STT išvados dėl etatinio mokytojų apmokėjimo modelio spragų

2019-11-13

alt

2019 spalio 14 dieną LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas kreipėsi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos antikorupcinio vertinimo. Kreipimesi buvo nurodyti etatinio darbo apmokėjimo trūkumai ir paprašyta STT juos išanalizavus pateikti išvadas.

Lapkričio pradžioje gautos antikorupcinio vertinimo išvados dėl ugdymo įstaigų vadovų ir darbuotojų etatinio apmokėjimo proceso. Dokumento įžangoje nurodoma, kad atlikus antikorupcinį vertinimą, darytina išvada, kad šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas nors ir nesudaro tiesioginių sąlygų korupcijai atsirasti, tačiau yra tobulintinas siekiant didesnio aiškumo ir skaidrumo.

STT pateikė išvadas dėl darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento apskaičiavimo bei dėl vadovų koeficiento apskaičiavimo. Atsakyme yra iškeliama abejonė, ar įstaigų vadovams nėra suteikiama per plati galimybė spręsti, kiek procentų padidinti koeficientą mokytojui. Išvadose nurodoma, kad nors teisinis reguliavimas įstatyminiu lygmeniu ir įpareigoja ugdymo įstaigą detalizuoti biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemą, tačiau STT nenustatė, kad jose būtų detalizuojama konkrečiai ugdymo įstaigai skirta tvarka, iš kurios būtų aišku, kokiam kriterijui taikomas konkretus procentų skaičius toje ugdymo įstaigoje arba jų taikytini siauresni intervalai. Taip pat pabrėžiama, kad iš teisinio reguliavimo neaišku, kokiais atvejais ugdymo įstaigos vadovas spręs, ar didinti, ar visai nedidinti mokytojui koeficiento, pastarajam atitikus du ir daugiau kriterijų. STT pateiktose išvadose siūlo tikslinti teisinį reguliavimą ir įpareigoti ne mokyklų, o ministerijos ar savivaldos lygmeniu nustatyti, kokiais atvejais didinamas koeficientas mokytojui, atitinkančiam du ir daugiau kriterijų, ar visai nedidinamas, arba nustatyti minimalų procentų dydį, kai mokytojo veikla atitinka du ir daugiau kriterijų, detalizuoti koeficiento didinimo procentus ar nustatyti siauresnius jų intervalus, kurie taikomi mokytojams, atitinkantiems nustatytą(-us) kriterijų(-us), parengti bendrąsias koeficiento didinimo dėl veiklos sudėtingumo taisykles.

Taip pat pabrėžiama, kad pagal nustatytą teisinį reguliavimą mokytojo darbo krūvio sandarą pagal dalykus, ugdymo ar mokymo sritis nustato įstaigos vadovas, neviršydamasnustatytų valandų skaičiaus per mokslo metus ir įstaigai skirtų asignavimų ugdymo reikmėms, suderinęs su įstaigos darbo taryba ar profesine sąjunga. Tačiau įstaigos darbo apmokėjimo sistemojegali būti numatytas didesnis, nei šiuose prieduosenurodytas, valandų skaičius (procentais nuo kontaktinių valandų). STT kelia klausimą, nuo kokių priežasčių ar aplinkybių priklauso nustatytų valandų didinimas. Siekdami teisinio reguliavimo aiškumo, jie siūlo apsvarstyti galimybę nustatyti atvejus, kuriems esant gali būti didinamas nustatytas valandų skaičius.

Dar vieną problemą STT įžvelgia ir siūlo patarimus dėl bendruomeninei veiklai skirtų valandų paskirstymo atskiriems mokytojams. Yra pabrėžiama, kad ugdymo įstaigos vadovas yra stipresnėje padėtyje nei jo vadovaujamoje įstaigoje dirbantis darbuotojas, todėl gali atsirasti nesąžiningų susitarimų tarp ugdymo įstaigos vadovo ir toje ugdymo įstaigoje dirbančių darbuotojų. Yra siūloma tobulinti teisinį reguliavimą ir nustatyti detalesnę mokytojų veiklų mokyklos bendruomenei apmokėjimo tvarką bei nustatyti konkrečiai veiklai maksimalų galimą valandų skaičių ir kontrolės mechanizmą. Taip pat siūloma apsvarstyti galimybę viešinti ugdymo įstaigoje ar e. dienyne mokytojų, kurie vykdo papildomas veiklas mokyklos bendruomenei, ir jų vykdomų papildomų veiklų sąrašą.

Be to, STT atliko ir Vilniaus bei Klaipėdos miestų savivaldybių ugdymo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkų antikorupcinį vertinimą ir nustatė, kad teisinis reguliavimas taip pat neatitinka teisėkūros aiškumo principo ir sudaro galimybę šias nuostatas suvokti bei taikyti nevienodai, o tai yra korupcijos rizikos veiksnys. Išvadose siūloma apsvarstyti galimybę nustatyti bendrą visiems vienodai taikomą vadovų ir darbuotojų apmokėjimo tvarką, kuri sumažintų galimybę sprendimą priimantiems asmenims galimai piktnaudžiauti ir galimai nepagrįstai elgtis savo nuožiūra.

Per du mėnesius yra prašoma atsakingas įstaigas informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, kaip buvo atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvados pasiūlymus ir pateikti motyvuotą informaciją dėl kiekvieno pasiūlymo įgyvendinimo.

Išvados

LŠDPS informacija