G. Steponavičius: pritariam, jei tai nepareikalaus asignavimų

2011-03-22

smm6a

Švietimo ir mokslo ministerija informavo, kad išnagrinėjo LŠDPS keliamus klausimus. Pateikiame G. Steponavičiaus pasirašytą  raštą , kuriame išdėstyta ministerijos pozicija dėl LŠDPS pasiūlymų : dėl Švietimo ištaigų darbuotojų ir kitų ištaigų pedagoginių darbuotojų apmokėjimo tvarkos aprašo tobulinimo, dėl Mokyklų, vykdančiu formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo tvarkos tobulinimo, dėl Bendrųių ugdymo planu tobulinimo.

Dėl Švietimo ištaigų darbuotojų ir kitų ištaigų pedagoginių darbuotojų apmokėjimo tvarkos aprašo tobulinimo (dėl 2010 m. gruodžio 7 d. protokolo nutarimų įgyvendinimo).ŠMM pažymi, kad daugumai svarstytų klausimų pritaria, ir jei jų įgyvendinimas nepareikalaus papildomų biudžetinių asignavimų, planuoja atitinkamus Aprašo pakeitimus priimti nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

 

Mano, kad netikslinga mokėti priedus gimnazijos skyrių, filialų, esančių kitoje gyvenamojoje vietovėje, 9-10 klasių mokytojams (Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų apmokėjimo tvarkos aprašo 29 punktas). ITC duomenimis, 2010-2011 m. m. tik 3 gimnazijos turi pagrindinio ugdymo skyrius, kuriuose yra 9-10 klasės (šiose klasėse yra mažiau kaip po 10 mokinių). Jeigu būtų nuspręsta gimnazijų pagrindinio ugdymo skyrių 9-10 klasių mokytojams mokėti priedus, per artimiausius metus smarkiai padidėtų reorganizuotų pagrindinių mokyklų į gimnazijų pagrindinio ugdymo skyrius skaičius.

Nutarta bendradarbiaujant su Kultūros ministerija įvertinti bibliotekininko pareigybės įtraukimo į Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą, galimybes. Šiuo klausimu Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė Jūratė Voloskevičienė vykdo mokyklose dirbančių bibliotekininkų apklausą.

Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo tvarkos tobulinimo.

Pagal Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 745 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo” ir 2004 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 746 „Dėl Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo” jungiami į vieną nutarimą „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės”. Kartu su darbo grupe yra parengtas šio dokumento projektas. Seimui priėmus Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą, pakoreguotą projektą ŠMM numato teikti  svarstyti darbo grupei, bus siunčiama derinti suinteresuotoms institucijoms ir teiksime Vyriausybei.

Darbo grupė parengė Mokytojo ir Klasės auklėtojo pavyzdinius pareigybių aprašymų projektus, kurie nuo 2010 m. birželio iki lapkričio mėnesio buvo paskelbti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto puslapyje viešai svarstyti. Darbo grupės narių sutarimu pritarta abiejų dokumentų nuostatoms, tačiau, kol nėra teisinio pagrindo, projektai lieka ministerijos tinklalapyje ir darbdavys gali vadovautis rengdamas darbuotojo pareigybės aprašą.

Anot ŠMM, klasės vadovo veikla ir jo dokumentacija iki šiol teisiškai nereglamentuota. Nuo 2010-2011 mokslo metų klasių dienynuose nebereikia pildyti skilties „Vadovavimas klasei”. Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka klasės vadovai kartu su mokiniais ir/ar tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) planuoja ir organizuoja vadovaujamos klasės veiklą atsižvelgdami į klasės bendruomenės poreikius, mokinių amžių, klasės ir visos mokyklos gyvenimo aktualijas. Klasės vadovas renkasi vadovavimo klasei veiklos formas, būdus, metodus, nusprendžia, kokias ir kada aktualiausias klasės ar gyvenimo įgūdžių ugdymo temas nagrinėti. Minėtų teisės aktų projektus tvirtinti numatoma įsigaliojus naujai Švietimo įstatymo redakcijai.

Dėl Bendrųjų ugdvmo planų tobulinimo.

Susitarta dėl darbo grupės narių iškeltų pastabų ugdymo planui sprendimo. Nuomonės išsiskyrė tik dėl dalyko „Žmogaus sauga” mokymo organizavimo (kaip atskiro dalyko ar integruoto), taip pat pasiūlyta ekspertų grupėms diskutuoti dėl pamokų, skirtų pradinio ugdymo programoje matematikai ir lietuvių kalbai, skaičiaus didinimo. Į darbo grupės pastabas bus atsižvelgta 2011-2013 metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo planuose, rašoma rašte.

LSDPS_logas-tikras