LŠDPS įstatai

2011-02-18

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos

 

ĮSTATAI

 

I. Bendrieji nuostatai

1.1. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – LŠDPS) – suvereni, savarankiška, nepartinė, pelno nesiekianti organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti pedagogus, dėstytojus ir kitus švietimo, mokslo ir studijų sistemoje bei kitose ugdymo įstaigose dirbančius asmenis, kurie darbo, profesiniu, socialiniu ir kito bendrumo pagrindu jungiasi į bendrą organizaciją bei vienija švietimo darbuotojų įkurtas profesines organizacijas ir profesinių organizacijų susivienijimus.

1.2. LŠDPS savo veikloje vadovaujasi Europos sąjungos teisės aktais, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis ir rekomendacijomis, kitomis Lietuvos Respublikos Tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Civiliniu kodeksu, kitais norminiais teisės aktais bei savo Įstatais. LŠDPS yra šių tarptautinių organizacijų narė – EI (Education International) ir ETUCE (European Trade Union Committeefor Education) – bei įsipareigoja gerbti šių organizacijų veiklos principus.

1.3. LŠDPS teisinė forma yra profesinė sąjunga. LŠDPS yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, simboliką, sąskaitas banke. LŠDPS veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.4. LŠDPS buveinė yra Vingrių g. 6A, LT-01141 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.5. LŠDPS Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų numatyta tvarka turi teisę:
1.5.1. palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikoje veikiančiomis ir kitų valstybių profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, būti šių organizacijų nare ir dalyvauti jų veikloje, pasirašyti su šiomis organizacijomis sutartis ir susitarimus;
1.5.2. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LŠDPS tikslus ir uždavinius;
1.5.3. steigti žiniasklaidos priemones, užsiimti leidyba;
1.5.4. organizuoti susirinkimus ir kitus masinius renginius, rengti mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, eitynes, skelbti streiką;
1.5.5. savarankiškai (atsižvelgiant į organizacinį lygmenį) disponuoti LŠDPS balanse esamu turtu;
1.5.6. gauti lėšų ir kitokio turto, priimti paramą iš tarptautinių profesinių sąjungų bei asociacijų, nevalstybinių organizacijų fondų, kitų, tiek Lietuvos Respublikos, tiek ir užsienio juridinių ar fizinių asmenų;
1.5.7. teikti paramą ir labdarą;
1.5.8. steigti (būti steigėja) įmones, įstaigas, organizacijas, fondus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, t. p. būti tokių juridinių asmenų dalyve.

1.6. Šiuose Įstatuose numatytos LŠDPS teisės, tikslai, uždaviniai, veiklos principai mutatis mutandis taikomi ir jos struktūriniams padaliniams (profesinėms organizacijoms ir/ar šių organizacijų susivienijimams), kiek šie Įstatai ir/ar LŠDPS taryba tiesiogiai ar netiesiogiai nenurodo kitaip.

II. LŠDPS tikslai ir uždaviniai

2.1.  LŠDPS tikslai yra:
2.1.1. ginti savo narių profesines, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus jų interesus;
2.1.2. sudaryti kolektyvines sutartis ir susitarimus su darbdaviais, jų organizacijomis ir susivienijimais (LŠDPS, jos profesinė organizacija, susivienijimas tokias sutartis sudaro su atitinkamo darbdavių atstovavimo lygmens subjektais), dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, žmogaus saugos darbe, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ekonominių sąlygų;
2.1.3. sudaryti sutartis ir susitarimus su valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo organais (ši teisė suteikiama ir LŠDPS struktūriniams vienetams, priklausomai nuo atstovavimo lygmens);
2.1.4. kontroliuoti, kaip darbdaviai vykdo su LŠDPS narių teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus;
2.1.5. kontroliuoti kolektyvines sutartis ir susitarimus su darbdaviais, jų organizacijomis ir susivienijimais, valstybės ir savivaldos institucijomis dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, žmogaus saugos darbe, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ekonominių sąlygų;
2.1.6. atstovauti ir teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų darbo, ekonominiais – socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo;
2.1.7. šių Įstatų nustatyta tvarka nemokamai konsultuoti LŠDPS narius darbo teisiniais klausimais. LŠDPS narių atstovavimo teismuose bei įmonėse, įstaigose ir organizacijose tvarką nustato Prezidiumas;
2.1.8. LŠDPS Prezidiumo nustatyta tvarka organizuoti LŠDPS narių ir švietimo įstaigų darbuotojų švietimą teisės, ekonominiais, LŠDPS darbo ir profesiniais klausimais;
2.1.9. reikalauti iš darbdavių, kad jie rūpintųsi švietimo įstaigų darbuotojų ir jų šeimos narių poilsiu, darbe prarastų jėgų atgavimu;
2.1.10. pagal materialines galimybes rūpintis LŠDPS narių bei jų vaikų poilsiu stovyklose bei poilsio bazėse;
2.1.11. rūpintis jaunųjų pedagogų, profesinės sąjungos narių adaptavimusi kolektyve, padėti spręsti socialines problemas, skatinti jungtis į aktyvų LŠDPS darbą;
2.1.12. LŠDPS pasilieka sau teisę šių Įstatų nustatyta tvarka ginti interesus tų asmenų, kurie, būdami LŠDPS nariais, buvo galimai neteisėtai atleisti iš darbo.

2.2. Siekdama savo tikslų, LŠDPS vykdo šią veiklą (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

22.11 Knygų leidyba
22.12 Laikraščių leidyba
22.13 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
22.14 Garso įrašų leidyba
22.15 Kita leidyba
22.21 Laikraščių spausdinimas
22.22 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas
22.23 Knygų įrišimas
22.24 Parengiamoji spausdinimo veikla
22.25 Pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla
22.31 Garso įrašų tiražavimas
22.32 Vaizdo įrašų tiražavimas
22.33 Kompiuterinių laikmenų tiražavimas
55.10 Viešbučiai
55.21 Jaunimo nakvynės namai ir kalnų turistinės stovyklos

III. Narystė LŠDPS

3.1. LŠDPS nariais gali būti Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų, kitų ugdymo įstaigų ir institucijų mokytojai, dėstytojai, auklėtojai ir kiti darbuotojai, pripažįstantys šiuos Įstatus bei mokantys nario mokestį.

