M. Platūkienė: „Mokytojai neretai bijo kalbėti, nes visuomenėje gajus požiūris, kad kalti yra jie patys”

2021-11-11

Su kokiomis problemomis mūsų miesto švietimo įstaigų darbuotojai, mokytojai kreipiasi į Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Alytaus miesto susivienijimą? Pasirodo, su pačiomis įvairiausiomis. Trejus metus susivienijimui vadovaujanti Meilė Platūkienė sako, kad kreipiamasi dažnai, vos ne kasdien. Būna dienų, kai tenka spręsti ir po kelis klausimus, neretai prireikia teisininko pagalbos. Vien šiais mokslo metais jau trijų mokyklų darbuotojai, neskaitant anoniminio mokytojos laiško apie jos įžvelgtas problemas Šv. Benedikto gimnazijoje, kreipėsi ir dėl prasto mikroklimato. Būtent anoniminių laiškų profsąjunga gauna itin retai, šis Alytuje – toks pirmas, tačiau, kaip pastebi M.Platūkienė, baimė viešai kalbėti apie negeroves mūsų visuomenėje gaji ne tik švietimo sistemoje.

,,Daug klau­si­mų yra su­si­ję su eta­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čio skai­čia­vi­mu, Dar­bo ko­dek­so nesilaiky­mu. <…>Vis dar ky­la ne­aiš­ku­mų dėl ap­mo­kė­ji­mo už bu­dė­ji­mą per­trau­kų me­tu, dėl mo­ky­to­jų dar­bo mo­ki­nių atos­to­gų me­tu – mo­ky­to­jų pra­šo­ma bū­ti mo­kyk­lo­je vi­sas atos­to­gų die­nas”

Prof­są­jun­gos sky­rių nė­ra tik ke­tu­rio­se Aly­taus mo­kyk­lo­se

Ru­dens atos­to­gų me­tu Aly­taus mies­to te­at­re įvy­ko Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo kon­fe­ren­ci­ja. Jos da­ly­vius pa­svei­ki­no me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas. Šio po­li­ti­ko kaip ta­ry­bos na­rio ini­cia­ty­va Aly­tu­je pa­tvir­tin­tos lė­šos mo­ky­to­jų kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, per­nai – 2 tūkst., šie­met – 6 tūkst. eu­rų.

P.La­bu­kas pa­si­džiau­gė pa­tir­ti­mis, ku­rių jis įgi­jo prieš ke­le­tą me­tų švie­ti­mo prof­są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ta­me strei­ke. „Te­ko bū­ti Vil­niu­je, kai vy­ko tie įvy­kiai, daug ma­čiau, dar dau­giau iš­gir­dau, bu­vau liu­di­nin­kas, kaip strei­ko da­ly­viai įžen­gė į mi­nis­te­ri­ją. Pa­jau­čiau jė­gą, kai ne­pri­si­tai­kė­liš­kai su­si­vie­ni­ję mo­ky­to­jai, ne­lauk­da­mi po­li­ti­nių ma­lo­nių, su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu aiš­kiai iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją. Jų ini­cia­ty­vos stip­ry­bė – ne skait­lin­gu­mas, o in­ten­ci­ja ir va­lia ją įgy­ven­din­ti“, – švie­ti­mo dar­buo­to­jų ak­ty­vu­mu džiau­gė­si P.La­bu­kas, pa­ste­bin­tis, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu sėk­min­gai ben­dra­dar­biau­ja su švie­ti­mo prof­są­jun­ga, ieš­ko kon­kre­čių pro­ble­mų spren­di­mo, kai to­kios iš­ky­la vie­no­je ar ki­to­je mies­to švie­ti­mo įstai­go­je.

,,Pa­jau­čiau jė­gą, kai ne­pri­si­tai­kė­liš­kai su­si­vie­ni­ję mo­ky­to­jai, ne­lauk­da­mi po­li­ti­nių ma­lo­nių, su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu aiš­kiai iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją. Jų ini­cia­ty­vos stip­ry­bė – ne skait­lin­gu­mas, o in­ten­ci­ja ir va­lia ją įgy­ven­din­ti.“

Pa­sak Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kės M.Pla­tū­kie­nės, šiuo me­tu jis vie­ni­ja per 300 švie­ti­mo dar­buo­to­jų. Ta­čiau šis skai­čius nuo­lat kin­ta, pa­vyz­džiui, ne­se­niai pri­si­jun­gė Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jos sky­rius su be­ne gau­siau­siu na­rių bū­riu – 50, taip pat „Šal­ti­nė­lio“ lop­še­lis-dar­že­lis.

