Etatinio modelyje – išskirtinis dėmesys pradedantiesiems pedagogams

2017-05-24

Gegužės 18 d. įvyko dar vienas darbo grupės, kuriančios etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį, posėdis. Antrą kartą iš eilės socialinių partnerių pusėje dirbo Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė Valė Urbelienė, šį kartą – vetoj Savivaldybių asociacijos atstovo Jono Mickaus. Asociacijai „Žinių ekonomikos forumas”, buvusiam jos direktoriui Arminui Varanauskui tapus ministrės patarėju, kol kas neatstovavo niekas.

Pirmu klausimu darbo grupės pirmininkas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas pasiūlė svarstyti pradedančiojo mokytojo etato struktūrą. Profesinių sąjungų atstovai tam paprieštaravo, nes neaišku, kokį statusą turės tokie pedagogai, pradedančiojo mokytojo sąvokos neapibrėžia jokie įstatymai. ŠMM atstovai paaiškino, kad neva yra sudaryta kita darbo grupė, kuri „dirba su mokytojų kvalifikacijomis“.

Pradedantiesiems mokytojams pasiūlyta etate skirti 18 kontaktinių valandų, tačiau profsąjungų atstovai mano, kad jaunas mokytojas turi turėti mažiau pamokų, nes net ir ne kiekvienam kvalifikuotam mokytojui yra garantuojamas visas etatas.

Valandų skaičius etate, žinoma, skirsis priklausomai nuo dalyko ar programos (kaip ir kitiems mokytojams), tačiau nuomonės išsiskyrė diskutuojant dėl intervalo. Siūlymui pradedančiojo mokytojo etate nustatyti 12-24 kontaktines valandas nepritarta, daugiau darbo grupės balsų surinko mažesnis intervalas – 12-18 val. Didžiąją darbo dalį (90-100 proc.) pradedantieji pedagogai turės skirti pamokoms ir pasiruošimui joms, o funkcijoms, priklausančioms nuo kompetencijos lygmens (kvalifikacinės kategorijos), vykdyti (darbas mokyklos bendruomenei) – iki 40 proc. darbo laiko.

Nemažai laiko posėdyje užėmė diskusija apie klasės vadovo (kuratoriaus) etato struktūrą. Ministerijos siūlymas įveiklinti šiuo metu egzistuojančią klasės kuratoriaus pareigybę, kuri nors ir yra pedagoginė, tačiau neatestuojama ir jai nekeliami kvalifikaciniai reikalavimai, nesulaukė palaikymo.

Vieningai sutarta, kad vadovavimas klasei pradinio ugdymo programos pareigybės aprašyme bus nurodyta kaip viena iš privalomų funkcijų. Tuo tarpu dalyko mokytojo pareigybės aprašyme vadovavimo klasei funkcija bus numatyta kaip galimybė. Klasės vadovo funkcijoms atlikti valandos būtų imamos iš tos etato dalies, kuri skirta įvairioms kitoms funkcijoms mokykloje atlikti.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovas grupėje – pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius primygtinai kvietė iš karto susitarti ir dėl klasės vadovo darbo apimčių, t.y. kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus, tačiau balsavimu nutarta, jog apimtys valandomis ar procentais klasės vadovo funkcijoms vykdyti bus nustatytos rekomendacijose. Dėl jų bus diskutuojama vėlesniuose posėdžiuose.

Kalbant apie principus, pagal kuriuos mokyklose būtų nustatomas etatų skaičius, pritarta tokiai formuluotei: „Konkrečios mokyklos mokytojo pareigybės etatų skaičių, įvertinęs klasių komplektų skaičių, valandų skaičių bendriesiems ugdymo planas įgyvendinti, mokyklos biudžeto galimybes, pareigybių sąrašą nustato ugdymo įstaigos vadovas. Nustatant mokytojo pareigybės etatų skaičių ugdymo įstaigoje vienam etatui skaičiuojama 18 kontaktinių valandų. LŠDPS atstovui darbo grupėje pavyko įtikinti kitus, kad formuluotėje neliktų žodžio „vidutiniškai“.

Deja, nebuvo pritarta profsąjungų pasiūlymui iš formuluotės išbraukti mokyklos biudžeto galimybės kriterijų, nors ir argumentuota, jog švietime užsakymas turėtų lemti pinigų poreikį, o ne poreikis būtų formuojamas pagal turimus pinigus.

Nemažai diskutuota ir apie etato dalomumą. Darbuotojų atstovai siekė, kad etatas būtų skaidomas kuo mažiau, tačiau lankstumo reikalavo mokyklų vadovai. Vis dėl to bendru sutarimu nuspręsta dėl abstrakčios formuluotės – įstatyme įrašyti nuostatą, kad etatas yra dalomas. Dėl principų, galbūt, bus apsispręsta rengiant rekomendacijas etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modeliui įgyvendinti.

Kitas darbo grupės posėdis numatytas birželio 1 d., 9 val.

LŠDPS inf.