3.2. Tapimo nariu procedūra:
3.2.1. į LŠDPS narius priima LŠDPS profesinės organizacijos komitetas (jam nesant – visuotinis LŠDPS profesinės organizacijos narių susirinkimas) pagal raštišką darbuotojo prašymą. Atsisakymas priimti į LŠDPS profesinę organizaciją neprivalo būti motyvuojamas. LŠDPS profesinei organizacijai priėmus neigiamą sprendimą dėl darbuotojo narystės, šis sprendimas gali būti apskundžiamas LŠDPS tarybai. LŠDPS tarybos sprendimas dėl narystės yra galutinis;
3.2.2. darbovietėje nesant LŠDPS profesinės organizacijos, į LŠDPS gali priimti susivienijimo Pirmininkų taryba arba LŠDPS Prezidiumas. Darbovietėje įsteigus LŠDPS profesinę organizaciją, toks darbuotojas be atskiro sprendimo tampa LŠDPS profesinės organizacijos nariu;
3.2.3. visais atvejais klausimas dėl narystės išsprendžiamas per 2 (du) mėnesius nuo darbuotojo rašytinio pareiškimo įteikimo. Nepriėmus sprendimo per šį laikotarpį, preziumuojama, kad darbuotojo narystė nepatvirtinta;
3.2.4. LŠDPS turi teisę sustabdyti naujų narių priėmimą atitinkamai LŠDPS tarybos, profesinės organizacijos komiteto ar susivienijimo Pirmininkų tarybos nutarimu bei pastarųjų organų nustatytam laikotarpiui, išnagrinėjusi prieš tai pateiktus prašymus dėl priėmimo į LŠDPS;
3.2.5. kiekvienas LŠDPS profesinės organizacijos, susivienijimo ar Prezidiumo į LŠDPS narius priimtas darbuotojas laikomas LŠDPS nariu, nepriklausomai nuo to, kuriame LŠDPS struktūriniame padalinyje vedama jo, kaip nario, apskaita;
3.2.6. nebedirbantys pagal darbo sutartį asmenys jų pageidavimu gali būti LŠDPS nariais. Šie nariai sprendžiamojo balso teisės neturi. Asmuo išlieka nariu be sprendžiamojo balso teisės LŠDPS profesinės organizacijos arba susivienijimo siūlymu bei LŠDPS tarybos sprendimu.

3.3. LŠDPS narys turi teisę:
3.3.1. rinkti ir būti išrinktas į visus renkamus LŠDPS organus;
3.3.2. kreiptis į visų lygių LŠDPS renkamuosius organus ir gauti iš jų informaciją;
3.3.3. asmeniškai dalyvauti LŠDPS susirinkimuose, kai svarstomas klausimas, susijęs su LŠDPS nario asmeniu;
3.3.4. šių Įstatų nustatyta tvarka nemokamai gauti metodinę bei juridinę pagalbą darbo, ekonominiais, socialiniais klausimais tiek, kiek tai susiję su darbo santykiais ir organizacinę pagalbą, sprendžiant kitus su profesine jo veikla susijusius klausimus;
3.3.5. kreiptis į LŠDPS ir jos rinktas institucijas visais darbo sąlygų klausimais, taip pat darbdaviui pažeidus darbo įstatymus, kolektyvinę sutartį ir kitus norminius ar individualius teisės aktus;
3.3.6. profesinės organizacijos ar susivienijimo vidaus dokumentuose nustatyta tvarka (preliminariai (iki ją patvirtinant) aprobuota LŠDPS) gauti materialinę pagalbą iš profesinės organizacijos ar susivienijimo lėšų dėl laikinai susidariusios sunkios materialinės padėties, dalyvavus LŠDPS organizuojamuose streikuose, netekus darbo, būtino persikvalifikavimo ir kitais atvejais;
3.3.7. LŠDPS narys gali gauti materialinę pagalbą ir nemokamą teisinę pagalbą ginant savo, kaip darbuotojo interesus, įskaitant, bet neapsiribojant, atstovavimu teisme, tik sumokėjęs nario mokestį ne mažiau kaip už tris mėnesius (LŠDPS pirmininkas gali priimti sprendimą netaikyti šiame punkte numatytų apribojimų). Jeigu LŠDPS narys dirba keliose įstaigose, jis atstovaujamas ir teikiama teisinė pagalba tik toje įstaigoje, kurioje atskaičiuojamas nario mokestis;
3.3.8. nutraukti narystę LŠDPS.

3.4. LŠDPS narys privalo:
3.4.1. laikytis LŠDPS Įstatų ir vykdyti jos vadovaujančių subjektų sprendimus, pripažinti ir vykdyti programą, aktyviai dalyvauti ją realizuojant;
3.4.2. dalyvauti LŠDPS (ar profesinės organizacijos, susivienijimo) susirinkimuose, konferencijose, suvažiavimuose ir kituose renginiuose, kurie būtini vykdant Įstatus;
3.4.3. vykdyti pareigas, tenkančias LŠDPS nariams pagal kolektyvinę sutartį ir kitus LŠDPS pasirašytus dokumentus;
3.4.4. rūpintis LŠDPS teigiamu įvaizdžiu, laikytis profesinės etikos bei dorovės normų, sąžiningai ir protingai naudotis savo teisėmis, laikytis solidarumo principo;
3.4.5. reguliariai mokėti nustatyto dydžio nario mokestį (išstojusiems ar pašalintiems iš LŠDPS asmenims, taip pat tiems, kurių narystė nutrūko šiuose Įstatuose numatytais atvejais, sumokėtas nario mokestis negrąžinamas).

3.5.  Narystė LŠDPS pasibaigia:
3.5.1. raštu pareiškus norą išstoti iš LŠDPS. Šiuo atveju narystė nutraukiama nuo prašymo pateikimo momento;
3.5.2. pašalinus iš LŠDPS narių. Šiuo atveju narystė nutraukiama nuo sprendimo pašalinti LŠDPS narį priėmimo momento;
3.5.3. likvidavus LŠDPS.

