Streikas kaip demokratinės santvarkos garantija

2018-12-12

Šiuo metu intensyviai yra diskutuojama apie streiko prasmę. Kartais net paradoksaliai streiko dalyviai lyginami su įstatymų pažeidėjais, net su teroristais, perversmininkais ar priešiškų valstybių agentais. Deja, tokie žmonės turbūt nėra įsigilinę nei į demokratinių valstybių vystymosi procesus, nei į pilietinės visuomenės gyvavimo sąlygas. Todėl siūlau straipsnį apie streikus ir jų prasmę. Iš straipsnio išrašiau kelias tezes, kurios tiktų ir šiandienei mūsų situacijai.

 Visos liberalios demokratijos pripažįsta, kad darbuotojai turi teisę streikuoti. Šią teisę gina įstatymai, kartais netgi konstitucijos. Streikai taip pat yra viena dažniausių intervencinio kolektyvinio protesto formų.
• Patikslinimui – „jėga paremta“ taktika nereiškia tiesioginio smurto. Istorija rodo, kad didžiąją dalį smurto streikų metų vykdo ne darbuotojai, o valstybinės institucijos ir darbdavių pasamdyti smogikai.
• Darbuotojai paprastai yra priversti įsidarbinti vietose, kurias valdo beveik nekontroliuojama vadybinė galia ir autoritetas. Tokia priespauda jau yra tarpasmeninė, nes tam tikri asmenys (darbdaviai ir vadybininkai) naudoja galią, kad kiti asmenys (darbuotojai) darytų tai, ko iš jų norima.
• Antra, daugiau laisvės nėra vien streikų tikslas – jie patys yra laisvės išraiška. Palikdami darbo vietas, darbuotojai naudoja asmeninę ir kolektyvinę valią kovodami už laisves, kurių nusipelno. Sugebėjimas apsispręsti, kurį darbuotojai naudoja reikalaudami daugiau laisvės, yra ir sugebėjimas, kuriuo jie pasinaudos, kai jų reikalavimai bus patenkinti. Laisvė, o ne stabilumas ar paprasčiausias geresnis gyvenimas, yra jų troškimas.
• Bet jei visa tai yra tiesa ir teisė streikuoti yra verta, kad ją gintume, tai ji dar turi būti ir prasminga. Ši teisė praranda bet kokį ryšį su darbuotojų laisve, jei jie neturi rimtos galimybės ją efektyviai įgyvendinti. Tokiu atveju pasipriešinimas lieka sveikintinu simboliniu veiksmu, bet ne realia priemone kovojant prieš priespaudą.

Lilija Bručkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja