KT posėdis (2010-10-14) (FOTO)

2011-01-05

2

Spalio 14 d. įvyko LŠDPS koordinavimo tarybos posėdis. Jame buvo svarstyti mokytojų pensijų, bendradarbiavimo su Švietimo ir mokslo ministerija bei Seimu klausimai, išrinktas antrasis LŠDPS pirmininko pavaduotojas bei aptartas neeilinio organizacijos suvažiavimo klausimas.

 

 

Supažindindamas su LŠDPS veikla, kuri vyko tarp posėdžių, pirmininkas Aleksas Bružas, be kita ko, paminėjo, jog susikūrė Kauno miesto susivienijimas.Pristatydami su Švietimo ir mokslo ministerijos specialistais sudarytų darbo grupių veiklą, dauguma kalbėjusiųjų teigė, jog darbas nors ir vyko, tačiau rezultatų beveik nematyti. Ženklesnių pasiekimų pavyko pasiekti tik specialiųjų pedagogų darbo grupei, nors ir jie, pasak Panevėžio miesto susivienijimo pirmininkės Dalios Gudienės, ne tokie, kokių norėtųsi.

1345

Kaišiadorių susivienijimo vadovas Vytautas Silvanavičius, dirbęs mokytojų darbo užmokesčio klausimus nagrinėjusioje darbo grupėje, teigė, jog LŠDPS pasiūlymai yra įteikti ministerija, tik, deja, jie neįgyvendinti. Birutė Vaičikauskienė, Klaipėdos rajono švietimininkų lyderė sakė, jog jos darbo grupė parengė mokytojo ir klasės vadovo pavyzdinių pareigybių aprašymų projektus, juose atsižvelgta į profsąjungos pasiūlymus, tačiau visiškai neaiškus tų projektų likimas. Grupė, svarsčiusi mokyklų reorganizavimo ir steigimo kriterijų klausimus, anot Visagino susivienijimo primininkės Zitos Miškinytės-Mazurienės, veiklą sustabdė, nes ministerijos atstovų teigimu, pirma reikią sulaukti naujos Švietimo įstatymo redakcijos.

LŠDPS pirmininko pavaduotojas Eugenijus Jesinas informavo, jog šiais metais dėl mokinių mažėjimo sutaupyta 53 mln. litų mokinio krepšelio lėšų, tačiau Vyriausybė savo reikmėms norinti paimti 23 mln., todėl esą reikia ypač intensyviai dirbti Seime su politikais.

Kelmės rajono susivienijimo pirmininkė Lilija Paradnikienė smarkiai kritikavo ikimokyklinuko krepšelio įvedimo idėją. Jos esą labai kratosi ir Savivaldybių asociacija, nes iš mokinio krepšelio bus finansuojama tik dalis įstaigos veiklos, kitą dalį turėsiančios rasti savivaldybės. Kelmiškė pasiūlė reikalauti, jog sutaupytos lėšos švietime būtų skirtos mokyklų-darželių ir specialiųjų pedagogų atlyginimų koeficientams išlyginti.
Nutarta tokį reikalavimą išsiųsti Finansų ministerijai, o ŠMM adresuoti du raštus: vieną dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus klasėse mažinimo, o kitame reikalauti atsakymo, kodėl neatsižvelgiama į darbo grupių veiklos rezultatus. Dėl to ir dėl kitų klausimų nuspręsta inicijuoti ir susitikimą su švietimo ir mokslo ministru.
Vėliau A.Bružas pristatė Premjero sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl mokytojų galimo ankstesnio išėjimo į pensiją modelio parengti veiklą. Dabar jau yra suformuluoti trys variantai ir reikią pasirinkti, kuriam LŠDPS pritarianti. Koordinavimo tarybos nariai kritiškai įvertino visus modelius ir nutarė proteguoti tą, kuriam po pateikimo jau pritarta Seime. Pasak E.Jesino, Vyriausybės sudarytos darbo grupės siūlymai dėl išankstinio  išėjimo į pensiją nėra tai, ko LŠDPS siekia, o Vyriausybė tik vilkina laiką ir problemą, greičiausiai, norima apskritai  numarinti.
Balsavimu nutarta darbo grupėje nepritarti nė vienam pasiūlytam modeliui ir siūlyti  sudaryti galimybę visiems mokytojams, sulaukusiems 55-erių ir turintiems 30 metų darbo stažą, išeiti į pensiją bei gauti 60 proc. gautos pareiginės algos. Išėję į pensiją mokytojai galėtų turėti trečdalį darbo krūvio normos.

LŠDPS Šiaurės rytų Lietuvos regioninio centro pirmininkas Andrius Navickas paragino kolegas diskutuoti svarbiausiu, jo nuomone, profesinei sąjungai – narystės plėtros – klausimu. Pasak jo, 50 proc. kylančių problemų galima išspręsti mokyklos lygmeniu, todėl labai svarbu, kad kiekvienas darbuotojas jaustų profsąjungos buvimą. A.Navickas kvietė ieškoti prielaidų, kurios skatintų profesines sąjungas kurtis ar plėstis jau esančias. Jo paties nuomone, veikiant mokyklose profsąjunga turi būti orientuota į konkretaus žmogaus gynybą, tada jis pajus realią narystės naudą.
Kai kurie KT nariai replikavo, jog ne visada yra įmanoma žmogų apginti, nes pedagogų krūviai mažėja, uždaromos mokyklos. Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkė Laima Juknienė pasiūlė skleisti gerąją praktiką kolegoms, pavyzdžiui, stiprios profsąjungos atstovai pasisvečiuoja kitos mokyklos kolektyve, kur profsąjungos nėra arba ji silpna, ir papasakoja apie narystė profsąjungoje naudą. Vykdomojo komiteto vadovė Jevgenija Semenavičienė mieste ar rajone pasiūlė rengti atvirų durų dienas.
A.Navickas teigė norįs, jog visi pasiūlymai būtų surinkti, o jų pagrindu būtų galima sukurti plėtros strategiją.
Toliau buvo išrinkti atstovai į Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų centro koordinavimo tarybą. Pagal centro nuostatus organizacijos pirmininkas į ją deleguojamas automatiškai, o dar du žmones turi būti išrinkti. Balsavimu pritarta LŠDPS pirmininko pasiūlytoms E.Jesino ir L.Juknienės kandidatūroms.
Taip pat balsuojant patvirtintas ir A.Bružo pasiūlytas kandidatas į  dar vieno LŠDPS pirmininko pavaduotojo postą. Į jį išrinktas A.Navickas.
Vienu iš papildomų klausimų į darbotvarkę buvo įtrauktas neeilinio suvažiavimo sušaukimas. Reikalaujant vienam penktadaliui organizacijos narių jis bus kviečiamas kitų metų pradžioje.