Sėkmingas Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos profsąjungos startas

2014-01-07

Dar nė dviejų mėnesių neturinti LŠDPS Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos profesinė organizacija jau gali pasigirti nemenkais laimėjimais. Profesinės organizacijos gretose yra 83 nariai, t.y. 74 proc. visų darbuotojų, o lapkričio 26 d. pasirašyta ir pirmoji kolektyvinė sutartis.

„Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos bendruomenė prieš keletą metų pradėjo puoselėti šią idėją. Žmonės bijojo. Bijojo suklysti. Bijojo pasekmių sukelto skausmo. Bijojo būti pasmerkti. Bijojo išvysti nepadailintą tikrovę. Norėjo suprasti, kas trukdo žengti į naują, geidžiamą ateitį, atkreipė dėmesį į tai, ką darė, siekdami pakeisti savo gyvenimą. Taip artindamiesi  prie apsisprendimo starto linijos“, – prisimena profsąjungos pirmininkė Joalita Lynikienė.

Pasak jos, kūrimosi pradžia buvo tikrai nelengva, vien idėjos įgyvendinimas ir derinimo darbai pareikalavo geros bendraminčių komandos, LR įstatymų nagrinėjimo, pasitikėjimo, pasiryžimo, kruopštumo ir laiko.

Profesinės sąjungos buvimo nesikrato (kaip neretai pasitaiko kitose mokyklose) ir laikinai einanti direktoriaus pareigas pavaduotoja ugdymui Virginija Spitrienė, priešingai, ji maloniai sutiko bendradarbiauti su darbuotojų atstovais.

„Veikiantis struktūrinis profesinės organizacijos vienetas yra organizacijos vykdomasis komitetas. Jis priima sprendimus, patvirtintus visuotinio narių susirinkimo pritarimu, teikia siūlymus įvairiais darbo organizavimo klausimais. Svarstyta naujų narių priėmimas, išrinkta revizijos komisija. Teikti siūlymai strateginio plano 2014-2016 m. projekto rengimui, gimnazijos mokamųjų dalykų, modulių, kursų, mokytojų keitimo tvarkos aprašui. Sukurta forma dėl papildomų darbų apmokėjimo, rengiamas nario mokesčio lėšų disponavimo ir naudojimo tvarkos aprašas. Kartu su gimnazijos administracija suorganizuota adventinė  popietė ,,Kalėdų vainikas“, kurioje be pačių šilčiausių ir gražiausių minčių apie ateinančias šventes, advento, gyvenimo, šeimos, kolektyvo vienybės buvo pagerbti gimnazijos aptarnaujančio personalo darbuotojai. Už kruopštų, sąžiningą ir ilgametį darbą padėkos raštais apdovanoti: Algis Matūza, Gražvydas Tamkevičius, Nijolė Štarolienė, Marytė Margevičienė, Alma Papikienė, Laima Skripkienė, Genutė Jašinskienė“, – apie nuveiktus darbus pasakoja profsąjungos vadovė.

Na, o pasirašyta kolektyvinė sutartis yra neterminuota, ji galioja iki naujos sutarties pasirašymo. Joje numatytas profsąjungos atstovų dalyvavimas priimant į darbą naujus darbuotojus, profsąjungos nariams įtvirtinta pirmenybė likti darbe mažinant etatų, o atleidžiant narį darbdavio iniciatyva, šis privalo gauti profsąjungos sutikimą. Darbdavys įsipareigojo du kartus per metus raštu informuoti profesinę sąjungą apie biudžeto vykdymą, detalizuota, kas yra informavimas ir konsultavimas (diskusijos tarp darbuotojų atstovų ir jų organizacijų bei darbdavių ir jų organizacijų dėl tam tikrų susitarimų ar bendrų sprendimų priėmimų), numatyta skatinimo sistema ir daug kitų socialinių garantijų darbuotojams. Profsąjunga savo ruožtu įsipareigojo netrikdyti ritmingo gimnazijos darbo piketais ir kitomis akcijomis, nukreiptomis prieš darbdavį, jeigu šis vykdo kolektyvinės sutarties įsipareigojimus.  

 „Profesinės organizacijos komitetas džiaugiasi, kad sklandus darbas vyksta geranoriškų derybų keliu. Visi susitarimai su gimnazijos administracija priimti išsaugant abipusę pagarbą ir pasitikėjimą. Tik greitas informavimas apie situaciją, tiesos sakymas, ne tik pagerins ugdymosi bei  darbo sąlygas, bet ir sukurs geriausius gimnazijos bendruomenės tarpusavio santykius“, – įsitikinusi profesinės organizacijos pirmininkė Joalita Lynikienė.

Nuotr. iš profeisnės sąjungos steigiamojo susirinkimo