Paskutinis „tinklo kūrimo“ darbo grupės posėdis ŠMM

2011-05-24

miskinyte2

2011-05-20 ŠMM vyko ,,Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių“ paskutinis derinimo posėdis su visais socialiniais partneriais. LŠDPS atstovavo LŠDPS Visagino susivienijimo pirmininkė Zita Miškinytė – Mazūrienė ir  LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo pirmininko pavaduotoja Jurga Miškinytė ir pateikė  paskutinius siūlymus minėtam dokumentui tobulinti. Pirmiausia buvo siūlyta mažinti maksimalų mokinių skaičių klasėse. ŠMM šis siūlymas atmestas, motyvuojant tuo, jog šiuo metu nėra lėšų MK didinti. LŠDPS atstovės siūlė leisti progimnazijose turėti jungtines klases, nes jei pagrindinė mokykla negali sukomplektuoti 9 ir 10 kl., aišku, kad ji neturi pakankamo mokinių skaičiaus jaunesnėse klasėse. Šis pasiūlymas ŠMM atmestas, nes, ministerijos atstovų nuomone, tokios mokyklos turėtų tapti progimnazijų arba pagrindinių mokyklų skyriais, o progimnazijos ir pagrindinės mokyklos turėtų užtikrinti šių skyrių ugdymo kokybę. Pastebėta, kad jeigu mokinys nuolat mokysis jungtinėje klasėje, geros ugdymo kokybės sunku tikėtis.

miskinytes1LŠDPS siūlė sumažinti vieną iš reorganizavimo kriterijų – ,,mokykla reorganizuojama, kai mažiau kaip 50% užpildytos mokyklos patalpos.“ Motyvuota tuo, jog daug pagrindinių mokyklų dirba buvusių vidurinių mokyklų patalpose, kurios buvo pastatytos didesniam mokinių skaičiui. Ministerijos atstovai atsižvelgė į šį pasiūlymą ir mokyklų užpildomumo kriterijus sumažintas iki 40%.

LŠDPS atstovių siūlymu į pertvarkos įgyvendinimo Bendrąjį planą įtrauktas ir mokytojų įdarbinimo planas, kadangi pastebėta, jog savivaldybės piktnaudžiauja ir reorganizacijai įvykus skuba nutraukti darbo sutartis su darbuotojais, reikalingi būna tik reorganizuotos mokyklos mokiniai, bet ne mokytojai.

LŠDPS  atstovių siūlymu patikslinta sąvoka ,,specialioji klasė“, nes pagal pirminį dokumento variantą ,,specialioji klasė“ buvo numatyta mokiniams, turintiems didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Dabar įrašyta ,,ar labai didelių“, taip pat pasiūlyta tikslinti reorganizavimo ir mokyklos likvidavimo sąvokas, nes dabar jos sudėtos į vieną.

Posėdžio metu aptartos taisyklėse numatytos naujovės: įteisinta nuotolinio mokymo mokykla, ugdymo inovacijų projektai, gimnazija tautinių mažumų atstovams ( leista formuoti vienuoliktas klases, turint 50 mokinių).

Patikslintas ,,Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių“ projektas bus įdėtas į  TAIS ( teisės aktų informacinę sistemą), čia kurį laiką bus dar galima teikti siūlymus. Vėliau minėtas dokumentas  bus teikiamas Vyriausybei tvirtinti.

miskinyte3

LSDPS_logas-tikras