3.6. Tuo metu, kai LŠDPS narys pagal darbdavio įgaliojimus atstovauja jam ar vykdo darbdavio funkcijas, jo narystė LŠDPS sustabdoma.

3.7. LŠDPS nariui už šiuose Įstatuose įtvirtintų pareigų nevykdymą, šiuose Įstatuose įtvirtintų principų nesilaikymą arba kitus veiksmus, kuriais grubiai pažeidžiami LŠDPS ir jos narių interesai, gali būti taikomos drausminimo priemonės: pareikštas perspėjimas raštu apie galimą pašalinimą iš LŠDPS; pašalinimas iš LŠDPS.

3.8. Narys, tris mėnesius nesumokėjęs nario mokesčio ir nesikreipęs dėl mokėjimo atidėjimo, netenka LŠDPS nario teisių, įtvirtintų šių Įstatų 3.3 punkte (išskyrus 3.3.8. punkte numatytą teisę), bei balsavimo teisės, jei jis yra renkamojo organo narys (analogiškas teisių apribojimas yra taikomas ir profesinėms organizacijoms, susivienijimams). Nesumokėjus nario mokesčio 3 mėnesius, LŠDPS narys (profesinė organizacija, susivienijimas) gali būti pašalinti iš LŠDPS.

3.9. Narys taip pat pašalinamas iš LŠDPS, jei už motyvuotą siūlymą pašalinti balsuoja 2/3 profesinės organizacijos narių. Pašalintasis iš profesinės organizacijos narys turi teisę per 1 (vieną) mėnesį apskųsti sprendimą LŠDPS Prezidiumui. Prezidiumo sprendimas yra galutinis. Tais atvejais, kai iš LŠDPS šalinamas narys yra išrinktas į aukštesnius vadovaujančius organus, apie jo pašalinimą pirmininkas turi informuoti atitinkamus organus per 15 kalendorinių dienų.

3.10. Pašalintasis ar savo noru iš LŠDPS išstojęs narys gali būti priimamas į LŠDPS Įstatų 3.2. punkte numatyta tvarka, bet ne anksčiau kaip po 3 mėnesių.

3.11. LŠDPS profesinės organizacijos pirmininkui, LŠDPS susivienijimo pirmininkui už šiuose Įstatuose įtvirtintų pareigų nevykdymą, principų nesilaikymą arba kitus veiksmus, kuriais grubiai pažeidžiami LŠDPS ir jos narių interesai, gali būti taikomos drausminimo priemonės: gali būti pareikštas įspėjimas raštu apie galimą pašalinimą iš LŠDPS; pašalinimas iš LŠDPS.

3.12. LŠDPS tarybos narių daugumos sprendimu LŠDPS susivienijimo konferencijai motyvuotai siūloma pašalinti LŠDPS susivienijimo pirmininką. Sprendimą pašalinti susivienijimo pirmininką priima susivienijimo konferencija. LŠDPS taryba turi teisę šiuo tikslu sušaukti neeilinę susivienijimo konferenciją. Susivienijimo konferencijai nepatvirtinus LŠDPS tarybos siūlymo pašalinti susivienijimo pirmininką, susivienijimas gali būti pašalinamas iš LŠDPS tarybos narių balsų dauguma. Iš susivienijimo pirmininko pareigų pašalintas asmuo negali būti pakartotinai perrenkamas į tas pačias pareigas, taip pat į bet kokias renkamas ar etatinio darbuotojo LŠDPS pareigas be tarybos sutikimo, priimto balsų dauguma.

3.13.  LŠDPS susivienijimo Pirmininkų tarybos daugumos sprendimu LŠDPS profesinės organizacijos susirinkimui motyvuotai siūloma pašalinti LŠDPS profesinės organizacijos pirmininką. Sprendimą pašalinti profesinės organizacijos pirmininką priima profesinės organizacijos susirinkimas. LŠDPS susivienijimo Pirmininkų taryba turi teisę šiuo tikslu sušaukti neeilinį profesinės organizacijos susirinkimą. Profesinės organizacijos susirinkimui nepatvirtinus Pirmininkų tarybos siūlymo pašalinti profesinės organizacijos pirmininką, profesinė organizacija gali būti pašalinama iš LŠDPS Pirmininkų tarybos narių balsų dauguma. Iš profesinės organizacijos pirmininko pareigų pašalintas asmuo negali būti pakartotinai perrenkamas į tas pačias pareigas, taip pat į bet kurias renkamas ar etatinio darbuotojo LŠDPS pareigas be LŠDPS tarybos sutikimo, priimto balsų dauguma.

IV. LŠDPS organizacinė struktūra

4.1. LŠDPS struktūrą sudaro trys lygmenys: profesinė organizacija, profesinių organizacijų susivienijimas (aukštesnysis organizacinės struktūros lygmuo; toliau – susivienijimas) ir LŠDPS (aukščiausias lygmuo).

4.2. LŠDPS pagrindas – LŠDPS profesinė organizacija, kuri gali būti tiek LŠDPS struktūrinis padalinys, t.y. juridinio asmens teisių neturintis subjektas, tiek savarankiškai įsteigta, įregistruota ir į LŠDPS įstojusi profesinė organizacija (t.y. juridinis asmuo).

4.3. LŠDPS profesinės organizacijos (tiek padaliniai, t.y. juridinio asmens teisių neturinčios profesinės organizacijos, tiek atskirai registruotos organizacijos LŠDPS narės, t.y. juridiniai asmenys) jungiasi į LŠDPS susivienijimus. Visos aukštųjų mokyklų LŠDPS profesinės organizacijos jungiasi į susivienijimą ir deleguoja vieną atstovą į LŠDPS tarybą.

4.4. LŠDPS susivienijimai jungiasi į LŠDPS.

4.5. LŠDPS gali būti kuriami jaunimo, moterų centrai ir kiti padaliniai.

V. LŠDPS profesinė organizacija

5.1.  LŠDPS profesinė organizacija steigiama švietimo įstaigoje, organizacijoje ne mažiau kaip trijų steigėjų bendru sutarimu.

