Kaišiadoryse atkurta Trišalės švietimo tarybos veikla

2011-07-20

trisale_Kaisiadorys1

Bendradarbiavimui ir socialinei partnerystei tarp Kaišiadorių r. savivaldybės, mokyklų vadovų asociacijos bei švietimo darbutojų profesinių sąjungų 2009m. liepos 10d. buvo įkurta Trišalė švietimo taryba. Ši struktūra turėjo užtikrinti pastovų, nuoseklų socialinį dialogą tarp steigėjo- Kaišiadorių r. savivaldybės, švietimo įstaigų vadovų bei darbuotojų atstovų- profesinių sąjungų.

Beveik dvejus metus veikusi Trišalė švietimo taryba gana sėkmingai atliko šias funkcijas, tačiau pagal pasirašytą susitarimą jos veikla galėjo tęstis tik iki buvusios Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos. Taigi beveik tris mėnesius Trišalės švietimo tarybos veikla buvo nutrūkusi. Profesinės sąjungos bei mokyklų vadovų asociacijos iniciatyva buvo ne kartą bandoma atkurti jos veiklą, tačiau savivaldybės administracijos atstovai vilkino šio klausimo sprendimą. Apie susidarusią situaciją Kaišiadorių r.ŠDPS ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo metu buvo informuotas vicemeras R. Kubiakas. Vėliau, šį klausimą aptarus savivaldybės tarybos posėdyje, derybos dėl Trišalės tarybos veiklos atnaujinimo sparčiai pagreitėjo.

 

2011m. liepos 5d. tarp Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos (toliau -LMVA) Kaišiadorių r. skyriaus ir Kaišiadorių r. Švietimo darbuotojų profesinių sąjungų buvo pasirašytas atnaujintas susitarimas dėl Trišalės švietimo tarybos įsteigimo, kuris galios iki šios Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos. Trišalės švietimo taryba savo veikloje vadovausis patvirtintais atnaujintais nuostatais bei darbo reglamentu (su šiais dokumentais galite susipažinti priede).Trišalę švietimo tarybą sudarys 12 narių-po 4 iš atstovus deleguos:Kaišiadorių r.savivaldybės administracija,LMVA Kaišiadorių r.skyrius bei švietimo darbuotojų profesinės sąjungos.

Kaišiadorių r.ŠDPS informacija

LSDPS_logas-tikras

Nuotraukose iš kairės:LMVA Kaišiadorių r.skyriaus pirmininkas A.Čepulis,Kaišiadorių r.savivaldybės administracijos direktorė L.Pūrienė ir Kaišiadorių r.ŠDPS pirmininkas V.Silvanavičius.

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS,

ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR LIETUVOS MOKYKLŲ VADOVŲ ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO SKYRIAUS

SUSITARIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TRIŠALĖS ŠVIETIMO TARYBOS ĮSTEIGIMO

2011 m. liepos 5 d.

Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių rajono skyrius (toliau – šalys) susitaria:

1. Įsteigti Kaišiadorių rajono savivaldybės trišalę švietimo tarybą (toliau – Trišalė švietimo taryba) ir patvirtinti jos veiklos nuostatus bei reglamentą. Trišalės švietimo tarybos nariais lygiateisiais atstovavimo pagrindais gali būti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, švietimo darbuotojų profesinių sąjungų ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių rajono skyriaus atstovai.

2. Vadovaujantis Trišalės švietimo tarybos nuostatais nagrinėti švietimo politikos, socialines ir darbo problemas, bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant švietimo politiką Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

3. Keistis aktualia informacija socialiniais ir darbo klausimais, konsultuotis dėl šalims priimtinų šių klausimų sprendimo būdų, teikti, esant suderintai šalių nuomonei, teisės aktų projektus aktualiausiais Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo politikos klausimais, pateiktais svarstyti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai ir Savivaldybės vykdomajai institucijai.

4. Vykdyti visų šalių susitarimu priimtus Trišalės tarybos sprendimus, įvertinus finansines galimybes.

5. Kaišiadorių rajono savivaldybės vykdomoji institucija įsipareigoja:

5.1. teikti šalims informaciją apie rengiamus norminio pobūdžio teisės aktų projektus švietimo, socialiniais ir darbo klausimais ir dviejų trečdalių Trišalės švietimo tarybos šalių pageidavimu teikti juos svarstyti Trišalėje švietimo taryboje;

5.2. teikiant Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai, Savivaldybės vykdomajai institucijai norminio pobūdžio teisės aktų projektus, kurie neprieštarauja teisės aktams, aktualiais švietimo politikos, socialiniais ir darbo klausimais, kurie buvo svarstyti Trišalės tarybos posėdžiuose, atsižvelgti į Trišalės švietimo tarybos sprendimus ir pridėti protokolo išrašą svarstytu klausimu;

5.3.šalių pageidavimu teikti reikiamą informaciją, susijusią su susitarimo vykdymu;

5.4. rotacijos principu šešis mėnesius vadovauti Trišalei švietimo tarybai, tvarkyti Trišalės švietimo tarybos dokumentus.

6. Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos įsipareigoja:

6.1. šalių raštu pateiktu pageidavimu teikti reikiamą informaciją, susijusią su susitarimo vykdymu;

6.2. rotacijos principu šešis mėnesius vadovauti Trišalei švietimo tarybai, tvarkyti Trišalės švietimo tarybos dokumentus;

6.3. teikti siūlymus, neprieštaraujančius teisės aktams, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai, Savivaldybės vykdomajai institucijai dėl norminio pobūdžio teisės aktų projektų.

7. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių rajono skyrius įsipareigoja:

7.1. plėtoti darbdavių ir darbuotojų tarpusavio konsultavimą ir informavimą švietimo politikos socialiniais ir darbo klausimais, taip pat kvalifikacijos kėlimą;

7.2. šalių pageidavimu teikti reikiamą informaciją, susijusią su susitarimo vykdymu;

7.3. rotacijos principu šešis mėnesius vadovauti Trišalei švietimo tarybai, tvarkyti Tarybos dokumentus.

8. Šį susitarimą pasirašiusios Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių rajono skyrius ir švietimo darbuotojų profesinės sąjungos įsipareigoja nepradėti kolektyvinių ginčų ir kitų akcijų tais klausimais, kol šie klausimai nėra apsvarstyti Trišalėje švietimo taryboje.

9. Pasirašyti trišalį susitarimą dėl švietimo politikos, socialinių ir darbo klausimų sprendimo.

10. Šis susitarimas gali būti pakeistas arba papildytas šalių susitarimu.

11. Šis susitarimas galioja iki Savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos.

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TRIŠALĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATAI

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės trišalė švietimo taryba (toliau – Trišalė švietimo taryba) yra lygiateisio trišalio susitarimo pagrindu sudaryta struktūra, tarpusavio susitarimais derinanti nuomones dėl švietimo politikos, socialinių ir darbo problemų sprendimo būdų, tuo siekdama palaikyti santarvę švietimo visuomenėje.

2. Taryba dirbdama vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, trišaliais susitarimais bei šiais nuostatais.

3. Pagrindiniai Tarybos veiklos principai: šalių lygiateisiškumas, įstatymų ir kitų teisės aktų viršenybės principas ir jų nepažeidžiamumas, veiklos reguliarumas, geranoriškumas, solidarumas, konsensusas priimant sprendimus, sprendimų rekomendacinis pobūdis šalims.

4. Trišalė švietimo taryba sudaroma lygiais pagrindais: iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovų, Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančių švietimo darbuotojų profesinių sąjungų atstovų, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių rajono skyriaus atstovų (toliau – šalys). Tarybą sudaro ne daugiau kaip dvylika narių (ne daugiau kaip po 4 atstovus nuo kiekvienos šalies). Į Tarybą deleguojami:

4.1. keturi Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovai – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

4.2. keturi profesinių sąjungų atstovai – Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančių švietimo darbuotojų profesinės sąjungos junginių susitarimu;

4.3. keturi Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių rajono skyrius atstovai – Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančios Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių rajono skyriaus susitarimu.

5. Tarybos nariai už darbą Taryboje atsiskaito juos delegavusioms šalims.

6. Taryba vykdo šias pagrindines funkcijas:

6.1. šalių siūlymu analizuoja norminius teisės aktų projektus, švietimo politikos, socialines ir darbo problemas, atsižvelgdama į finansines galimybes teikia siūlymus atitinkamoms įstaigoms ir institucijoms dėl šių problemų sprendimo;

6.2. analizuoja dvišales partnerystės galimybes, sprendžiant švietimo politikos, socialines ir darbo problemas, teikia šalims pasiūlymus dėl socialinės partnerystės plėtros;

6.3. priima sprendimus Trišalės švietimo tarybos kompetencijos klausimais;

6.4. teikia pasiūlymus Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai, Savivaldybės vykdomajai institucijai, Švietimo skyriaus vedėjui socialinės partnerystės, švietimo politikos, socialiniais ir darbo klausimais;

6.5. bendradarbiauja su kitų savivaldybių trišalėmis švietimo tarybomis, dalijantis patirtimi socialinės partnerystės lygmeniu.

______________________

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TRIŠALĖS ŠVIETIMO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės trišalės švietimo tarybos darbo reglamentas nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės trišalės švietimo tarybos (toliau – Trišalė švietimo taryba) darbo tvarką.

II. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

2. Tarybos veiklai vadovauja rotacijos principu viena iš šalių tokia eilės tvarka: Savivaldybės administracija, profesinės sąjungos, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių rajono skyrius. Pirmininkaujančios šalies kadencija – šeši mėnesiai. Pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius šalių susitarimu skiriami iš vadovaujančios šalies atstovų. Pirmininkas šalių susitarimu tvirtinamas Tarybos posėdyje.

3. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Tarybos pirmininkas, o jeigu pirmininkas posėdyje dalyvauti negali, posėdžiui vadovauja pirmininko pavaduotojas.