Aly­tu­je švie­ti­mo prof­są­jun­ga tu­ri 14 sky­rių, dar yra pa­vie­nių na­rių mo­kyk­lo­se, ku­rio­se nė­ra pir­mi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Prof­są­jun­gos sky­rių iki šiol nė­ra Pi­lia­kal­nio ir Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­se, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je ir Se­na­mies­čio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je. 

„Ieš­kant ben­dros kal­bos tarp va­do­vo ir ben­druo­me­nės, de­ry­bos vyks­ta vi­sa­da, ieš­ko­ma kom­pro­mi­so, nes re­tai tei­si bū­na tik vie­na ku­ri pu­sė. Dau­ge­liu at­ve­ju klau­si­mai yra iš­spren­džia­mi, vyks­ta su­si­ti­ki­mai, ku­riuo­se da­ly­vau­ja Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, mo­kyk­lų pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. 

Ano­ni­mi­nį laiš­ką tyrė

Spa­lio mė­ne­sį di­de­lį re­zo­nan­są Aly­tu­je su­kė­lė vie­šai iš­pla­tin­tas ano­ni­mi­nis mo­ky­to­jos laiš­kas, ku­ria­me kal­ba­ma apie ga­li­mą mo­bin­gą Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je. Ko­kia to­les­nė jo ty­ri­mo ei­ga ir ko­dėl bu­vo nu­spręs­ta vie­šin­ti net ir ano­ni­mo at­siųs­tą laiš­ką?

„Kaip su­si­vie­ni­ji­mo va­do­vė aš de­šimt die­nų svars­čiau, kaip tu­rė­tu­me pa­si­elg­ti. Vie­ša pa­slap­tis Aly­tu­je, kad pro­ble­mų to­je mo­kyk­lo­je yra. Ne­bu­vo taip, kad nu­spren­džiau vie­na. Pa­si­ta­riau su at­sa­kin­gais tuo me­tu mies­to va­do­vais, nu­spren­dė­me, kad rei­kia vie­šin­ti – kal­bė­tis, ieš­ko­ti kom­pro­mi­so, su­sė­dus abiem pu­sėms. Kon­kre­čių pro­ble­mų dėl vi­daus mok­rok­li­ma­to, dėl ku­rių kreip­ta­si į prof­są­jun­gą, yra dar tri­jo­se Aly­taus mo­kyk­lo­se, vie­no­je, kiek ži­nau, jas jau pa­vy­ko iš­spręs­ti. Su­pran­ta­ma, įstai­gos va­do­vas daž­niau jau­čia­si tei­sus, bet, jei po­kal­bis ne­vyks­ta, tai ir ne­iš­aiš­kės, kur sly­pi bė­dos“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė.

Ji pa­ste­bi, kad žmo­nės ne­re­tai bi­jo gar­siai kal­bė­ti apie ne­ge­ro­ves dėl ga­li­mo su­si­do­ro­ji­mo, ta­čiau tai yra ne tik mo­kyk­lų, bet ir įmo­nių, įstai­gų bė­da: „Po šio ano­mi­nio laiš­ko ir jo iš­tran­slia­vi­mo bi­jo­ma kal­bė­ti, nes vi­suo­me­nė­je yra toks po­žiū­ris, kad mo­ky­to­jas yra nie­kas, ne­ga­li pa­si­skųs­ti, jis vi­sa­da lie­ka kal­tas. Kar­tais ne­si­no­ri prieš­ta­rau­ti, bet mo­kyk­la juk yra gy­vas or­ga­niz­mas, ją su­da­ro ir vai­kai, ir tė­vai,  ir mo­ky­to­jai, jis nuo­lat kei­čia­si. La­bai svar­bu, kad bū­tų kal­ba­ma­si ir ran­da­mi vi­siems la­biau­siai pri­im­ti­ni spren­di­mai“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. 

,,Vi­suo­me­nė­je yra toks po­žiū­ris, kad mo­ky­to­jas yra nie­kas, ne­ga­li pa­si­skųs­ti, jis vi­sa­da lie­ka kal­tas.”

