LŠDPS pranešimas

2012-11-09

LSDPS_logas-tikras

Dėl Žemaitijos regioninio susivienijimo atstovų kreipimosi į LŠDPS narius

Prieš kelias dienas LŠDPS susivienijimų pirmininkams elektroniniu paštu buvo išsiųstas N. Dargužienės pasirašytas susitikimo aprašymas, pavadintas „konsultacinio susitikimo protokolu“. Lapkričio 8 dieną buvo paskelbtas ir šio susirinkimo dalyvių „pareiškimas“, bei skubos tvarka išsiuntinėtas kvietimas į ,esą,  prezidiumo narių inicijuotą „neformalią Koordinavimo tarybą”.

Išsiuntinėtame „protokole“, pozicionuojama, esą vyksta pokalbiai dėl LŠDPS suvažiavimo, kuriuose dalyvauja ir Vilniaus, bei Kaišiadorių LŠDPS susivienijimų pirmininkai. Pabrėžiamas ir oficialus to „konsultacinio susitikimo“ pobūdis, o išplatintame pareiškime siūloma suprasti, kad „konsultacinio susitikimo dalyvių“ nuomonės jau vertintinos kaip jų „valia“, t.y. kaip  oficiali pozicija.

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad LŠDPS susivienijimų pirmininkai G. Skapas ir V. Silvanavičius  susitikime (beje, apie jo rengimą niekur nebuvo viešai pranešama) dalyvavo asmenine iniciatyva, ignoruodami oficialiai pareikštą LŠDPS poziciją dėl E. Jesino pasirinktos LŠDPS šmeižimo ir trukdymo jos veiklai taktikos.

LŠDPS Koordinavimo taryba yra priėmusi sprendimus dėl E. Jesino pašalinimo iš pirmininko pavaduotojo ir prezidiumo nario pareigų, dėl L. Juknienės ir Z. Jesinienės teisių suspendavimo, dėl V. Baltučio pašalinimo iš LŠDPS narių.

Ar iš tikrųjų nuoširdžiai Žemaitijos regiono (ŽR) vadovas E.Jesinas rūpinasi LŠDPS ateitimi ar jam tikrai svarbūs VISŲ LŠDPS narių interesai ir jis bei jį palaikantys lyderiai tikrai siekia grįžti į organizaciją? Tuo verčia abejoti  faktai:

1. E. Jesinas ir toliau neatsisako agresyvios LŠDPS kompromitavimo taktikos (jokių  patvirtinimo neturinčių teiginių skleidimas viešojoje erdvėje), bandymų teisiškai suvaržyti LŠDPS veiklą (E. Jesino iškeltos pretenzijos organizacijai nagrinėjamos teisme, jo iniciatyva  pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriame LŠDPS nariai nors apklausti kaip liudytojai, bet jokio kaltinimo taip ir nepareikšta iki šiol).

2. ŽR yra nutraukusi nario mokesčio mokėjimą. Pažymime, kad ŽR įsiskolinimas LŠDPS šiuo metu siekia apie 0,5 milijono litų. Be to, LŠDPS  neturi jokių duomenų apie šių jai priklausančių lėšų naudojimą.

3. ŽR atstovai ne kartą oficialiai yra patvirtinę, kad neketina dalyvauti LŠDPS veikloje.

4. ŽR vadovas E.Jesinas 2011 metais sukviestame  fiktyviame LŠDPS suvažiavime yra pasiskelbęs LŠDPS pirmininku.

Šio teisiškai negaliojančio  renginio sprendimų ŽR  iki šiol nėra atšaukęs. Šiais veiksmais atsakingi ŽR asmenys yra grubiai pažeidę LŠDPS įstatus. Kol ŽR neatšauks šių sprendimų, teisėtas Žemaitijos regioninio susivienijimo narių interesų atstovavimas būsimajame eiliniame-rinkiminiame LŠDPS suvažiavime yra neįmanomas. Tuo tarpu, pagal viešoje erdvėje skelbiamą ŽR informaciją, tenka spręsti,  jog niekas nesikeičia.

Nors LŠDPS prezidiumas 2012 m. spalio 4 dieną pasiūlė ŽR pirmininkams ištaisyti įstatų pažeidimus (siūloma ne pirmą kartą), sumokėti įsiskolinimą ir dalyvauti suvažiavime, atsakymo į šį siūlymą nesulaukta.

Akivaizdu, kad E. Jesino atstovaujamas ŽR sąmoningai neatsisako pasirinkto atsiskyrimo nuo LŠDPS ir konfrontacijos su ja taktikos, kuria siekiama primesti viešajai nuomonei specialiai kuriamą iškreiptą LŠDPS įvaizdį. Tuo tarpu  per visą ŽR atsiskyrimo nuo organizacijos laikotarpį susivienijimo lyderiai nė karto neparodė siekio objektyviai paanalizuoti susidariusią situaciją ir bandyti ieškoti sprendimų, priimtinų ir naudingų visai LŠDPS.

Eilinis „konsultacinio posėdžio“ inicijavimas ir platinamas „kreipimasis“ šio susirinkimo dalyvių vardu liudija, jog  kai kurie ŽR lyderiai neatsisako tolesnės jų  inicijuotos ir toliau kurstomos konfrontacijos.

Pranešame, kad LŠDPS pirmininkas išsiuntė atitinkamus raštus  G. Skapui ir V. Silvanavičiui prašydamas  paaiškinti, kas įgaliojo juos atstovauti LŠDPS sprendžiant LŠDPS vidaus ir jos ateities klausimus, ignoruojant profesinės sąjungos valdymo organų nutarimus.

LŠDPS KT nariai organizuojamame E. Jesino neva prezidiumo narių inicijuotame „neformaliame koordinavimo tarybos posėdyje” nedalyvaus.

Informuojame LŠDPS narius, kad nepaisant Įstatus šurkščiai pažeidusių asmenų valios,  eilinis-rinkiminis suvažiavimas įvyks LŠDPS koordinavimo tarybos nustatyta data – 2012 gruodžio 15 dieną.