5.2. Jeigu LŠDPS profesinė organizacija nėra juridinis asmuo, o tik LŠDPS struktūrinis padalinys, per 3 (tris) darbo dienas nuo įsteigimo ji privalo visą informaciją apie įsisteigimą, valdymo organų narius ir kt. būtiną informaciją pateikti LŠDPS ir viešai paskelbti savo internetiniame puslapyje, jeigu tokį turi.

5.3.  LŠDPS profesinė organizacija, steigiamajame susirinkime priėmusi nutarimą vadovautis šiais Įstatais arba savo įstatais, neprieštaraujančiais LŠDPS Įstatams, ir raštu pareiškusi norą tapti LŠDPS susivienijimo ir/arba LŠDPS struktūriniu padaliniu, atitinkamo susivienijimo Pirmininkų tarybai arba LŠDPS Prezidiumui pateikia steigiamojo susirinkimo protokolą, išrašą, jog nutarta vadovautis LŠDPS Įstatais arba savo įstatus (tais atvejais, kai nusprendžia jais vadovautis) bei asmenų, išrinktų į renkamus organus sąrašą. LŠDPS profesinė organizacija laikoma įsteigta ir įeina į susivienijimo sudėtį, kai atitinkamo susivienijimo Pirmininkų taryba arba LŠDPS Prezidiumas patvirtina profesinės organizacijos įstatus bei įregistruoja ją į LŠDPS įskaitą. Tokia pati tvarka taikoma ir tais atvejais, kai į LŠDPS sudėtį nori įsijungti jau veikianti bei įstatymų nustatyta tvarka įregistruota profesinė sąjunga, pritarianti ir siekianti tokių pat tikslų, kokie įtvirtinti šiuose Įstatuose. Apie įsisteigimą ir renkamųjų organų asmeninę sudėtį LŠDPS profesinė organizacija nedelsiant informuoja įmonę, įstaigą ar organizaciją, kurioje ji įsisteigė ir veikia. Į susivienijimo arba LŠDPS renkamuosius organus išrinkti LŠDPS nariai apie savo išrinkimą informuoja įmonę, įstaigą ar organizaciją, kurioje jie dirba. Šie nariai yra asmeniškai atsakingi už tinkamą savo darbdavių informavimą apie jų išrinkimą ir prisiima visą atsakomybę, jeigu dėl netinkamo informavimo darbdavys tokio nario atžvilgiu netaikė profesinių sąjungų renkamųjų organų nariams įstatymuose numatytų garantijų.

5.4.  LŠDPS profesinė organizacija:
5.4.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu, LŠDPS Įstatais ir programa, nustato savo veiklos turinį, darbo organizavimo formas ir būdus, savo nuožiūra palaiko ryšius su kitomis profesinėmis sąjungomis ir asociacijomis, savarankiškai disponuoja savo lėšomis, turi savo antspaudą ir einamąją sąskaitą banke arba yra LŠDPS struktūrinis padalinys;
5.4.2. atstovauja įstaigoje ir už jos ribų savo narių ekonominiams, socialiniams ir darbo interesams ir juos gina;
5.4.3. atstovauja savo nariams, taip pat kitiems įstaigos darbuotojams sudarant su darbdaviu kolektyvinę bei kitokias sutartis;
5.4.4. priima į LŠDPS naujus narius, tvarko jų apskaitą;
5.4.5. pagal materialines galimybes skatina aktyviai dirbančius profesinės organizacijos narius;
5.4.6. Įstatuose nustatyta tvarka taiko drausminimo priemones;
5.4.7. savarankiškai disponuoja profesinei organizacijai priklausančiomis lėšomis ir turtu;
5.4.8. reikalauja, kad darbdavys panaikintų savo sprendimus, kurie pažeidžia įstatymų, kitų norminių teisės aktų nuostatas ir kolektyvinėje sutartyje numatytas darbo, ekonomines bei socialines LŠDPS narių teises, taip pat prieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams;
5.4.9. siūlo traukti atsakomybėn pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties arba kitokių tarpusavio susitarimų;
5.4.10. kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi su jos atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusių darbo, ekonominių ir socialinių įstatymų, kolektyvinių sutarčių ir kaip jas vykdo;
5.4.11. dalyvauja sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus, įskaitant streiko paskelbimą;
5.4.12. įstatymų numatytais atvejais aprobuoja švietimo įstaigų vadovų sprendimus darbo, ekonominiais, socialiniais klausimais;
5.4.13. siūlo LŠDPS atstovauti savo nariams teismuose bei valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo įstaigose, įmonėse ir/ar organizacijose.

5.5.  LŠDPS profesinės organizacijos susirinkimas yra aukščiausias profesinės organizacijos valdymo organas.

5.6.  Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per šešis mėnesius. Neeilinį susirinkimą gali šaukti LŠDPS susivienijimo Pirmininkų taryba, profesinės organizacijos pirmininkas, komitetas arba ne mažiau kaip 20 procentų profesinės organizacijos narių. Apie šaukiamą LŠDPS profesinės organizacijos susirinkimą ir jo darbotvarkę informuojama skelbimų lentoje arba pasirašytinai informuojamas kiekvienas LŠDPS profesinės organizacijos narys. Visi susirinkimai yra protokoluojami, į protokolą įrašomi priimti nutarimai.

5.7.  Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų profesinės organizacijos narių; jei susirinkime dalyvauja mažiau nei 50 procentų narių, per 10 dienų yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris laikomas teisėtu bei turi visas profesinės organizacijos susirinkimo teises, nepaisant to, kiek narių jame dalyvauja.

5.8.  Susirinkimo nutarimai priimami visų dalyvaujančių narių balsų dauguma (50%+1); balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia profesinės organizacijos pirmininko balsas.