Ar bu­vo ti­ria­mas ano­ni­mi­nis laiš­kas, ku­ris bu­vo ad­re­suo­tas ne tik ži­niask­lai­dai, mies­to va­do­vams, bet ir Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai, ku­ri prof­są­jun­goms at­siun­tė pa­ti­ki­ni­mą, kad ty­ri­mas vyks?

Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, ne­pai­sant to, kad laiš­ką pa­ra­šė ano­ni­mas, į jį bu­vo re­a­guo­ta ir ty­ri­mas vy­ko at­si­žvel­giant į tu­ri­nį. „Šį­kart prie­mo­nės pa­si­rink­tos kiek ki­to­kios. Tra­di­ci­nės dar­bo gru­pės, ku­ri mė­ne­sį lai­ko bū­tų ben­dra­vu­si su įstai­gos ben­druo­me­ne, pa­tei­ku­si iš­va­das, šį­kart ne­su­da­rė­me, bet re­a­ga­vo­me ki­tais bū­dais“, – sa­ko V.Va­lū­nas.

Su gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­ne tie­sio­giai pa­ben­dra­vo me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas. At­si­žvelg­ta į tai, kad ne­se­niai Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją pa­li­ko du mo­ky­to­jai. Pa­sak V.Va­lū­no, su di­rek­to­re ap­tar­ta, kaip ji ko­re­guos sa­vo el­ge­sį kaip va­dy­bi­nin­kė. Šiuo me­tu Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus dar­buo­to­jai taip pat ren­gia at­sa­ky­mus Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai bei Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kei M.Pla­tū­kie­nei.

Per tą lai­ką, kai vy­ko ano­ni­mi­nio laiš­ko ty­ri­mas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė taip pat su­lau­kė dvie­jų Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­mų, ku­riuo­se ra­šo­ma, kad jie si­tu­a­ci­ją ver­ti­na ki­taip nei ano­ni­mi­nio laiš­ko au­to­rė. Vie­ną krei­pi­mą­si pa­si­ra­šė 21 gim­na­zi­jos dar­buo­to­jas, ki­tą – 51 mo­ky­to­jas. Iš viso gimnazijos kolektyve dirba 120 žmonių.

„Mo­ki­nių te­sta­vi­mas ne­tu­rė­tų „vog­ti“ mo­ky­to­jų lai­ko“

„Į prof­są­jun­gą Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai krei­pia­si daž­nai, vos ne kas­dien. Bū­na die­nų, kai ten­ka spręs­ti po ke­lis klau­si­mus, ne­re­tai tam rei­kia tei­si­nin­ko pa­gal­bos. Daug klau­si­mų yra su­si­ję su eta­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čio skai­čia­vi­mu, Dar­bo ko­dek­so ne­si­lai­ky­mu. Kai ku­rios pro­ble­mos, at­ro­do, jau yra iš­spręs­tos, bet kai ku­rio­se įstai­go­se vėl at­si­nau­ji­na. Vis dar ky­la ne­aiš­ku­mų dėl ap­mo­kė­ji­mo už bu­dė­ji­mą per­trau­kų me­tu, dėl mo­ky­to­jų dar­bo mo­ki­nių atos­to­gų me­tu – mo­ky­to­jų pra­šo­ma bū­ti mo­kyk­lo­je vi­sas atos­to­gų die­nas. Jau bu­vo iš­spręs­ta, kad ne kon­tak­to me­tu mo­ky­to­jai ga­li ruoš­tis pa­mo­koms sa­vo pa­si­rink­to­je vie­to­je, bet vėl iš­ky­la to­kių klau­si­mų. Kaip ir dėl pro­fe­si­nio to­bu­lė­ji­mo, ku­riam ski­ria­mos pen­kios die­nos per me­tus, bet vie­nos įstai­gos mo­ky­to­jams jas su­tei­kia, o ki­tos ne. Taip pat ir dėl pen­kių svei­ka­ti­ni­mo die­nų, ku­rios pri­klau­so pro­fe­si­nės są­jun­gos na­riams pa­gal Na­cio­na­li­nę ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį“, – pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė.