4. Trišalės švietimo tarybos posėdžių nutarimus protokoluoja sekretorius. Posėdžiai yra įrašomi. Sekretorius padeda pirmininkui organizuoti posėdžius, tvarko dokumentaciją, renka šalių pasiūlymus bei kitą informaciją, reikalingą darbui.

5. Už Trišalės švietimo tarybos dokumentų saugumą atsakingas Trišalės švietimo tarybos pirmininkas.

6. Klausimų, numatomų svarstyti posėdyje, projektus ir papildomą medžiagą Trišalės švietimo tarybos sekretoriui nariai turi pateikti ne vėliau kaip prieš septynias kalendorines dienas iki posėdžio, o sekretorius šią medžiagą ir Trišalės švietimo tarybos pirmininko patvirtintą posėdžio darbotvarkę Tarybos nariams pateikia ne vėliau kaip prieš keturias kalendorines dienas iki posėdžio dienos.

7. Į darbotvarkę įtraukiami visi Trišalės švietimo tarybos narių pasiūlyti klausimai. Pirmininkas darbotvarkę tvirtina ne vėliau kaip prieš penkias kalendorines dienas iki posėdžio dienos.

8. Visi Trišalės švietimo tarybos veiklos dokumentai bei Trišalės švietimo tarybos narių siūlymai siunčiami elektroniniu paštu arba faksu.

III. TRIŠALĖS ŠVIETIMO TARYBOS POSĖDŽIAI

9. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Rekomenduojama posėdį kviesti sutarto mėnesio antrą trečiadienį 15 val., pirmininkaujančios šalies pasirinktoje vietoje. Vienos šalies prašymu gali būti sukviestas neeilinis posėdis. Neeilinis posėdis organizuojamas bendra tvarka.

10. Trišalės švietimo tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė kiekvienos šalies atstovų. Trūkstant bent vienos šalies būtino narių skaičiaus, dalyvaujantys

2

nariai gali surengti konsultacinio pobūdžio trišalį ar dvišalį pasitarimą, pasikeisti šalims aktualia informacija, pateikti siūlymus dėl kito posėdžio darbotvarkės.

11. Trišalės švietimo tarybos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, apie tai privalo informuoti pirmininką arba sekretorių.

12. Posėdį pirmininkas pradeda, pasiūlydamas pritarti posėdžio darbotvarkei. Trišalė švietimo taryba gali darbotvarkę papildyti, pakeisti klausimų svarstymo eiliškumą, klausimų svarstymą atidėti vėlesniam posėdžiui.

13. Trišalė švietimo taryba gali nustatyti posėdžio, klausimų svarstymo ir diskusijų dalyvių pasisakymų trukmę. Pasisakyti galima Tarybos pirmininko leidimu.

14. Darbotvarkės klausimai posėdyje paprastai svarstomi šia tvarka:

14.1. informacijos pateikimas;

14.2. pranešėjo atsakymai į klausimus;

14.3. pasisakymai;

14.4. Tarybos narių diskusijos;

14.5. sprendimo priėmimas.

15. Diskusijų pabaigą skelbia Trišalės švietimo tarybos pirmininkas ir pasiūlo priimti sprendimą. Nariai turi teisę sprendimo projektą tikslinti arba papildyti. Pabaigus visas diskusijas dėl sprendimo, pirmininkas paskelbia galutinį sprendimo projekto variantą, po kuriuo pasirašo kiekvienos šalies atstovas, ir galutinis sprendimo projektas yra protokoluojamas. Trišalė švietimo taryba priima sprendimus bendru sutarimu.

16. Trišalės švietimo tarybos posėdžio sprendimų protokolas, pasirašytas pirmininko ir sekretoriaus, ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas turi būti išsiųstas po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

17. Bet kuris klausimas Trišalėje švietimo taryboje gali būti svarstomas ne daugiau kaip du kartus ir priimtas sprendimas yra visų šalių priimtas susitarimas ir galioja visoms šalims.

18. Trišalės švietimo tarybos posėdžiai vyksta viešai.

19. Šalys gali Trišalės švietimo tarybos posėdžių medžiagą platinti, dauginti, skelbti savivaldybės interneto svetainėje, žiniasklaidoje, vadovaudamosi LR visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis ir trišalės partnerystės principais.

IV. TARYBOS NUTARIMAI,  IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

20. Trišalė švietimo taryba priima sprendimus, kuriuos įformina posėdžio protokolu.

21. Trišaliai susitarimai, neprieštaraujantys įstatymams ir kitiems teisės aktams, privalomi tik susitarimą pasirašiusioms šalims.

22. Tais atvejais, kai dėl vienos iš šalių pateiktų klausimų bendras sutarimas (konsensusas) nepasiekiamas, Trišalė švietimo taryba gali priimti vieną iš šių sprendimų:

22.1. numatyti klausimą papildomai svarstyti kitame posėdyje;

22.2. klausimą atmesti ir daugiau jo nesvarstyti, protokole fiksuojant skirtingas Trišalės švietimo tarybos narių nuomones.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Reglamento galiojimo, pakeitimo ir papildymo klausimas gali būti svarstomas vienos iš šalių prašymu.