LŠDPS kreipėsi į ministrą

2011-09-27

smm7a

2011 rugsėjo 15 dieną  LŠDPS kreipėsi į ministrą su siūlymu toliau tobulinti Darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.  Rašte pažymima, jog ne visi  švietimo profsąjungų teikti ir suderinti su vadovų asociacijomis pasiūlymai  rado vietą apraše. Tai  tarifinio mokytojo atlygio nustatymas už 18 kontaktinių val., spec. pedagogų koeficientų  klausimas, siūlymas iš mokyklų vadovų, pavaduotojų ir skyrių vadovų tarifikacijos išbraukti  5 kontaktines valandas ir atiduoti mokytojams.

„Dabartinėje situacijoje patvirtintas aprašas nevisiškai atspindi mūsų lūkesčius, nes keletas esminių problemų taip ir liko neišspręstos. Manome, kad darbo grupei, kuri susideda iš 4-ių šakinių profsąjungų ir darbdavių atstovų, dar kartą vertėtų susirinkti ir ištaisyti aprašo trūkumus, kurie atsirado dėl ministerijos atsakingų pareigūnų ar darbuotojų savivalės. Neatmetama galimybė dar kartą grįžti ir prie kai kurių kitų patvirtintų aprašo punktų.“- teigiama kreipimesi.

 

LSDPS_logas-tikras

 

LŠDPS kreipimasis

Gerbiamas Ministre,

Reikšmingiausia patvirtintame apraše yra tai, kad sukuriamos prielaidos socialiniam dialogui švietimo įstaigoje – darbo apmokėjimo klausimus darbdavys privalės derinti su profesine sąjunga. Realiai vykstant socialiniam dialogui mokyklos valdymas taps demokratiškesnis. Bendradarbiavimu grįsti santykiai ir skaidriai priimami sprendimai daro šiltesnę atmosferą kolektyve ir gerina ugdymo kokybę.

Aprašo punktus, dėl kurių buvome sutarę su Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovais, atsakingais ministerijos pareigūnais ir kitais suinteresuotais asmenimis, profesinės sąjungos priverstos reikalauti grąžinti į aprašą. Buvo susitarta:

a)      tarifinį mokytojo atlygį nustatyti už 18 kontaktinių valandų, o ne už 18 pedagoginio darbo valandų. Nuo 18 kontaktinių valandų skaičiuojamas pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų tikrinimas, papildomos valandos.

b)      į gerąją pusę pakeistas ir padidėjo mokyklose dirbančių specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų  atlyginimas, taip pat tiflopedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientai. Tačiau buvo sutarta specialiesiems pedagogams  nustatyti tarnybinių atlyginimų koeficientus, koeficientų vidurkiu laikant  koeficientus, buvusius laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-08-21, kaip ir kitiems mokytojams. Mokyklų vadovų asociacija pritarė, kad toks diskriminavimas būtų panaikintas.

Specialiesiems pedagogams, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai turėtų būti:

Pareigybė

Turintiems
iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems
nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems
15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialusis pedagogas

12,9–14,3

13,15–14,65

13,35–14,85

Vyresnysis specialusis pedagogas

14,9–16,4

15,1–16,7

15,7–17,3

Metodininkas specialusis pedagogas

16,25–17,95

16,7–18,4

17,1–18,9

Ekspertas specialusis pedagogas

18,5–20,4

18,7–20,7

19,2–21,2

c)      Iš mokyklų vadovų, pavaduotojų ir skyrių vadovų tarifikacijos išbraukti 5 kontaktines valandas ir atiduoti mokytojams.

Grįždamas prie punkto „b“ dar pastebėsiu, kad į aprašą jis turės būti sugrąžintas jau ir dėl to, jog suradome reikiamų lėšų,  be to, dėl to susitarėme su visomis suinteresuotomis grupėmis. Visiems teko pripažinti, kad  ne visiškai teisingai mokami priedai ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų vadovams už tai, kad jų vadovaujamose įstaigose visiškos integracijos forma ugdomi 10 ir daugiau įvairias negalias turinčių vaikų. Jeigu anksčiau direktorius ir jo pavaduotojai gaudavo visi po 10 proc. tarnybinių atlyginimų priedo, tai šiemet gaus 5 proc. priedą tik vienas vadovas, atsakingas už darbą su specialiųjų poreikių vaikais.

Dėl punkte „c“ minimų iki šiol vadovams leidžiamų kontaktinių valandų: jas išbraukus galimybė padidinti mokytojų krūvius padidės iki 19 tūkst. valandų, o vadovai galės geriau atlikti savo tiesiogines pareigas. Savo ruožtu, būtina ieškoti galimybių užtikrinti, kad direktoriai neprarastų buvusių darbo ir socialinių garantijų.

Dabartinėje situacijoje patvirtintas aprašas nevisiškai atspindi mūsų lūkesčius, nes keletas esminių problemų taip ir liko neišspręstos. Manome, kad darbo grupei, kuri susideda iš 4-ių šakinių profsąjungų ir darbdavių atstovų, dar kartą vertėtų susirinkti ir ištaisyti aprašo trūkumus, kurie atsirado dėl ministerijos atsakingų pareigūnų ar darbuotojų savivalės. Neatmetama galimybė dar kartą grįžti ir prie kai kurių kitų patvirtintų aprašo punktų.

Pažymime, kad mūsų pasiūlymų įgyvendinimas nereikalauja papildomų biudžetinių asignavimų. Keli pataisymai, kurie jau įrašyti į darbo apmokėjimo aprašą, sutaupo reikiamą kiekį lėšų, būtinų įgyvendint mūsų siūlymus. Pastebėsime, kad nemaža MK lėšų savivaldybės 2010 metais panaudojo ne pagal paskirtį. Turime pakankamai lėšų, kad padarytume darbo apmokėjimo aprašą labiau subalansuotą, teisingesnį, mažiau keliantį prieštaravimų ir labiau skatinantį pedagogus būti aktyvius.

LŠDPS pirmininkas A. Bružas