,,Jau bu­vo iš­spręs­ta, kad ne kon­tak­to me­tu mo­ky­to­jai ga­li ruoš­tis pa­mo­koms sa­vo pa­si­rink­to­je vie­to­je, bet vėl iš­ky­la to­kių klau­si­mų. Kaip ir dėl pro­fe­si­nio to­bu­lė­ji­mo, ku­riam ski­ria­mos pen­kios die­nos per me­tus, bet vie­nos įstai­gos mo­ky­to­jams jas su­tei­kia, o ki­tos ne.”

Pa­si­ro­do, Aly­tu­je yra bent dvi mo­kyk­los, ku­rių va­do­vai „ne­pa­gei­dau­ja“, kad jo­se bū­tų stei­gia­mas pro­fe­si­nės są­jun­gos sky­rius. Kar­tais ky­la pro­ble­mų dėl „ma­ma­die­nių“, kai jau­nos ma­mos ar tė­čiai pa­gal gra­fi­ką ne­ga­li pa­si­im­ti lais­vos die­nos, ta­čiau kaip ge­rą­jį pa­vyz­dį M.Pla­tū­kie­nė mi­ni Dai­na­vos pro­gim­na­zi­ją. 

„Krei­pia­ma­si ir dėl iš­ei­ti­nių pa­šal­pų iš­mo­kė­ji­mo, nes mo­ky­to­jų am­žiaus vi­dur­kis yra ga­nė­ti­nai di­de­lis ir ne­ma­žai jų pa­lie­ka mo­kyk­las. Vien šiais moks­lo me­tais te­ko spręs­ti ke­lis to­kius at­ve­jus, kai iš pra­džių bu­vo sa­ko­ma, kad mo­ky­to­jas gaus ma­žes­nę iš­ei­ti­nę ar­ba vi­sai ne­gaus, bet įsi­ki­šus prof­są­jun­gai iš­si­spren­dė dar­buo­to­jo nau­dai. Ky­la klau­si­mų ir dėl dar­bo su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais ap­mo­kė­ji­mo, nes vals­ty­bė ža­da nuo 1 iki 15 proc., o mo­ky­to­jai gau­na 1–2 proc. ar­ba ne­gau­na vi­sai. Kaip ži­no­me, 2024 me­tais in­teg­ruo­ti vai­kai at­ke­liau­ja į vi­sas mo­kyk­las, nors nei vals­ty­bė, nei vi­suo­me­nė tam dar nė­ra pa­si­ruo­šu­si“, – pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė.

,,<…> mo­ky­to­jai ne­tu­rė­tų bū­ti už­krau­na­mi su te­sta­vi­mu su­si­ju­sia pa­pil­do­ma veik­la, nes jiems svar­biau­sias yra ug­dy­mo pro­ce­sas. Ta­čiau ypač pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se, jei daug mo­ki­nių yra te­stuo­ja­mi, tai tie­siog pra­de­da trūk­ti žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, ir tai tik­rai yra pro­ble­ma.”

Ar mo­ky­to­jai ne­si­skun­džia prof­są­jun­gai dėl to, kad jie yra pa­pil­do­mai ap­krau­na­mi dar­bu, su­si­ju­siu su te­sta­vi­mu nuo ko­vi­do? Pa­si­ro­do, Aly­tu­je pa­na­šių skun­dų ne­su­lau­kia­ma, ta­čiau si­tu­a­ci­ja dar la­bai  pri­klau­so nuo kiek­vie­nos mo­kyk­los in­di­vi­du­a­liai. Pa­vyz­džiui, Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je, ku­rio­je dir­ba ir pa­ti M.Pla­tū­kie­nė, ser­gan­tį svei­ka­tos spe­cia­lis­tą pa­va­duo­ja ir te­sta­vi­mu rū­pi­na­si so­cia­li­nis pe­da­go­gas, psi­cho­lo­gas, bib­lio­te­kos ve­dė­ja, o ne mo­ky­to­jai. „Aš ma­nau, kad mo­ky­to­jai ne­tu­rė­tų bū­ti už­krau­na­mi su te­sta­vi­mu su­si­ju­sia pa­pil­do­ma veik­la, nes jiems svar­biau­sias yra ug­dy­mo pro­ce­sas. Ta­čiau ypač pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se, jei daug mo­ki­nių yra te­stuo­ja­mi, tai tie­siog pra­de­da trūk­ti žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, ir tai tik­rai yra pro­ble­ma“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Taip pat  šia tema galima skaityti čia

Klausytis įrašo galima čia

Informacija, paruošta pagal www. alytausnaujienos.lt