Pagalbos mokiniui specialistai prieštarauja darbo grupės siūlymui

2013-05-21

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Pagalbos mokiniui specialistų centras gegužės pradžioje kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl vieno iš Mokinio krepšelio metodikos tobulinimo darbo grupės siūlymo. Pagalbos mokiniui specialistai prieštarauja mėginimui pertvarkyti lėšų skyrimą švietimo pagalbai organizuoti.

Kadangi siūlomų pakeitimų tikslas yra taupyti lėšas, kyla pavojus, kad bus mažinami dabartiniai pagalbos mokiniui specialistų etatai mokyklose. Nes nei ministerija, nei savivaldybės nepateikia paskaičiavimų, kiek reikia lėšų tinkamai švietimo pagalbai finansuoti esant dabartiniams švietimo pagalbos gavėjų skaičiui“, – komentuoja LŠDPS pagalbos mokiniui specialistų centro pirmininkė Rima Juškienė.

Jos ir LŠDPS pirmininko Andriaus Navicko pasirašytame rašte ministrui ir minėtai darbo grupei išdėstyti argumentai, kodėl manoma, jog siūloma tvarka bus žalinga mokiniams.

Mokinio krepšelio metodikos tobulinimo darbo grupės vienas iš siūlymų yra švietimo pagalbai organizuoti skirtas lėšas perduoti savivaldybei skirstyti savo nustatyta tvarka:

1) darbo užmokesčiui ir paslaugoms apmokėti mokyklose už psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą;

2) lėšas, kurios skiriamos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (35% priedas prie mokinio krepšelio).

Jau dabar savivaldybės disponuoja lėšomis pedagoginėms psichologinėms tarnyboms (PPT) išlaikyti. Mokykloms palanku turėti kuo daugiau specialiųjų poreikių mokinių (didesnis finansavimas), tačiau jos ne visada pajėgios tinkamai organizuoti reikiamą pagalbą. Visas lėšas sutelkus savivaldybių žinion, pastarosios galėtų efektyviau organizuoti švietimo pagalbą mokyklose: galėtų būti pertvarkyta PPT veikla (pvz., formuojamos mobilios pagalbos grupės, kas ypač aktualu kaimuose), o dalis lėšų (kaip ir dabar) būtų skiriama specialistų etatams išlaikyti mokyklose, savivaldybės rūpintųsi tikslingesniu lėšų panaudojimu specialiųjų poreikių mokiniams.

LŠDPS pagalbos mokiniu specialistų centras mano, kad taip pertvarkius lėšų skyrimą švietimo pagalbai organizuoti:

  1. Bus mažinami dabartiniai specialiųjų pedagogų ir logopedų etatai mokyklose, didesnioji jų dalis neteks darbo, kadangi dabartinis specialiųjų poreikių turinčių mokinių mokinio krepšelio 35 proc. priedas yra nepakankamas, kad užtikrinti reikiamą švietimo pagalbą (mokyklos priverstos švietimo pagalbą finansuoti ne tik iš šio priedo). Beje, ministerija nepateikia paskaičiavimų, kiek reikia lėšų tinkamai organizuoti švietimo pagalbą atsižvelgiant į pagalbos gavėjų skaičių;

  2. Mokyklose nelikus švietimo pagalbos specialistų, nebus atsakingo asmens, kuris rūpintųsi, kad visi mokiniai gautų reikalingą pagalbą. Nebus asmenų, kurie kvalifikuotai rūpintųsi mokinių mokymosi nesėkmių identifikavimu, priežasčių nustatymu, jų poreikių tenkinimu;

  3. Dabartinė švietimo pagalbos sistema, kai specialistai dirba mokyklose, yra ženkliai efektyvesnė, nes ji yra priartinta prie vaiko. Atėjęs iš savivaldybės ar PPT specialistas nebus gerai susipažinęs nei su vaiku, nei jo tėvais, nei su jo klasės mikroklimatu, nei su jo mokytojais. Todėl pagalba bus kur kas mažiau efektyvi.

  4. Kadangi siūlomų pakeitimų tikslas yra taupyti lėšas, tai priėmus siūlomus pakeitimus mokiniai gautų mažiau jiems reikalingos pagalbos arba negautų visai. Pagalba greičiausiai apsiribos konsultavimu, visas darbas bus „perkeltas ant mokytojo pečių“, o realiai specialiųjų poreikių turintys mokiniai negaus jiems priklausančios ir reikalingos pagalbos; jų galimybės įsisavinti ugdymo programas labai sumažės, jie patirs psichologinį diskomfortą.

  5. Mokinių poreikius vertina PPT, todėl mokyklų piktnaudžiavimas vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius neįmanomas.

  6. Taupyti lėšas reikėtų tikrai ne mokinių sąskaita. Tikslinga būtų didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių mokinio krepšelio priedą tiek, kad būtų galima užtikrinti tinkamą šių mokinių poreikių tenkinimą.

Primename, kad minėta darbo grupė dar nebaigė savo veiklos.

Tačiau yra ir gera žinia pagalbos mokiniui specialistams – gegužės 8 d. ministro įsakymu yra pakeistas Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

„Atsižvelgta į mūsų nuolatinius pageidavimus, jog „Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos apraše“ būtų išbraukti žodžiai gali būti steigiami logopedo, specialiojo pedagogo bei tiflopedagogo ar surdopedagogo etatai. Taip pat, kad skaičiuojant mokinius, mokinys, turintis didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, būtų prilyginamas dviem mokiniams”, – komentuoja LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centro pirmininkė R. Juškienė.