5.9.  Susirinkimo priimti nutarimai yra privalomi profesinės organizacijos pirmininkui, komitetui, kitų renkamųjų organų nariams bei profesinės organizacijos nariams;

5.10. Susirinkimas dvejų metų kadencijai iš LŠDPS narių renka profesinės organizacijos pirmininką, pavaduotojus, komitetą, kitus renkamuosius organus. Apie profesinės organizacijos nario išrinkimą į renkamuosius organus profesinės organizacijos pirmininkas nedelsiant raštu informuoja darbdavį.

5.11. Susirinkimas:
5.11.1. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę (jei tokia sudaroma);
5.11.2. išklauso renkamųjų profesinės organizacijos organų ataskaitas bei vertina jų veiklą;
5.11.3. sprendžia kitus su LŠDPS profesinės organizacijos veikla susijusius klausimus.

5.12. LŠDPS profesinės organizacijos renkamieji organai yra:
5.12.1. profesinės organizacijos pirmininkas – vadovauja profesinei organizacijai, atstovauja profesinei organizacijai visose valdžios institucijose bei santykiuose su darbdaviu, pasirašo susitarimus ir sutartis profesinės organizacijos vardu, kartą per metus profesinės organizacijos susirinkimui atsiskaito už savo veiklą, kartą per metus atsiskaito atitinkamai susivienijimui arba LŠDPS už profesinės organizacijos lėšų panaudojimą;
5.12.2. profesinės organizacijos komitetas – susirinkimo išrinkti profesinės organizacijos narių atstovai kolegialiai atstovauja nariams santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis bei darbdaviu dėl profesinės organizacijos narių darbo, ekonominių, socialinių teisių ir interesų. LŠDPS profesinės organizacijos komiteto darbo tvarką pasitvirtina LŠDPS profesinės organizacijos komitetas bendru komiteto narių sutarimu. Komiteto posėdžiai organizuojami reikalui esant, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius;
5.12.3. kitų profesinės organizacijos renkamųjų organų (kolektyvinės sutarties priežiūros komisija, šalpos komisija, teisinės priežiūros institucija, iždininkas ir pan.) kompetenciją nustato profesinės organizacijos komitetas;
5.12.4. kolegialių profesinės organizacijos organų sprendimai priimami visų dalyvaujančių narių balsų dauguma (balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia profesinės organizacijos pirmininko balsas) ir yra protokoluojami.

5.13. Profesinė organizacija savo veiklą nutraukia jos narių susirinkimo nutarimu arba likvidavus įstaigą, taip pat išstojus visiems nariams. Priėmus nutarimą nutraukti profesinės organizacijos veiklą, susirinkimas sudaro likvidavimo komisiją, kuri sprendžia visus su likvidavimu susijusius klausimus, tarp jų ir turimų lėšų ir kitokio turto panaudojimo. Likvidavimo komisijos sprendimus tvirtina narių susirinkimas. Lėšos ir turtas perduodamas vieneriems metams saugoti atitinkamo susivienijimo Pirmininkų tarybai arba LŠDPS tarybai. Per vienerius metus neatsikūrus profesinei organizacijai, lėšos ir turtas pereina atitinkamo susivienijimo ir/arba LŠDPS žinion pagal piniginių lėšų skirstymo LŠDPS lygmenims tvarką ir proporcijas.

5.14. Jeigu LŠDPS profesinė organizacija nėra juridinis asmuo, visus savo veiksmus, kurie gali turėti įtakos LŠDPS teisėms ir teisėtiems interesams, LŠDPS profesinė organizacija derina su LŠDPS ir, tik gavusi LŠDPS sutikimą, turi teisę juos atlikti. LŠDPS profesinė organizacija, kuri nėra juridinis asmuo, privalo nedelsiant informuoti LŠDPS apie visus ikiteisminius ir/ar teisminius ginčus.

5.15. LŠDPS profesinė organizacija privalo kartą per metus teikti LŠDPS visą informaciją apie savo narius, nurodant jų vardus ir pavardes bei kontaktinius duomenis, valdymo organų narius. Jeigu LŠDPS profesinė organizacija nevykdo šios pareigos, LŠDPS turi teisę apriboti tiek LŠDPS narių, tiek LŠDPS profesinės organizacijos teises neribotam laikui.

VI. LŠDPS susivienijimas

6.1.  LŠDPS profesinės organizacijos, pripažinusios LŠDPS Įstatus, atitinkamo susivienijimo įstatus bei centralizavusios lėšas bendriems tikslams pasiekti, jungiasi į LŠDPS susivienijimą pagal teritoriją.

6.2. Steigiamojoje konferencijoje priėmęs nutarimą vadovautis savo įstatais, kurie neprieštarauja LŠDPS Įstatams, ir pareiškęs norą jungtis į LŠDPS, LŠDPS susivienijimas apie savo susikūrimą praneša LŠDPS Prezidiumui ir pateikia konferencijos nutarimą bei įstatus. LŠDPS susivienijimas laikomas įsteigtu ir įeina į LŠDPS sudėtį, kai LŠDPS Prezidiumas patvirtina įstatus ir jį įregistruoja į LŠDPS įskaitą. Tokia pat tvarka LŠDPS nariais gali tapti ir jau veikiantys bei įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimai.

6.3.   LŠDPS susivienijimas:
6.3.1. atstovauja savo narių ir kitų švietimo darbuotojų darbo interesams ir juos gina visose valstybės ir vietos savivaldos institucijose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
6.3.2. sudaro kolektyvines sutartis, susitarimus su darbdavių organizacijomis ir susivienijimais, valstybės ir savivaldos institucijomis dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, žmogaus saugos darbe, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ekonominių sąlygų; kontroliuoja jų vykdymą;
6.3.3. reikalauja, kad švietimo įstaigų vadovai, vietos savivaldos institucijų vadovai panaikintų savo sprendimus, kurie pažeidžia įstatymų, kitų norminių aktų numatytas darbo, ekonomines bei socialines LŠDPS narių teises;
6.3.4. siūlo traukti atsakomybėn pareigūnus, kurie pažeidžia įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinių sutarčių ir kitokių susitarimų su LŠDPS profesinėmis organizacijomis;
6.3.5. kontroliuoja, kaip švietimo įstaigose vykdomi darbo įstatymai, laikomasi saugaus darbo taisyklių;
6.3.6. dalyvauja sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus;
6.3.7. savarankiškai disponuoja susivienijimo lėšomis ir turtu, turi savo antspaudą ir einamąją sąskaitą banke;
6.3.8. reguliariai perveda į LŠDPS sąskaitą 30 procentų nario mokesčių įnašų bendriems LŠDPS tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
6.3.9. privalo kartą per metus teikti LŠDPS visą informaciją apie savo narius, nurodant jų vardus ir pavardes bei kontaktinius duomenis, valdymo organų narius.
6.3.10. priima sprendimą skelbti streiką;
6.3.11. vykdo finansinę-ūkinę veiklą.

