LŠDPS reikalavimai Šakos kolektyvinei sutarčiai

2020-03-04

alt

Praėjusią savaitę sušauktas neeilinis LŠDPS prezidiumo posėdis dėl ŠMSM blokuojamos informacijos derybose su profesinėmis sąjungomis dėl bendros švietimo kolektyvinės sutarties rengimo. Suabejojus dėl tolimesnio derybų proceso skaidrumo buvo nuspręsta atlikti LŠDPS narių visuotinę apklausą ir išsiaiškinti švietimo darbuotojų požiūrį į derybų dėl šakos kolektyvinės sutarties tikslus bei jų viešumą ir demokratiškumą. Taip pat LŠDPS kartu su ekonomistu Justu Mundeikiu parengė ir derybų partneriams pristatė keliamus reikalavimus naujai kolektyviniai sutarčiai, kurioje ne tik atliepia švietimo sektoriaus darbuotojų darbo sąlygų gerinimą, bet kartu siekia spręsti ir viso švietimo sektoriaus struktūrines problemas.

Apklausos rezultatai

Apklausoje dalyvavo pedagogai iš visų Lietuvos miestų ir regionų. Iš viso apklausoje sudalyvavo 633 respondentai iš jų 593 LŠDPS nariai ir 40 ne LŠDPS nariai. Vidutinis respondentų amžius siekia 50 metų, atitinkamai absoliučios daugumos (77.1 proc.) darbo stažas viršija 20 metų. 19.9 proc. respondentų nurodė dirbantys daugiau nei 1.1 etato, nors absoliuti dauguma (82.6 proc.) nurodė dirbantys tik vienoje darbovietėje.

98.9 procentų apklausoje dalyvavusių respondentų atsakė, kad jie pritaria Andriaus Navicko profesinės sąjungos siūlymui, jog derybos dėl šakos kolektyvinės sutarties privalo vykti skaidriai ir būti transliuojamos tiesiogiai Youtube kanalu ir prieinamos visiems Lietuvos pedagogams.

Taip pat mokytojai pritarė LŠDPS siūlomai pozicijai, jog derybininkų prioritetas privalo būti švietimo darbuotojų esminiai reikalavimai (darbo užmokestis, vaikų skaičius klasėje, etato struktūra ir kt.), t.y. pagrindiniai tikslai neturi būti aukojami dėl neesminių (pvz., dviejų atostogų dienų profesinės sąjungos nariams).

Beveik vieningai buvo palaikyta pozicija ir dėl kvalifikuotos daugumos balsavimo principo, ir dėl Finansų ministerijos atstovo, kuris įsijungtų į derybų procesą, dalyvavimo kiekviename posėdyje, kad būtų galimybė iškart priimti sprendimus, susijusius su finansavimo klausimais.

Į klausimą, jeigu nebūtų vykdomi minėti susitarimai, atsakiusiųjų nuomonės išsiskyrė: 58.8 proc. teigė, kad jeigu nebūtų vykdoma dauguma reikalavimų, LŠDPS atstovai turėtų trauktis iš derybų, 21.4 proc. mano, kad trauktis iš derybų LŠDPS turėtų, jeigu neatsižvelgiama į visus reikalavimus, ir 19.8 proc. respondentų atsakė, kad iš derybų LŠDPS neturėtų trauktis nė vienu iš anksčiau nurodytų atvejų.

Taigi, apklausos duomenis leidžia teigti, kad Andriaus Navicko atstovaujama profesinė sąjunga derybose dėl kolektyvinės sutarties pateisina savo narių lūkesčius ir žada toliau laikytis derybų skaidrumo, demokratiškumo ir efektyvumo principų.

Pateikti išsamūs reikalavimai naujai kolektyvinei šakos sutarčiai

LŠDPS, siekdama aktyviai ir konstruktyviai prisidėti prie naujos Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties derybų, pateikė derybų partneriams išsamiai suformuluotus reikalavimus, kurie suskirstyti į 6 temas.

Pirmoje skiltyje „Bendrieji reikalavimai“ nurodoma, kad šakos kolektyvinėje sutartyje negali būti nustatomi neapibrėžti, nepamatuojami tikslai. Kiekvienas šakoje sutariamas tikslas turi atspindėti ilgalaikius / strateginius šalies siekius – gerinti švietimo kokybę bei švietimo ir mokslo darbuotojų darbo sąlygas. Siekiant jog pasirašyta kolektyvinė sutartis būtų vykdoma, o skiriami finansai naudojami atsakingai – būtina vykdyti nuolatinę kontrolę. Planuojama paprašyti, jog kasmet veiklos auditą atliktų ir Valstybės kontrolė, taip siekiant didinti skaidrumą ir švietimo bendruomenės bei visuomenės pasitikėjimą.

