„Ikimokyklinukams” skirtas papildomas finansavimas

2011-04-11

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kuriose nuo pernai metų rugsėjo padaugėjo vaikų ar buvo įsteigtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės, gaus papildomą finansavimą. Švietimo ir mokslo ministerija iš savo asignavimų ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdyti 2011 m. numatė 5,4 mln. Lt.

Tai nustato ministro įsakymu patvirtintas Ikimokyklinio amžiaus mokinių ugdymo finansavimo 2011 metais tvarkos aprašas. Šis dokumentas reglamentuoja lėšų skyrimą iš valstybės biudžeto, taikant Vyriausybės patvirtintą Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką.

Galimybė papildomai finansuoti savivaldybių, valstybines ir nevalstybines ikimokyklinio ugdymo įstaigas atsirado įvedus ikimokyklinuko krepšelį. Nuo šių metų pradžios pradėto taikyti krepšelio dydis – 2555 Lt.

Papildomos lėšos bus skiriamos tik toms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kurios įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre, yra pasitvirtinusios ir vykdo Ikimokyklinio ugdymo programą, turi leidimą-higienos pasą ir kt.  

Papildomų lėšų savivaldybei neskiriama, jei po 2010 m. rugsėjo 1 d. registre įregistruotų ikimokyklinio amžiaus mokinių bendras skaičius savivaldybėje yra nepasikeitęs, nors atskirose ikimokyklinio ugdymo įstaigose (mokyklose) mokinių skaičius galėjo ir padidėti. Tokiai įstaigai savivaldybė gali skirti lėšų iš bendrų savivaldybės mokinio krepšelio lėšų, gautų 2011 metams.

Ministerija paskirstys lėšas valstybinėms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir savivaldybėms, o pastarosios teisės aktų nustatyta tvarka finansuos savivaldybių ir nevalstybines ugdymo įstaigas. Lietuvoje šiuo metu veikia 27 nevalstybinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos: 19 lopšelių-darželių, 7 darželiai, 1 darželis-mokykla.

Ikimokyklinio amžiaus mokinių ugdymo finansavimo 2011 metais tvarkos aprašas parengtas įgyvendinant Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programą.

Švietimo ir mokslo ministerijos parengtoje programoje numatytos konkrečios priemonės ir lėšos ugdymo kokybei gerinti bei įstaigų tinklo plėtrai. Ypatingas dėmesys skiriamas kaimui. Per trejus metus regionų gyvenvietėse planuojama įsteigti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ne mažiau kaip 76 daugiafunkciuose centruose. Bus inicijuojami ir finansiškai remiami nauji ugdymo organizavimo modeliai, darželiai galės nustatyti tėvams patogesnį darbo laiką. Tikimasi, kad 2013 m. Lietuvoje veiks ne mažiau kaip 50 nevalstybinių vaikų darželių, o savivaldybių darželiai taps lankstesni, siūlys įvairesnes programas, kitas paslaugas. Ne mažiau kaip 20 savivaldybių numatoma įsteigti mobilias švietimo pagalbos (psichologų, logopedų, specialiųjų pedagogų ir kt.) specialistų grupes, kurios pagal poreikį aptarnaus nuošalesnėse vietovėse gyvenančias šeimas.

balsas.lt