6.4.  LŠDPS susivienijimo konferencija yra kas treji metai kviečiamas aukščiausias LŠDPS susivienijimo organas. Neeilinę konferenciją gali šaukti LŠDPS taryba, susivienijimo Pirmininkų taryba savo iniciatyva arba jeigu to reikalauja ne mažiau kaip penktadalis susivienijimo profesinių organizacijų.

6.5.  LŠDPS profesinių organizacijų atstovų delegavimo į konferenciją tvarką, darbotvarkę ir konferencijos vedimo reglamentą nustato susivienijimo Pirmininkų taryba. LŠDPS susivienijimo pirmininkas, jo pavaduotojai, revizijos komisijos pirmininkas, susivienijimo profesinių organizacijų pirmininkai pagal pareigas yra konferencijos delegatai. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 į ją išrinktų delegatų; jei konferencijoje dalyvauja mažiau nei 2/3 delegatų, per mėnesį yra šaukiama pakartotinė konferencija, kuri turi visas konferencijos teises, nepaisant to, kiek delegatų joje dalyvauja. Apie šaukiamą konferenciją, pakartotinę konferenciją bei konferencijų darbotvarkes delegatus informuoja Pirmininkų tarybos nariai.

6.6.  Konferencijos nutarimai priimami visų dalyvaujančių delegatų balsų dauguma (50%+1); balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

6.7.   LŠDPS susivienijimo Konferencija:
6.7.1.  nustato pagrindines veiklos kryptis ir uždavinius;
6.7.2.  nustato nario įnašo procentą (ne mažesnį kaip 30 procentų), skiriamą susivienijimo bendriems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti;
6.7.3.  trejų metų kadencijai iš LŠDPS narių renka susivienijimo pirmininką ir revizijos komisiją, patvirtina revizijos komisijos nuostatus;
6.7.4.  išklauso renkamų organų darbo ataskaitas ir vertina jų veiklą;
6.7.5. sprendžia kitus, su LŠDPS susivienijimo veikla susijusius klausimus.

6.8.   LŠDPS susivienijimo renkamieji organai yra:
6.8.1. susivienijimo pirmininkas – vadovauja susivienijimui, Pirmininkų tarybai ir prezidiumui; atstovauja susivienijimui visose valstybės ir savivaldybių institucijose; atstovauja susivienijimui teismuose; pasirašo susitarimus ir sutartis LŠDPS susivienijimo vardu; kartą per metus atsiskaito Pirmininkų tarybai už savo veiklą;
6.8.2. atitinkamo susivienijimo profesinių organizacijų pirmininkai sudaro susivienijimo Pirmininkų tarybą. Iš susivienijimo Pirmininkų tarybos narių išsirenkamas susivienijimo prezidiumas. Susivienijimo prezidiumą sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Pirmininkų taryba organizuoja LŠDPS narių informavimą ir mokymą, konsultuoja profesines organizacijas sprendžiant kasdieninius veiklos uždavinius; išklauso pirmininkų veiklos ataskaitas ir rekomendacijas veiklai efektyvinti; teikia pasiūlymus apdovanoti aktyvius profesinių organizacijų narius; nagrinėja Įstatų pažeidimų atvejus ir skiria šių Įstatų numatytas drausminimo priemones; nustato Susivienijimo prezidiumo kompetenciją; reguliariai šaukia posėdžius (Pirmininkų taryba – ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, susivienijimo prezidiumas – ne rečiau kaip kartą per du mėnesius), esant reikalui, posėdžiai šaukiami dažniau; šaukia ir organizuoja LŠDPS susivienijimo konferenciją;
6.8.3. Pirmininkų taryba nustato susivienijimo prezidiumo kompetenciją, susivienijimo pirmininko teikimu tvirtina pavaduotojus, nustato jų kompetenciją, darbo tvarką, etatinių darbuotojų skaičių bei atlyginimus;
6.8.4. Pirmininkų taryba ir susivienijimo prezidiumas pirmame Pirmininkų tarybos ir atitinkamai susivienijimo prezidiumo posėdyje pasitvirtina savo darbo reglamentus;
6.8.5. kolegialių susivienijimo valdymo organų sprendimai priimami visų dalyvaujančių narių balsų dauguma (balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas) ir yra protokoluojami.

VII. LŠDPS

7.1. Susivienijimai, pripažįstantys šiuos Įstatus ir centralizavę lėšas bendriems tikslams pasiekti, jungiasi į LŠDPS.

7.2.  LŠDPS įgyvendina šiuose Įstatuose įtvirtintus tikslus ir vykdo Įstatuose numatytą veiklą.

7.3. Aukščiausias LŠDPS organas yra Suvažiavimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per penkerius metus, o reikalui esant ar reikalaujant 1/5 LŠDPS susivienijimų Pirmininkų tarybų, šaukiamas neeilinis suvažiavimas. Delegatai į suvažiavimą renkami susivienijimų konferencijose pagal LŠDPS tarybos nustatytą atstovavimo normą. LŠDPS pirmininkas, jo pavaduotojai, Centrinės revizijos komisijos pirmininkas, LŠDPS susivienijimų Pirmininkų tarybų pirmininkai pagal pareigas yra suvažiavimo delegatai.

7.4.  Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 delegatų. Jeigu į suvažiavimą neatvyko 2/3 delegatų, per mėnesį pakartotinai šaukiamas suvažiavimas, kuris yra teisėtas nepaisant dalyvaujančių delegatų skaičiaus. Nutarimai suvažiavime priimami balsų dauguma (50%+1) ir yra privalomi LŠDPS nariams.

