LŠDPS oficialiai palaiko Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos poziciją dėl VBE tarpinių patikrinimų

2024-01-23

Reaguodama į Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos (LKLMS) pranešimą apie situaciją, kuri susiklostė ugdymo įstaigose dėl tinkamai neparuoštų sprendimų tarpinių atsiskaitymų vykdymui, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS)  2024-01-23 LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui ir Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui išsiuntė raštą  dėl VBE tarpinių patikrinimų.

LŠDPS oficialiai palaiko LKLMS poziciją. Ieškant išeičių iš švietimą ištikusios krizės darbo sąlygos turėtų ne sudėtingėti, o gerėti. Tačiau skubotai atliekami pokyčiai kol kas tik blogina situaciją ir kelią įtampą tiek tarp mokinių, tiek tarp tėvų ir ypač mokytojų, nes tarpinių patikrinimų koncepcija nėra suderinta su programų turiniu, nėra metodinės medžiagos, trūksta pavyzdinių užduočių, vertinimo instrukcija nebuvo patvirtinta iki 2024-01-23, mokymai mokytojams šiuo aspektu dar tik planuojami. Ši situacija rodo, kad nėra deramai pasiruošta pokyčiams, ir tai leidžia abejoti atsakingų institucijų kompetencija bei gebėjimu deramai įgyvendinti šiuos pokyčius.

Taip pat nerimą kelia, kad 2023 m. rugsėjo 11 d.  priimtame LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme Nr. V-1187 „Dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nėra nustatyta tvarka, kaip su patikrinimo vykdytojais, vertintojais sudaromos darbo sutartys, aptariamos darbo sąlygos ir užmokestis už suteiktas paslaugas.

Primintina, kad VBE nėra sudėtinė ugdymo programos dalis. VBE atliekamas mokinio mokymosi pasiekimų vertinimas priskirtinas prie LR ŠMSM ir jos įgaliotos institucijos atliekamo mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo, kuriame mokytojai pagal darbo pareigas savaime nedalyvauja. Todėl pagal Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo 6.4.1 p. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, nacionalinių mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimų vykdymas ir mokinių rezultatų vertinimas yra priskiriama prie individualiai su mokytoju galimų susitarti veiklų, t.y., tokia papildoma veikla galima tik esant mokytojo sutikimui šią papildomą veiklą vykdyti ir už ją apmokant. Taip pat galimas ir atskiras susitarimas dėl tokio papildomo darbo, tačiau ir tokiu atveju pagal LR DK 35 str. 1 d. būtinas darbo sutarties šalių susitarimas ir apmokėjimas už darbą.

Todėl sprendžiant klausimą dėl šių veiklų vykdymo apie galimą moralinį ar teisinį spaudimą mokytojams negali būti net diskutuojama, nes toks darbas galimas tik esant šalių sutarimui ir už jį apmokant. Pažymime, kad LŠDPS stebės situaciją sprendžiant šių pokyčių įgyvendinimo klausimus ir iškilus abejonėms dėl darbdavių atliekamų veiksmų teisėtumo kaip mokytojų interesus ginanti organizacija LŠDPS keipsis į atitinkamas institucijas.

LŠDPS ragina Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją  ir Nacionalinę švietimo agentūrą atkreipti dėmesį į kylančias problemas, susijusias su jų inicijuojamais iki galo neparuoštais pokyčiais, reaguoti į socialinių partnerių pastabas ir keisti sprendimus taip, kad jie sudarytų tinkamas darbo sąlygas ir jų nekomplikuotų.