LŠDPS dalyvavimas darbo grupėje – siūlymai ir pasiekti rezultatai

2023-07-30

2023 04 11 ministrės įsakymu buvo sudaryta darbo grupė švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimui tobulinti. Į ją įėjo 19 atstovų iš įvairių švietimo darbuotojus vienijančių organizacijų ir ŠMSM. Darbo grupė buvo įpareigota iki spalio 1 d. parengti ,,pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimą, tobulinimo.“ Grupės vadovas – Ramūnas Skaudžius, švietimo, mokslo ir sporto viceministras.

LŠDPS atstovauti (kaip ir pernai) buvo deleguota pirmininko pavaduotoja  L. Bručkienė, kurią dėl pirmųjų posėdžių, vykstančių pamokų metu, keitė pirmininko pavaduotoja E. Leiputė-Stundžienė. Vėliau posėdžiuose jos abi ir dalyvavo. Iš viso įvyko 7 susitikimai. Pirmųjų susitikimų metu buvo paprašyta atsiųsti siūlymus dėl etatinio darbo apmokėjimo tobulinimo.

L. Bručkienė

E. Leiputė – Stundžienė

LŠDPS siūlymai:

  • Turi būti pereita prie švietimo darbuotojų darbo krūvio skaičiavimo metodikos ne metinėmis, o savaitinėmis valandomis.
  • Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokiniams – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams –170 ugdymo dienų. Susidaro paradoksali situacija, kai gimnazijų III, IV klasių mokytojams, kurių ir darbų patikrinimų apimtys kitokios, ir įtampa, atsakomybė ruošiant mokinius VBE gerokai didesnė (o nuo kitų metų startuoja ir tarpiniai atsiskaitymai), skaičiuojant metines valandas mokama mažiausiai. Būtina skubiai spręsti šitą problemą oficialiai įteisinant sprendimus, susijusius su papildomis lėšomis.
  • Mokytojo etatu laikyti darbo normą, kai nustatoma iki 18 savaitinių kontaktinių valandų.
  • Startuojant atnaujintoms programoms pasiruošimui pamokoms turi būti skiriama gerokai daugiau valandų, nei yra dabar.
  • Skirti papildomų valandų mokytojams, kurie III-IV gimnazijos klasėse koordinuos socialinę-pilietinę veiklą.
  • Argumentas, kad ugdymo įstaigų vadovai gali naudotis vidiniais rezervais, yra niekinis, nes vidinių rezervų tiesiog nėra – mokyklos negali užsidirbti pinigų, o jų skaičiavimo metodika sudaryta taip, kad lėšų trūksta, o ne lieka papildomam finansavimui (apskaičiuojant mokymo lėšas mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą (R) nustatyti kaip mokytojo eksperto su 25 m. stažu. ) 
  • Gimnazijose įgyvendinant pokyčius III-IV klasėse mokytojams didės krūviai dėl privalomų ir rekomenduojamų pasirinkimų (matematika – 6+1 savaitinės pamokos, lietuvių – 6 pamokos, gamtamokslių po 3 savaitines pamokas ir pan.). Kol kas tie pokyčiai nedengiami konkrečiomis lėšomis. Būtina keisti skaičiavimo metodiką, kad būtų atsižvelgta į tai.
  • Bazinio atlyginimo idėjai kaip neaiškiai ir neišdiskutuotai iš esmės nepritariame.

,,Daugiausiai aistrų sukėlė diskusijos apie tai, kaip turi būti finansuojami naujieji pokyčiai. Dalis profesinių sąjungų atstovų akcentavo, kad privaloma skirti papildomų lėšų, kitu atveju tai tik imitacijos, o ne problemų sprendimai.  Buvo siūloma, kad, apskaičiuojant lėšas, skiriamas ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius (procentais nuo kontaktinių valandų) būtų didinamas 20 procentų mokytojams, dirbsiantiems  pagal atnaujintas programas 2023-2024 m.m.”

Kaip jau buvo paviešinta L. Bručkienės straipsnyje ,,Pa(si)tikėjimo ir netikėjimo kreditai švietimo reformų sūkuriuose. Iliuzijos ir realybė“ (06 26), daugiausiai aistrų sukėlė diskusijos apie tai, kaip turi būti finansuojami naujieji pokyčiai. Dalis profesinių sąjungų atstovų akcentavo, kad privaloma skirti papildomų lėšų, kitu atveju tai tik imitacijos, o ne problemų sprendimai.  Buvo siūloma, kad, apskaičiuojant lėšas, skiriamas ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius (procentais nuo kontaktinių valandų) būtų didinamas 20 procentų mokytojams, dirbsiantiems  pagal atnaujintas programas 202-2023 m.m. (atsižvelgta į tai, kad gali trūkti vadovėlių, metodinės medžiagos ir pan.). Ne paslaptis, kad pirmoji ministerijos idėja buvo visa tai padaryti nekeičiant valandų, skirtų bendruomenės veikloms, finansavimo ir teigiant, kad bus galima atsisakyti dalies anksčiau planuotų veiklų. Tačiau švietimo bendruomenę vienijančių organizacijų atstovai vėlesnių diskusijų metu kategoriškai atmetė šitą variantą. Todėl ŠMSM prisiėmė atsakomybę surasti (kaip jų ekonomistai paskaičiavo) šiek tiek daugiau nei 7 milijonus eurų, kad jau nuo rugsėjo 1-osios būtų 20 procentų (nuo kontaktinių valandų) didinamas finansavimas, skirtas pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti mokytojams, kurie 2023-2024 m.m. dirbs pagal atnaujintas programas. Nors visiškai suprantama, kad laiko sąnaudos bus gerokai didesnės, tačiau tai jau realus sprendimas ir konkrečiais finansais paremtas (nors ir laikinas) pokytis.

,,Ne paslaptis, kad pirmoji ministerijos idėja buvo visa tai padaryti nekeičiant valandų, skirtų bendruomenės veikloms, finansavimo ir teigiant, kad bus galima atsisakyti dalies anksčiau planuotų veiklų.”

Kiti siūlymai (tiek mūsų, tiek ir kitų organizacijų) iš esmės nebebuvo nagrinėjami, nes jiems įgyvendinti irgi būtų reikėję papildomo finansavimo. Kaip parodė geroji patirtis, vieninga narių pozicija – jėga, galinti inicijuoti realius (nors ir nedidelius) pokyčius. Vadinasi, panaudotos priemonės buvo veiksmingos, nes tam tikri tikslai pasiekti. Ir tai gerokai daugiau nei pernai veikusios analogiškos grupės pusės metų veikla.

,,Kaip parodė geroji patirtis, vieninga narių pozicija – jėga, galinti inicijuoti realius (nors ir nedidelius) pokyčius. Vadinasi, panaudotos priemonės buvo veiksmingos, nes tam tikri tikslai pasiekti. Ir tai gerokai daugiau nei pernai veikusios analogiškos grupės pusės metų veikla.”

Grupės vadovas  švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius pasiūlė darbo grupei stabdyti savo veiklą, nes vienas pokytis yra pažadėtas, kitiems finansavimas kol kas neįmanomas. Dabar pats vidurvasaris, daugeliui narių atostogos, o ir tolimesnės diskusijos be galimų lėšų būtų beprasmės, todėl  visi tiesiog palinkėjo vieni kitiems gero poilsio ir prasmingų veiklų rudenį.

LŠDPS informacija