7.5.   LŠDPS Suvažiavimo išimtinė kompetencija:
7.5.1. nustato pagrindines LŠDPS veiklos kryptis, priima programą;
7.5.2. papildo ir keičia LŠDPS Įstatus;
7.5.3. išklauso LŠDPS tarybos, Centrinės revizijos komisijos ataskaitas ir įvertina jų darbą;
7.5.4. penkerių metų kadencijai iš LŠDPS narių renka LŠDPS pirmininką ir Centrinę revizijos komisiją;
7.5.5.   nustato nario mokesčio dydį, kuris negali būti mažesnis nei 1 procentas nuo priskaičiuoto atlyginimo, ir tvirtina pagrindinius LŠDPS finansinius rodiklius pagal Centrinės revizijos komisijos pateiktą ataskaitą;
7.5.6. tvirtina Centrinės revizijos komisijos nuostatus;
7.5.7. sprendžia įstojimo (išstojimo) į Lietuvos Respublikos ir tarptautinius profesinės sąjungos organizacijų susivienijimus klausimus;
7.5.8. sprendžia LŠDPS reorganizavimo, likvidavimo ir su jais susijusius turto perdavimo klausimus;
7.5.9. priima kitus nutarimus, susijusius su LŠDPS veikla.

7.6.  LŠDPS valdymo organai yra: LŠDPS pirmininkas, LŠDPS taryba, Prezidiumas.

7.7.  LŠDPS pirmininkas 5 metams išrenkamas iš LŠDPS narių suvažiavime, jei už jį balsuoja daugiau kaip ½ delegatų, dalyvaujančių teisėtame suvažiavime. Jeigu pirmajame balsavimo rate nė vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia balsų.

7.8.   LŠDPS pirmininkas:
7.8.1. vadovauja LŠDPS, LŠDPS tarybai, Prezidiumui;
7.8.2. atstovauja LŠDPS visose valstybės ir savivaldybių institucijose;
7.8.3. atstovauja LŠDPS teismuose;
7.8.4. pasirašo susitarimus ir sutartis LŠDPS vardu;
7.8.5. atsako už racionalų LŠDPS turto ir lėšų panaudojimą;
7.8.6. LŠDPS pirmininkui negalint eiti savo pareigų, jo funkcijas eina vienas iš pavaduotojų, kurį terminuotam laikotarpiui paskiria LŠDPS pirmininkas, o pastarajam pavaduotojo nepaskyrus – Prezidiumas.

7.9.  LŠDPS tarybą sudaro LŠDPS susivienijimų Pirmininkų tarybų pirmininkai, Centrinės revizijos komisijos pirmininkas. LŠDPS taryba dirba pagal savo patvirtintą reglamentą. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėn. ir yra teisėti, jeigu juose dalyvauja 2/3 tarybos narių. LŠDPS tarybos posėdyje negalint dalyvauti susivienijimo pirmininkui, dalyvauja pirmininko pavaduotojas. Tarybos narių nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus šiuose Įstatuose numatytus atvejus.

7.10. LŠDPS taryba:
7.10.1. vadovaudamasi Įstatais, vykdo programą ir suvažiavimo nutarimus;
7.10.2. nustato atstovavimo normas ir šaukia LŠDPS suvažiavimus, kuriuose atsiskaito už nuveiktą darbą;
7.10.3. savo kadencijos laikotarpiui LŠDPS pirmininko teikimu tvirtina pavaduotojus, renka Prezidiumą ir nustato jų kompetenciją, kurios nereglamentuoja šie Įstatai;
7.10.4. aprobuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms adresuotų reikalavimų turinį ir Lietuvos Respublikos mastu numatomų vykdyti akcijų paskelbimą;
7.10.5. įpareigoja pirmininką pateikti kasmetinę finansinę ir veiklos ataskaitą LŠDPS taryboje per pirmąjį metų ketvirtį pasibaigus kalendoriniams metams;
7.10.6. išklauso LŠDPS pirmininko ir jo pavaduotojų informaciją apie LŠDPS programos vykdymą;
7.10.7. priima nutarimus dėl LŠDPS susivienijimų priėmimo į LŠDPS, pašalinimo, jų veiklos įvertinimo, sustabdymo ir kitais klausimais;
7.10.8. tvirtina metines LŠDPS pajamų bei išlaidų sąmatas ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.10.9. nustato tikslinius mokesčius;
7.10.10. aprobuoja ūkinės – komercinės veiklos kryptis;
7.10.11. teikia pagalbą LŠDPS susivienijimams ir profesinėms organizacijoms įgyvendinant jų veiklos planus;
7.10.12. palaiko ryšius su Lietuvos Respublikoje veikiančiomis ir kitų valstybių profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitokiomis organizacijomis;
7.10.13. neeiliniams LŠDPS uždaviniams spręsti sudaro komisijas ir komitetus, patvirtina jų nuostatus ir finansavimą;
7.10.14. LŠDPS pirmininko teikimu nustato LŠDPS etatinių darbuotojų skaičių, jų darbo užmokesčio dydį;
7.10.15. priima sprendimus dėl LŠDPS nekilnojamojo ir registruojamojo kilnojamojo turto naudojimo, valdymo ir disponavimo (pirkimo – pardavimo, dovanojimo ar kitokio nuosavybės perleidimo). Priima sprendimą dėl nekilnojamojo turto įkeitimo.

7.11. LŠDPS veiklai vykdyti samdomi darbuotojai ir/ar perkamos paslaugos.

VIII. Kolektyviniai ginčai

8.1. Visi kolektyviniai ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

8.2.  Sprendimą pradėti kolektyvinį ginčą priima LŠDPS profesinė organizacija, LŠDPS susivienijimas, arba LŠDPS atsižvelgiant į tai, koks yra kolektyvinių ginčų subjektas, atstovaujantis darbdaviui (-iams). Sprendimą dėl streiko pradžios ir streiko pasibaigimo priima LŠDPS susivienijimas.
Dėl švietimo šakos streiko pradžios ir streiko pasibaigimo priima pirminių profesinių organizacijų pirmininkų/pavaduotojų susirinkimas. Susirinkimas teisėtas jeigu jame dalyvauja ½ pirminių profesinių organizacijų pirmininkų/pavaduotojų. Sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma.

