Panevėžyje vyko Pagalbos mokiniui centro ataskaitinė rinkiminė konferencija (foto)

2012-09-21

DSC_1509a

Rugsėjo 17 d. Panevėžyje vyko LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centro (PMSC) konferencija, kurioje dalyvavo įvairių ugdymo įstaigų logopedai ir specialieji pedagogai iš Panevėžio, Kauno, Šiaulių, Radviliškio, Ignalinos, Zarasų, Pasvalio miestų bei rajonų.

Konferencijos metu centro pirmininkė Dalia Gudienė apžvelgė per ataskaitinį laikotarpį nuveiktus darbus. O jie, iš tiesų, svarūs.

LŠDPS specialieji pedagogai kartu su ŠMM specialistais dirbo ministro G.Steponavičiaus įsakymu patvirtintoje darbo grupėje specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių mokinių ugdymo bei specialiųjų pedagogų socialinėms ekonominėms problemoms spręsti.

2010 m. vasario 9 d. įvyko pirmasis darbo grupės posėdis, kurio metu buvo vieningai nutarta tobulinti Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašą (iš viso įvyko 5 posėdžiai).

DSC_1473aDSC_1474aDSC_1475aDSC_1478aDSC_1486aDSC_1488aDSC_1489aDSC_1494aDSC_1495aDSC_1497aDSC_1500a

DSC_1522aDSC_1515a

Mes kėlėme ne tik darbo užmokesčio problemą, bet siekėme, kad būtų nustatytas mažesnis mokinių skaičius specialistų etatams steigti, kas leistų teikti efektyvesnę ir kokybiškesnę pagalbą.

Pasiekėme, kad mokykloje, vykdančioje pradinio ugdymo programą, logopedo pagalba būtų teikiama 40-45 pradinių klasių mokiniams. Na, o mokykloje, vykdančioje pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, logopedo etatas steigiamas jei joje mokosi 55–60 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems reikalinga logopedo pagalba (pagal Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašą), tačiau jei logopedas dirba su pradinių klasių mokiniais, jo pagalba teikiama 40-45 pradinių klasių mokiniams.

Ne be mūsų įsikišimo buvo papildytas „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,

grupių nustatymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos“ aprašas: „Kalbos sutrikimai – tai visos kalbos sistemos ar jos dalies sutrikimai, kai asmuo turi sunkumų dėl kalbos išraiškos ar/ir kalbos suvokimo bei rašomosios kalbos sutrikimai kaip šnekamosios kalbos sutrikimų pasekmė.“ Taip buvo užkirstas kelias logopedų etatų karpymui.

 

2009 m. specialiesiems pedagogams buvo ženkliai sumažinti atlyginimų koeficientai ir nuo sumažintų koeficientų nustatytos koeficientų „žirklės“. Pavyko pasiekti, kad Specialiųjų pedagogų tarnybinių atlyginimų  koeficientų lentelė būtų atskirta nuo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, koncertmeisterių, akompaniatorių, o tarnybinių atlyginimų  koeficientų vidurkiu būtų nustatytas koeficientas buvęs 2009 m. (iki sumažinimo). Nustatyta specialiųjų pedagogų tarnybinio atlygio priedo 5 proc. apatinė riba.

Pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatai buvo nepritaikyti specialiesiems pedagogams, nes nebuvo nei vieno kriterijaus, kuris būtų specifinis, atspindėtų realią specialiųjų pedagogų, tuo labiau logopedų, veiklą. Dirbdami darbo grupėje parengėme naują „Pagalbos mokiniui specialisto (specialiojo pedagogo, logopedo, surdologopedo, tiflopedagogo) ir specialiųjų mokyklų mokytojų veiklos vertinimo sričių kriterijų ir požymių lentelę“, kuri yra įtraukta į naująjį atestacijos nuostatų projektą, taip pat jos pagrindu pritaikytos veiklos bei  kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelės. 

Mažinant „popierizmą“ atsisakyta specialiųjų pedagogų veiklos programų.

Sprendžiant specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių mokinių ugdymo(si) problemas

siekėme, kad išsilavinimą patvirtinantys pažymėjimai  SUP turinčių mokinių nesiskirtų nuo kitų bendramokslių. Tačiau netgi buvo siūloma ugdymo pasiekimų pažymėjimus SUP mokiniams spausdinti paprastuose popieriaus lapuose.

Pavyko pasiekti, kad visi išsilavinimą patvirtinantys dokumentai būtų spausdinami duomenis įregistruotuose, turinčiuose technologinę apsaugą blankuose.

Nuo 2011 sausio 1 d. padidintas mokinio krepšelis SUP turintiems mokiniams 5 proc. (iki 35 proc.).

Šių gerų rezultatų pasiekėme turėdami puikų pagalbininką ir varomąją jėgą, mūsų pirmininką dr. A. Bružą, kuriam tarėme nuoširdų AČIŪ.

Konferencijos metu buvo išrinkta nauja PMSC pirmininkė – Rima Juškienė, pavaduotojos Audronė Arcinavičienė (Kaunas) ir Dalia Gudienė (Panevėžys), komitetas. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su LŠDPS PMSC Įstatais, aptartos mūsų problemos, išrinkti delegatai į LŠDPS VI suvažiavimą bei pagalbos mokiniui specialistai dirbsiantys darbo grupėje ŠMM.

Pagalbos mokiniui specialistų centro informacija