Ikimokyklinukų centras kreipėsi į Vilniaus savivaldybę

2011-12-13

2011-12-01  IUĮDC  kreipėsi į Vilniaus savivaldybės administraciją su prašymu priminti Vilniaus ikimokyklinių įstaigų vadovams suderinti su darbuotojais nekontaktinių valandų panaudojimą. „Daugumoje Vilniaus ikimokyklinių įstaigų vadovai, motyvuodami lėšų trūkumu, 3 nekontaktinių valandų pedagogams arba nesuteikia (pedagogai dirba visas 36 valandas tiesiogiai su vaikais), arba jų nenurodo darbo laiko grafikuose,“ – konstatuojame kreipimesi.

 

LIETUVOS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ CENTRAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto departamento

Direktoriui gerb. Gintarui Alfonsui Petroniui

KREIPIMASIS

2011-12-01

1. Remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315 „Dėl švietimo įtaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“ ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 36 valandas per savaitę. 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos per savaitę netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai). Tačiau daugumoje Vilniaus ikimokyklinių įstaigų vadovai, motyvuodami lėšų trūkumu, vadinamų tų 3 nekontaktinių valandų pedagogams arba nesuteikia (pedagogai dirba visas 36 valandas tiesiogiai su vaikais), arba jų nenurodo darbo laiko grafikuose.

Prašome raštu priminti Vilniaus ikimokyklinių įstaigų vadovams suderinti su darbuotojais nekontaktinių valandų panaudojimą.

2. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ 9 str. Ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus: grupėse iki 1 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 6 vaikai, nuo 1 iki 1,5 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų, nuo 1,5 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų, nuo 3 iki 7 metų – ne daugiau kaip 20 vaikų. Skirtingo amžiaus vaikų grupėse nuo gimimo iki 3 metų gali būti ne daugiau kaip 8 vaikai. Grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus. Tačiau, vėlgi, Vilniaus darželių vadovai šio nurodymo visiškai nesilaiko. Komplektuodami grupes viršija vaikų skaičių grupėse, ir kai kur netgi ženkliai.

Prašytume, kad atsakingas savivaldybės asmuo kontroliuotų norminių teisės aktų laikymąsi ir nebūtų viršijamas nustatytas vaikų skaičius grupėse.

3. Prašome informuoti kada bus ikimokyklinėms įstaigoms grąžintos 5% IUK perskirstytos lėšos bei kaip jas įstaigos gali panaudoti.

Laukiame Jūsų atsakymo.

IUĮDC Pirmininkė                                                                  Irena Peciukonienė

LSDPS_logas-tikras