8.3.  LŠDPS profesinė organizacija, nutarusi įstatymo nustatyta tvarka skelbti streiką ir gavusi LŠDPS susivienijimo pritarimą, apie streiko eigą ir rezultatus nuolat informuoja LŠDPS susivienijimą, LŠDPS pirmininką, žiniasklaidos atstovus.

IX. LŠDPS lėšos ir turtas

9.1. LŠDPS lėšas sudaro:
9.1.1. nario mokesčiai;
9.1.2. įmonių, įstaigų ir organizacijų įnašai;
9.1.3. Lietuvos Respublikos ir užsienio fizinių bei juridinių asmenų parama;
9.1.4. lėšos, gaunamos iš Europos Sąjungos vykdomų programų ir fondų;
9.1.5. kitos teisėtai gautos pajamos.

9.2. LŠDPS narių mokesčiai pervedami į LŠDPS susivienijimo arba tiesiogiai į LŠDPS atsiskaitomąją sąskaitą banke.

9.3. Kiekvienas LŠDPS padalinys laisvai disponuoja savo lėšomis.

9.4. LŠDPS profesinės organizacijos, LŠDPS padaliniai ir LŠDPS gali turėti kilnojamą ir nekilnojamąjį turtą, kuris yra reikalingas šiuose Įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimui.

9.5. LŠDPS nario mokesčio dydis yra ne mažiau nei 1 % (vienas procentas) nuo LŠDPS nariui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

9.6. LŠDPS pajamos iš nario mokesčio skirstomos tokia tvarka:
9.6.1. LŠDPS profesinei organizacijai – 40 % (keturiasdešimt procentų);
9.6.2. LŠDPS susivienijimui – 30 % (trisdešimt procentų);
9.6.3. LŠDPS – 30 % (trisdešimt procentų);
9.6.4. LŠDPS profesinei organizacijai, kuri nėra susivienijimo narė – 40 % (keturiasdešimt procentų) atitinkamai LŠDPS – 60 % (šešiasdešimt procentų).

9.7.  LŠDPS nario mokestis renkamas centralizuotai, darbdaviui pateikiant prašymą LŠDPS nario mokestį pervesti į LŠDPS susivienijimo atsiskaitomąją sąskaitą. LŠDPS susivienijimas, gavęs nario mokesčius, atlieka šio mokesčio paskirstymą:
9.7.1. 30 % (trisdešimt procentų) nuo visos gautų nario mokesčių sumos perveda į LŠDPS atsiskaitomąją sąskaitą;
9.7.2. 40 % (keturiasdešimt procentų) iš konkrečios LŠDPS profesinės organizacijos gautų lėšų grąžina atitinkamai LŠDPS profesinei organizacijai jos uždavinių įgyvendinimui. Jei profesinė organizacija yra atsidariusi atsiskaitomąją sąskaitą banke, pinigai pervedami į LŠDPS profesinės organizacijos sąskaitą banke;
9.7.3.  30 % (trisdešimt procentų) nuo visų gautų nario mokesčių lieka LŠDPS susivienijime, jo uždavinių įgyvendinimui.

9.8. Sumokėti nario mokesčiai tampa LŠDPS nuosavybe ir LŠDPS nariams negrąžinami.

X. LŠDPS veiklos kontrolė

10.1. LŠDPS susivienijimo finansinei – ūkinei veiklai kontroliuoti trejų metų laikotarpiui LŠDPS susivienijimo konferencijoje renkama Revizijos komisija.

10.2.  LŠDPS finansinei – ūkinei veiklai kontroliuoti penkerių metų laikotarpiui suvažiavime renkama Centrinė revizijos komisija.

10.3.  Revizijos komisijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais Įstatais ir Revizijos komisijos nuostatais, kuriuos tvirtina atitinkamai LŠDPS susivienijimo konferencija ir LŠDPS suvažiavimas. Revizijos komisijos atsiskaito jas rinkusiems LŠDPS, pirminių organizacijų ir susivienijimų organams.

10.4.  Revizijos komisijos pirmininkas arba atstovas su patariamojo balso teise dalyvauja jį rinkusios organizacijos, Pirmininkų tarybos bei prezidiumo posėdžiuose. LŠDPS Centrinės revizijos komisijos pirmininkas exofficio yra ir LŠDPS tarybos narys.

10.5.  LŠDPS Centrinė revizijos komisija koordinuoja ir konsultuoja LŠDPS susivienijimų revizijos komisijas. LŠDPS Centrinė revizijos komisija, esant ginčui, atlieka LŠDPS susivienijimų finansinės-ūkinės veiklos patikrinimą. LŠDPS susivienijimų revizijos komisijos, esant ginčui, atlieka LŠDPS susivienijimui priklausančių profesinių organizacijų finansinės-ūkinės veiklos patikrinimą.

10.6.  LŠDPS Centrinė revizijos komisija ir LŠDPS susivienijimų revizijos komisijos kasmet raštiškai pateikia ataskaitą LŠDPS tarybai apie LŠDPS ir LŠDPS susivienijimų finansinę padėtį.

XI. LŠDPS veiklos nutraukimas

11.1. LŠDPS veikla nutraukiama, kai LŠDPS suvažiavimas priima sprendimą reorganizuoti ar likviduoti LŠDPS. Sprendimą dėl LŠDPS reorganizavimo ar likvidavimo priima LŠDPS suvažiavimas ne mažesne nei 2/3 balsų dauguma. Suvažiavimas dėl LŠDPS reorganizavimo ar likvidavimo yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų delegatų.

11.2.  Reorganizuotos ar likviduotos LŠDPS lėšos ir turtas realizuojamas organo, priėmusio sprendimą dėl LŠDPS reorganizavimo ar likvidavimo, nustatyta tvarka.