LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centras kreipėsi į ŠMM

2011-02-17

sp11

 LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centras sureagavo į  ŠMM ketinimus atsisakyti spausdinti įregistruotuose ir turinčiuose technologinę apsaugą blankuose udymosi pasiekimų pažymėjimus mokiniams, baigusiems pradinę, pagrindinę, vidurinę adaptuotą ir specialiąją ugdymo programą. Buvo išsiųsta griežta ir motyvuota nuomonė:Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos specialieji pedagogai, susibūrę į LŠDPS pagalbos mokiniui specialistų centrą, susirūpinę numatomais pakeitimais išduodant mokymosi pasiekimus įteisinančius  dokumentus.

Manome, kad įregistruotų ir turinčių technologinę apsaugą Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, išduodamų baigusiems adaptuotas ir specialiąsias atitinkamas programas, panaikinimas, kai kitiems mokiniams bus išduodami technologiškai apsaugoti įregistruoti pažymėjimai,  diskriminuotų specialiųjų poreikių ir neįgaliuosius mokinius.  Pastebimai skirtingos išvaizdos pažymėjimai  pažeidžia Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos, 2010m. ratifikuotos  Lietuvoje, vieną iš principų – neįgaliųjų nediskriminavimo  principą ir skatina nepagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui, trukdo užtikrinti jų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis. Tuo tarpu minėtos Konvencijos tikslas, apibrėžtas 1 straipsnyje, yra-  skatinti, apsaugoti ir užtikrinti neįgaliųjų  visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. Draudimas diskriminuoti vaikus dėl jų sveikatos įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje.

Mes siūlome visiems mokiniams, baigusiems  pradinio ugdymo programą, taip pat ir besimokiusiems pagal specialiąją ar adaptuotą pradinio ugdymo programą,  neišduoti technologinę apsaugą turinčių pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, kadangi visi mokiniai tęsia ugdymą pagal pagrindinio ugdymo programą. Taip pat suvienodinti visų išduodamų ugdymo pasiekimų pažymėjimų išvaizdą: mokiniai, baigę adaptuotą ar specialiąją ugdymo programą, turėtų gauti pažymėjimus lygiai tokius pačius savo išvaizda, kaip ir kiti mokiniai, tik prie atitinkamų dalykų galėtų būtų įrašyta, pagal kokią programą to dalyko mokinys mokėsi.

Dabar išduodamų pažymėjimų  skirtinga spalva neigiamai nuteikia specialiųjų poreikių mokinius ir jų tėvus. Neretai mokiniai net atsisako eiti atsiimti skirtingos spalvos pažymėjimų. Labai dažnai būna, kad pagal adaptuotas programas mokinys mokėsi tik kelių dalykų ar vieno dalyko, tačiau jis vis tiek gauna kitokį pažymėjimą. Mokiniai blogai psichologiškai jaučiasi skirtingos išvaizdos pažymėjimus nešdami į kitą mokymo įstaigą, kurioje ketina tęsti mokymąsi. O potencialiam  darbdaviui parodžius tokį pažymėjimą  dar labiau sumažėja galimybė įsidarbinti.
Todėl manome, kad visi mokymosi pasiekimų pažymėjimai turėtų būti suvienodinti.  Taip būtų užtikrinti vaikų ir neįgaliųjų asmenų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai.
Reikalaujame šį klausimą spręsti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010m. kovo 8d.  įsakymu Nr. V – 312 sudarytoje Specialiųjų pedagogų ir kitų pagalbos specialistų socialiniams ir ekonominiams klausimams analizuoti ir spręsti darbo grupėje.

Po kelių dienų buvo gauta informacija apie priimtus ŠMM sprendimus:
1. Visi išsilavinimą patvirtinantys ir specialiąją arba adaptuotą ugdymo, bakalaureato programų baigimą liudijantys dokumentai kaip ir anksčiau, išduodami spausdinant duomenis įregistruotuose, turinčiuose technologinę apsaugą blankuose.

2. Nuo 2011 metų gegužės mėn. Mokymosi pasiekimų pažymėjimus, išduodamus nebaigusiajam ugdymo programos, išvykstančiam iš mokyklos pasibaigus mokslo metams, ir Pagrindinio ugdymo programos I dalį, išduoti spausdinant iš Mokinių registro, bet ne blanke, o paprastame popieriais lape. Minėti  pažymėjimų blankai bus  išregistruoti iš dokumentų registro.

3. Atsižvelgus į siūlymus ŠMM kreipsis  į Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybą prie Finansų ministerijos dėl išsilavinimą patvirtinančio ir atitinkamo specialiąją arba adaptuotą ugdymo programą baigusiajam išduodamo pažymėjimo blanko spalvinio suvienodinimo, t .y. siekti kiek įmanoma vienodesnės išvaizdos pvz., pradinio išsilavinimo pažymėjimo ir pradinio ugdymo pažymėjimo ir kt.

LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centro pirmininkė D. Gudienė