Įvyko Prezidiumo posėdis

2011-09-28

prezidiumas_2011-09-22_a

2011-09-22 vyko LŠDPS Prezidiumo posėdis. Darbotvarkėje apsvarstyti 6 klausimai. Sprendimai  priimti  dalyvaujant  7 prezidiumo nariams iš 11. Posėdžio pradžioje dalyviai buvo informuoti apie LŠDPS Prezidiumo posėdžio (2011-06-09) nutarimų vykdymą.

 Toliau svarstymui buvo pasirinktas naujai priimtas patobulintas darbo tvarkos apmokėjimo aprašas. Konstatuota, kad darbo grupėje dėl „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų apmokėjimo tvarkos aprašo tobulinimo“ profsąjungos atstovai pasiekė gerų rezultatų. Sutarta tęsti  darbus šioje grupėje ir reikalauti iš ŠMM grąžinti į aprašą tuos punktus, dėl kurių buvome sutarę su Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovais, atsakingais ministerijos pareigūnais Reikalavimai išdėstyti LŠDPS pirmininko rašte (2011-09-15 NR.2.3-167), adresuotame Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui. Prezidiumo nariai paprašė  darbo grupės nario, LŠDPS Kaišiadorių r.švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Vytauto Silvanavičiaus  dar kartą išanalizuoti atnaujintą darbo apmokėjimo aprašą ir pateikti LŠDPS Koordinavimo tarybai darbo apmokėjimo aprašo punktus, kuriuos reikėtų dar tobulinti.

Pritarta aktyvo mokymuose skirti pakankamai laiko darbo tvarkos patobulinto aprašo aiškinimui ir galimybėmis derantis su darbdaviu.

Vėliau diskutuota dėl LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimo kreipimosi (2011-09-07), dabartinės situacijos LŠDPS ir tolimesnių veiksmų. Prezidiumas konstatavo, kad Žemaitijos regiono susivienijimų pirmininkai nedalyvauja LŠDPS Koordinavimo taryboje, LŠDPS Prezidiumo darbe ir neprisideda prie bendrų švietimui ir jų bendruomenei problemų sprendimų. Prezidiumo nariai nusprendė  atsakyti į ŽR susivienijimų pirmininkų Kreipimasi ir siūlyti eiti demokratijos keliu, užimti savo vietas LŠDPS KT, LŠDPS Prezidiume ir spręsti visus kylančius klausimus susitarimo, kaip numato LŠDPS Įstatai, o ne šantažo ir grasinimo keliu.

Diskusijose dėl CRK pirmininko reikalavimų LŠDPS pirmininkui, prezidiumas nutarė atsakyti CRK, išaiškinti jų teises ir pareigas, bei su atsakymu supažindinti LŠDPS aktyvą. Konstatuota, kad Centrinės revizijos komisijos pirmininkas V.Baltutis ir CRK nariai Zofija Jesinienė, Liudmila Ibragimova peržengia savo kompetencijos ribas, nesilaiko LŠDPS Įstatų ir neatlieka savo tiesioginių funkcijų.

Aptarta situacija dėl E.Jesino, V.Baltučio skundų teisėsaugos institucijoms ir LŠDPS. Prezidiumas nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą. Kreipimasis aptartas. Po juo  pasirašė LŠDPS Prezidiumo nariai.

Paskutiniu darbotvarkės klausimu apsvarstytas LŠDPS turto situacija. Konstatuota, kad nuo 2006 metų pagrindinė nesantaikos LŠDPS viduje priežastis Palangos poilsinė. Todėl būtina nesantaikos židiniu atsikratyti: nuomoti ar parduoti. Turto nuomojimo ar pardavimo variantai bus pristatyti LŠDPS KT svarstymui.

LSDPS_logas-tikras