LŠDPS pozicija dėl ruošiamos naujos tarpinių patikrinimų tvarkos

2024-05-30

Lietuvos mokytojų asociacijas ir Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybą 2024-05-29 pasiekė ŠMSM raštas, kuriame pristatomi preliminarūs planai, kaip galėtų kitais metais vykti III gimnazijos klasių tarpiniai patikrinimai. LŠDPS vienija įvairių asociacijų narius, todėl svarstomos pokyčių galimybės (ir pakitusios darbo sąlygos mokytojams) taip pat aktualios ir mūsų organizacijai.

Nors yra siekis eliminuoti kilusias problemas, tačiau norėtume pareikšti susirūpinimą ir informuoti, kad įžvelgiame ne vieną pavojų, kuris sukurs dar daugiau komplikuotų situacijų:

1. Tarpinių sesijai ir abiturientų VBE reikia tiek vertintojų, tiek vykdytojų. Jeigu nėra
baigiamas ugdymo procesas I, II gimnazijų klasėse, kaip bus organizuojama visa veikla, kad mokytojai galėtų kokybiškai atlikti savo funkcijas ir nebūtų priversti dirbti
viršvalandžių?

2. Ar yra paskaičiuota, kiek žmogiškųjų išteklių ir patalpų reikės vienu metu, norint
vykdyti visus patikrinimus? Iki šiol, organizuojant VBE, reikėdavo pasitelkti
progimnazijų mokytojus ir jų patalpas egzaminų centrams, tai dvigubai padidėjus
apkrovoms kaip bus su ugdymo procesu ir darbo sąlygomis progimnazijose? Kaip
vyks darbas 5-8/10 klasėse visą birželį? Kaip bus organizuojama visa veikla, kad
mokytojai galėtų kokybiškai atlikti savo funkcijas ir nebūtų priversti dirbti
viršvalandžių?

3. Vien lietuvių kalbos ir literatūros tarpiniam patikrinimui didžiosiose gimnazijose
reikia savaitei stabdyti ugdymo procesą ir išimti visus lituanistus bei mokytojus
vykdytojus iš jo. Kaip bus garantuotos kokybiškos darbo sąlygos visų dalykų
mokytojams vykdyti tiesiogines jų pareigas ir ar tokie sprendimai nesukels daugiau
problemų nei jas išspręs?

4. Minimame rašte teigiama, kad III gimnazijų klasėse dvi paskutines savaites vyks ne
pamokos, o konsultacijos prieš tarpinius. Kodėl tokių pačių konsultacijų iš tų pačių
finansavimo šaltinių nėra numatyta ir abiturientams, besiruošiantiems Brandos
egzaminams?

5. Kaip bus su konsultacijomis, kai to dalyko tarpinis jau bus įvykęs? Mokytojai jas ves ar
nebeves ir rizikuos sulaukti priekaištų arba papildomų nesutartų darbų?

6. Kokiose patalpose ir kokiomis formomis vyks konsultacijos dvi savaites, jeigu patikrinimų metu ugdymo įstaigose privalės nebūti pašalinių žmonių? Kaip bus organizuojama veikla, kad mokytojai galėtų kokybiškai vesti numatytas konsultacijas
ir nebūtų priversti dirbti viršvalandžių?

7. Birželio mėnesį siūlomos netradicinės ugdymo formos ir kultūrinės-pažintinės
pamokos taip pat reikalauja žmogiškųjų, finansinių resursų, erdvių, kurios suteiktų
mokiniams prasmingas veiklas. Jeigu tokios veiklos bus dėl pokyčių organizuojamos
dvi-tris savaites ir tai paliekama mokytojų atsakomybei, jų darbo apimtys didėja (dėl
idėjų generavimo, veiklų planavimo ir pan.), o darbo sąlygos blogėja.

Nebesudaromos sąlygos ugdymo kokybei, susijusiai su programomis, o būtent tai
deklaruojant mokslo metai buvo pratęsti. Kaip planuojama spręsti šitas problemas?
LŠDPS teigiamai vertina šiuo metu ministerijos plėtojamą dialogu grįstą bendradarbiavimą.
Tačiau įžvelgiame didžiulių grėsmių, susijusių su tuo, kad išeičių ieškoma atsižvelgus tik į formaliąsiasaplinkybes: ar mokykloms užtenka kompiuterių ir kabinetų, birželio mėnesis turi pakankamai dienų, kad būtų įmanoma sutalpinti ir tarpinius, ir brandos egzaminus, ir dar jų perlaikymus ar pakartojimus.