmokestis, nei įprastai mokamas darbo užmokestis mokytojams, į kurių darbo funkciją tokios pareigos neįeina.

Susitarimas

Atsižvelgiant į tai, kad pagal bendrą mokytojo darbo funkcijos turinio reglamentavimą dalyvavimas VBE vertinimo veikloje nelaikytina sudėtine mokytojo darbo funkcijos dalimi, darbdavys su darbuotoju dėl tokio darbo atlikimo gali susitarti laikydamiesi DK nustatytos tvarkos. Tokia papildoma mokytojo veikla galėtų būti laikoma papildomu darbu, kuris gali būti atliekamas laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku (susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo) arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija (susitarimas dėl darbo funkcijų gretinimo), arba susitariama dėl projektinio darbo (susitarimas dėl projektinio darbo).

Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta, kuriuo metu bus atliekama papildoma darbo funkcija, jos apimtis darbo valandomis, darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą ar kita.

Svarbu pažymėti, kad susitarimas dėl papildomo darbo galimas tik tuo atveju, jeigu abi šalys dėl to susitaria. Todėl atsakant į klausimą, ar darbdavys gali privalomai nurodyti dalyvauti VBE vertinime ir ar darbuotojas gali atsisakyti atlikti šį darbą (atsižvelgiant į tai, kad dalyvavimas VBE veikloje neįeina į mokytojo darbo funkciją), darytina išvada, kad jeigu darbuotojas su darbdaviu nesusitaria dėl tokio papildomo darbo, tai darbdavys negali reikalauti darbuotojo tokį darbą atlikti, ir darbuotojas tokios pareigos neturi.

Apmokėjimas

Vienas iš aspektų, dėl kurio būtina susitarti tariantis dėl papildomo darbo – tai darbo apmokėjimo klausimas. Kaip minėta, ministro įsakymu yra patvirtinti rekomendaciniai įkainiai, tačiau tikslius taikytinus dydžius gali nustatyti ir koreguoti pačios įstaigos.

Vis dėlto nors darbdavys ir darbuotojas turi teisę tartis dėl konkretaus darbo apmokėjimo už dalyvavimą VBE vertinime, tačiau darbdavys iš savo pusės neturi visiškos laisvės nevaržomai tartis dėl darbuotojui galimo pasiūlyti darbo apmokėjimo už šią papildomą veiklą. Mat Nacionalinis egzaminų centras (NEC) lėšų panaudojimo sutartį pasirašo su mokyklos vadovu, o ne su konkrečiu vertintoju. Šia sutartimi mokykla ir NEC susitaria, kad mokykla VEB vertinimo veikloje dalyvaus iš esmės iš savo lėšų, o vėliau šios patirtos išlaidos mokyklai bus kompensuojamos.

Jeigu darbuotojas atlieka vertinimo veiklą kaip papildomą darbą, tačiau tai atlieka darbovietėje, jis gali tikėtis ir reikalauti tik su darbo apmokėjimu susijusių išmokų. Tuo tarpu jeigu darbuotojas yra dar ir komandiruojamas, tai tokiu atveju be apmokėjimo už darbą darbuotojui turi būti mokami dienpinigiai bei komandiruotės išlaidų kompensacija teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka. Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu mokytojas atlieka vertinimą, jis turi darbo santykius, todėl už darbo saugą ir darbuotojo sveikatą tokiu atveju atsako darbdavys.

Rekomenduojame:

1. Jau dabar kreiptis į darbdavį prašant pateikti informacijos apie susitartos darbo funkcijos turinį. Gavus tokią informaciją, būtų aišku, ko darbdavys tikisi iš darbuotojo, taip pat būtų matyti, kokiomis teisės aktų nuostatomis tokie lūkesčiai keliami, būtų galima įvertinti, ar visos darbo funkcijos turinį sudarančios pareigos iš tiesų nurodytos lokaliniuose ar kituose teisės aktuose. Kartu būtų galima įvertinti, ar tarp tokių darbo funkcijos turinį sudarančių pareigų pats darbdavys nurodo būtent VBE vertinimo veiklą, ir kuo tai būtų grindžiama. Jeigu minėtoje informacijoje darbdavys neakcentuoja dalyvavimo VBE vertinime kaip darbo funkcijos sudėtines dalies, vėliau tokia informacija remiantis būtų galima grįsti mokytojo poziciją teigiant, kad ši veikla nebuvo nurodyta darbo funkcijose. Iš kitos pusės, jeigu tokią veiklą darbdavys nurodytų, būtų galima jau dabar pradėti su juo darbo ginčą, kad jis būtų išspręstas iki darbdaviui pareikalaujant tokias funkcijas atlikti.

2. Gavus nurodymą dalyvauti VBE vertinimo veikloje raštu pareikalauti darbdavį nurodyti, kokiomis teisės aktų nuostatomis grindžiama, kad tokia pareiga pateko į darbuotojo darbo funkciją. Taip pat reiktų pareikalauti tiksliai paaiškinti, kokiu būdu ir tvarka už šių pareigų atlikimą darbuotojui bus sumokamas darbo užmokestis. Tokiu būdu atsiranda galimybė įvertinti, ar darbdarbdavio reikalavimai pagrįsti, ir laiku dėl jų pradėti ginčą.

(Eimanto Chachlovo nuotr.)

LŠDPS informacija