ŠRL seminaras Panevėžio rajone (FOTO)

2011-08-30

srlsem4

Rugpjūčio 25-26 d. Panevėžio rajone Tiltagalių kaime, poilsio stovyklos „Trimitas“ patalpose  įvyko konferencija – seminaras „Darbo apmokėjimas, ugdymo organizavimas ir valdymas švietimo įstaigose“. Seminaro organizatoriai  artėjant naujiems mokslo metams sukvietė LŠDPS Šiaurės rytų Lietuvos regiono profesinių organizacijų aktyvą pasirengti tikslingai daryti įtaką mokytojų atlyginimų dydžiui, dalyvauti organizuojant ugdymą, pasinaudojant visomis Bendrųjų ugdymo planų galimybėmis, bei kompetentingai padėti mokyklų administracijoms vadovauti švietimo įstaigoms.

Socialinio dialogo tarp Ministerijos ir Profsąjungos darbus, padarytus švietimiečių  labui, pristatė ŠMM viceministras Vaidas Bacys. Dvi valandas aiškinta ir diskutuota  mokytojų darbo apmokėjimo ir ugdymo organizavimo kaitos klausimais 2011-2012 m.m. Kaip Ministras Gintaras Steponavičius rugpjūčio 24 d. per mokslo metų pradžios konferenciją „Švietimas Lietuvos sėkmei“, taip ir viceministras atkreipė dėmesį į tai, kad profsąjungų indėlis yra gana pastebimas, ypač sprendžiant profesinius ir ekonominius pedagogų reikalus.

srlsem5srlsem6srlsem7srlsem8srlsem9srlsem10

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidento pavaduotojas Panevėžio m. „Žemynos“ vid. m-klos direktorius Romualdas Grilauskas supažindino su asociacijos nuveiktu darbu, informavo apie su Profesine sąjunga  pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. Kalbėjo apie bandymą pakeisti apmokėjimo aprašą, siūlymus dėl moksleivio krepšelio metodikos keitimo, dokumento ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos“ svarstymą, Mokyklų pertvarkymo tinklo iki 2015 metų optimizavimą, apie mokytojų užimtumo programos reikalingumą, mokinių skaičiaus klasėse mažinimą.

Visi pasisakiusieji akcentavo bendrą tikslą: ugdymo dalyvių saugumą, (su)gyvenimo kokybę, darbo organizuotumą, socialinių problemų sprendimą.

Zita Miškinytė-Mazūrienė LŠDPS Visagino m.susivienijimo pirmininkė bei Jurga Miškinytė, LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo pirmininko pavaduotoja, supažindino konferencijos dalyvius su Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių naujovėmis bei jų teigiamomis savybėmis.

Didelis dėmesys buvo skiriamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. Patirtimi dalinosi Irena Peciukonienė, LŠDPS Ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų centro pirmininkė. Rima Juškinė, LŠDPS Panevėžio m. specialiųjų pedagogų profesinės organizacijos pirmininkės pavaduotoja, apžvelgė Pagalbos mokiniui specialistų centro veiklos pasiekimus ir perspektyvas.

srlsem11srlsem12srlsem13srlsem14srlsem15srlsem16srlsem17srlsem18srlsem19

LŠDPS pirmininko pavaduotojas, LŠDPS Šiaurės rytų Lietuvos regiono pirmininkas Andrius Navickas patarė, kaip geriausiai ir tinkamu momentu pasinaudoti Apmokėjimo aprašo, Ugdymo plano, Kolektyvinių sutarčių galimybėmis derantis ir bendradarbiaujant su darbdaviu dėl geresnių mokytojo profesinių, socialinių ir finansinių darbo sąlygų.

Artėjant naujiems mokslo metams, LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas ypatingą dėmesį skyrė neatidėliotiniems profsąjungų komitetų uždaviniams: pedagoginio darbo krūvio paskirstymo, tinkamo ir vaisingo pedagoginio proceso organizavimo bei atleidimo iš darbo. Ir anksčiau švietimo įstaigų vadovas šiuos darbus privalėjo derinti su profsąjungos organizacija. Tačiau dabar įtaką mokyklos direktoriui ar kitos švietimo įstaigos vadovui palengvina tai, kad profsąjungų reikalavimu į „Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą“ net 29 kartus įrašyta „suderinęs su darbuotojų atstovais“.

Nemažai kalbėta ir diskutuota apie Profsąjungos aktyvinimo problemas ir būtinas tam sąlygas, kad rastume savyje jėgų pasipriešinti valdžių savivalei ir duoti tinkamą atkirtį. Taip pat A.Bružas pateikė visą paketą patikrintų priemonių pritraukti naujiems nariams ir sustiprinti organizacijoms, kad jos galėtų pasiekti kuo daugiau teigiamų rezultatų.

Renginyje labai naudingi ir „populiarūs“ buvo LŠDPS VK teisininkė Žavinta Jurevičiūtė ir pirmininko patarėjas Valdas Vižinis.

Konferencijoje – seminare buvo nagrinėjami nauji ir ypač aktualūs mokyklos ir mokytojo veiklą reglamentuojantys dokumentai, informacija išsami ir „iš pirmų lūpų“, pateikta koncentruotai. Taip pasirengę naujiems mokslo metams profsąjungiečiai tikrai bus nepamainomi pagalbininkai mokyklų bendruomenėms, kuriančioms savarankišką, atsakingą, bendradarbiaujančią mokyklą.

Konferencijos organizatorių ir dalyvių vardu linkime visai pedagoginei bendruomenei kūrybingų, sėkmingų ir gerų Mokslo Metų.

Seminaro organizatoriai

LSDPS_logas-tikras