Darbo krūvio ir užmokesčio derinimas su PS

2016-05-04

ps

 

Darbo krūvis paskirstomas vadovaujantis Darbo kodeksu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, taip pat atsižvelgiant į lokalius teisės aktus bei darbo sutartis. Įstatymai  užtikrina profesinių sąlygų dalyvavimą sprendžiant konkrečius klausimus.

Remiantis DK, konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos (išdirbio, laiko, aptarnavimo ir kt.) nustatomos kolektyvinėse ir darbo sutartyse.

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 35.4. punktas  numato, jog mokytojams už darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi renginiams, metodinę veiklą, brandos darbų, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už mokyklos veiklos įsivertinimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą, vadovavimą bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms, laboratorijoms, vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam meninio pajėgumo kategoriją, ir kitus darbus – 0,5–3,5 valandos (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę).

Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su profsąjunga, nustato įstaigos vadovas.

Profsąjungos dalyvavimas privalomas ir sprendžiant dėl tarifinio atlygio koeficientų dydžius. Remiantis Aprašo 4 p.      įstaigos vadovo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, jų pavaduotojams ir kitiems darbuotojams tarnybinių atlyginimų arba tarifinių atlygių koeficientus įstaigos vadovas nustato suderinęs su profsąjunga.

Jei ugdymo įstaigos vadovas nevykdo savo pareigos derinti tarifinio atlygio koeficientą, konkrečius darbus už konkrečias valandas, darbuotojai turi inicijuoti tokį derinimo procesą. Pirmiausia įkuriant įstaigoje darbuotojų profesinę sąjungą. Įkūrus galima derinimo procesą pradėti reikalavimu, jei ir tas nepadeda, kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją su prašymu nustatyti pažeidimą ir įpareigoti vadovą laikytis įstatymo normų.

Darbuotojų atstovų teises ir darbdavių pareigas jų atžvilgiu reglamentuoja ir Profesinių sąjungų įstatymas. Profesinė sąjunga gali reikalauti informavimo, konsultacijų tais atvejais, kai tai susiję su darbuotojų teisine padėtimi.

LSDPS_logas-tikras