Specialieji pedagogai pateikė pasiūlymus ministerijai

2012-11-08

DSC_1497a

LŠDPS specialieji pedagogai pateikė savo pasiūlymus dėl Kvalifikacinių reikalavimų  mokytojams aprašo bei Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatų. Supažindiname su pasiūlymais.

 

LIETUVOS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ CENTRAS

ŠMM Švietimo kokybės ir                                                                                 2012-09-27

regioninės politikos departamento

vyresniesiems specialistams

Audronei Razmantienei

Eduardui Šembergui

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO

 

Išnagrinėję Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams aprašą bei Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatus dėkojame, kad atsižvelgėte į mūsų pageidavimus ir teikiame siūlymus dokumentų tikslinimui.

DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ MOKYTOJAMS APRAŠO

9. Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, privalo:

9.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį…

Siūlome, kad šis punktas įsigaliotų nuo 2015 metų rugsėjo 1 d, o ne nuo 2013 09 01, nes per metus mokyklos bus nepajėgios apmokėti kursų visiems, kad mokytojai įgytų B1 kalbos mokėjimą įrodantį pažymėjimą.

ATESTACIJOS  NUOSTATAI

VI. Kvalifikacijos kategorijų suteikimo tvarka:

36. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas, įgijęs metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją kas penkerius metus privalo Atestacijos komisijai pateikti atitinkamai Nuostatų 16 ar 17 punktuose nurodytą informaciją ir pasitvirtinti atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai.

Įterpti: „jeigu mokyklos vadovas, savininkas ar švietimo kokybės priežiūrą atliekanti institucija pateikia argumentuotą išvadą, kad mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto praktinė veikla ir kompetencija neatitinka turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų“.

VII. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymas:

46. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto įgyta kvalifikacinė kategorija galioja:

46.3. mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui, įgijusiam metodininko ar eksperto

kvalifikacinę kategoriją penkerius metus;

46.4. psichologui, įgijusiam antrąją ar trečiąją kvalifikacinę kategoriją – penkerius metus.

Išbraukti 46.3 ir 46.4 punktus

MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI IR PROCEDŪROS

 

III. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimo metodai ir procedūros:

21. Atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas (išskyrus psichologus) vertintojams pateikia:

21.2. mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos planus (pvz., teminius planus, veiklos programas ar pan.) (vertintojams pageidaujant);

 

Įterpti : sutrikusių funkcijų lavinimo individualiųjų, pogrupinių ir grupinių (specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo) ir kalbos ugdymo (logopedo) individualiųjų, pogrupinių ir grupinių pratybų  programas.

LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centras