„Darbo laiko ir darbo krūvio normos“ bei „Darbo užmokestis“ skiltyse pabrėžiama, kad Lietuvoje esama didelių netolygumų dėl klasės dydžio. Atkreipiamas dėmesys, kad per didelės klasės didina pedagogų patiriamą stresą, mažina dėstymo kokybę. LŠDPS siūlymu klasių mažinimas turi būti pradėtas nuo 2021 rugsėjo mėnesio naujai sudaromoms klasėms / grupėms. Taip pat nurodoma, kad ŠMSM turi inicijuoti tyrimą, kurį atliktų kompetentingi akademikai ir nustatytų, koks yra faktinis ir optimalus pasiruošimo pamokoms / aukštųjų mokyklų paskaitoms laiko poreikis. Reikalaujama didinti valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius (procentais nuo kontaktinių valandų). Iki 2020-09-30 ŠMSM ir kitos institucijos kartu su profesinėmis sąjungomis turi parengti planą, kuriame būtų numatytas ilgalaikis švietimo ir mokslo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didėjimas taip, kad 2025-01-01 mokytojų atlyginimas siektų ne mažiau kaip 150 proc. prognozuojamo 2025 metų VDU ir atitinkamai būtų adaptuoti visų švietimo sektoriaus darbuotojų baziniai koeficientai.

Nepamiršti ir aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokslininkai, jiems siekiama nustatyti atlyginimų „grindis“ jau nuo 2021-01-01 ir reikalaujama jas nuolat didinti, iki bus pasiektas šių darbuotojų kompetenciją atitinkantis atlyginimas.

Skiltyje „Švietimo tinklas ir finansavimas“ reikalauja, jog būtų aiškiai numatyta, kaip būtų organizuojamas ir užtikrinamas kokybiškas ugdymas, mokinių pavėžėjimas, kaip ŠMSM ir Vyriausybė užtikrintų pedagogų kvalifikacijos kėlimo, papildomos kvalifikacijos įgijimą, persikvalifikavimą bei galbūt ankstesnį išėjimą į pensiją, numatant konkrečias priemones bei jų finansavimą.
Išsakomas poreikis, kad švietimo įstaigos vadovas suderintų su profesine sąjunga darbo tvarkos taisykles, darbo apmokėjimo sistemą, mokytojo etato sandaros principus, pareiginės algos koeficientų, darbo krūvio skirstymo/skirstymo tvarką, pareigybės aprašymą, tvarkaraščius ir kitus lokalinius teisės aktus bei padarytų juos viešai prieinamus įstaigos tinklapyje.

„Kitų klausimų“ skiltyje atkreipiamas dėmesys, kad 21 amžiaus didžiausias iššūkis – neatsilikti ne tik darbo sąlygomis, bet ir mokymo turiniu. LŠDPS siūlo perimti gerąją Suomijos švietimo sistemos patirtį. ŠMSM turi parengti švietimo turinio ir pedagoginių kompetencijų perėmimo iš Suomijos įgyvendinimo planą, numatant konkrečias priemones, finansavimą. Perėjimo laikotarpis iki 2025 – 2027 metų.
Taip pat siūloma ŠMSM inicijuoti ir nuolat vykdyti pedagogų psichologinės būsenos monitoringą, o iškilus problemoms, imtis neatidėliotinai pedagogų psichologinės gerovės užtikrinimo. Siekiant sumažinti biurokratiją ir kartu didinti mokytojų darbo kokybę, siūloma nauja tvarka, kaip galėtų būti kompensuojamos pedagogų patiriamos kanceliarines išlaidos bei jų dalykinių knygų įsigijimas.

„Socialinio dialogo skatinimo“ dalyje siūloma suteikti papildomas kasmetines atostogas profesinės organizacijos nariams (10 darbo dienų), atleisti nuo darbo ne mažiau kaip 80 darbo valandų per metus ir už šį laiką mokėti vidutinį darbo užmokestį profesinių sąjungų posėdžiams ir jų pareigoms atlikti bei socialinio dialogo vystymui, darbuotojų atstovavimui, dokumentų derinimui mokytojų etate skirti papildomas valandas (veiklos mokyklos bendruomenei) profesinių organizacijų valdymo organų nariams: pirmininkui (ne mažiau kaip 63 val. per metus), komiteto nariams (ne mažiau kaip 42 vai. per metus), jo pavaduotojui (ne mažiau kaip 50 val. per metus), o kitiems pedagoginiams ir nepedagoginiams darbuotojams sutartas atitinkamo dydžio priemokas.

Taigi LŠDPS atsakingai ir kompetentingai pateikė savo reikalavimus ŠMSM ir tikisi, kad jau šįkart derybos tikrai bus vaisingos.

LŠDPS informacija