Egzaminų vykdymo ir vertinimo labirintuose

2021-05-05

Šių metų gegužės 3 d. Lietuvos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Šiugždinienė pasirašė įsakymą dėl įkainių už pagrindinės / pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą. Dokumentas sukėlė diskusijų mokytojų bendruomenėje.

Įkainiai dokumente surašyti detaliai ir nuosekliai, tačiau tik neaišku, kodėl praleisti tam tikri aspektai, tiek patys įkainiai kelia nemažai neigiamų emocijų: sutrikimo, abejonių, pykčio.  

,,Įkainiai dokumente surašyti detaliai ir nuosekliai, tačiau tik neaišku, kodėl praleisti tam tikri aspektai, tiek patys įkainiai kelia nemažai neigiamų emocijų: sutrikimo, abejonių, pykčio.

Už valstybinių brandos egzaminų vykdymą mokama valstybinių brandos egzaminų centrų vykdymo grupių vyresniesiems vykdytojams, administratoriams ir vykdytojams. Už vyresniojo vykdytojo atliekamas funkcijas rekomenduojamas 5,51 Eur/val. įkainis. Už administratoriaus atliekamas funkcijas rekomenduojamas 5,13 Eur/val. įkainis. Už vykdytojo atliekamas funkcijas rekomenduojamas 4,34 Eur/val. įkainis.

Įsakyme nepaminėti valstybinių brandos egzaminų vertintojai. Kodėl? Kyla įvairių minčių, o kelios iš galimų prielaidų – kad nekiltų konkurencija tarp skirtingų dalykų mokytojų bei artėjant sesijai dėl menko atlygio bijoma papiktinti tuos pedagogus, kurie yra sutikę vertinti VBE darbus. Juk vieša paslaptis, kad vertintojų labai trūksta, mokytojai atsisako jais būti, nors yra atvejų, kai patiriamas nemažas spaudimas tiek iš mokyklų administracijos pusės, tiek ir iš savivaldybių švietimų skyrių specialistų. 

,,Juk vieša paslaptis, kad vertintojų labai trūksta, mokytojai atsisako jais būti, nors yra atvejų, kai patiriamas nemažas spaudimas tiek iš mokyklų administracijos pusės, tiek ir iš savivaldybių švietimų skyrių specialistų. ”

Už mokyklinius brandos egzaminus mokama mokyklinių brandos egzaminų centrų, vykdymo grupių vyresniesiems vykdytojams, administratoriams, vykdytojams, vertinimo, brandos darbo vertinimo, apeliacinių komisijų pirmininkams, vertintojams, brandos darbo vertintojams, menų dalykų, technologijų ir profesijos mokytojams (darbų vadovams) ir apeliacinių komisijų nariams. Už vyresniojo vykdytojo atliekamas funkcijas rekomenduojamas 4,34 Eur/val. įkainis. Už administratoriaus atliekamas funkcijas rekomenduojamas 3,95 Eur/val. įkainis. Už vykdytojo atliekamas funkcijas rekomenduojamas 3,93 Eur/val. įkainis. Už vertintojo įvertintą kandidato ar apeliacinės komisijos nario įvertintą apelianto darbą rekomenduojamas ne mažesnis kaip 2,77 Eur įkainis (jei kandidato darbą vertina keli vertintojai, įkainis atitinkamai dalijamas). Už vieno brandos darbo įvertinimą rekomenduojamas ne mažesnis kaip 2,77 Eur įkainis (jei brandos darbą vertina keli vertintojai, įkainis atitinkamai dalijamas). Už vertinimo komisijos pirmininko atliekamas funkcijas rekomenduojamas 4,03 Eur/val. Įkainis. Už menų dalykų, technologijų ir profesijos mokytojo (darbo vadovo) atliekamas funkcijas rekomenduojamas 4,74 Eur/val. įkainis.

,,Manome, kad toks siūlomas darbo užmokestis diskredituoja mokytojams keliamus aukštus reikalavimus, žemina juos kaip specialistus.”

Visiškai neaišku, kodėl mokyklinių brandos egzaminų centrų vykdymo grupių vyresniesiems vykdytojams, administratoriams, vykdytojams įkainis mažesnis negu valstybinių brandos egzaminų centrų tas pačias funkcijas atliekantiems darbuotojams. Juk tai nesusiję su galimai reikalingomis aukštesnėmis kompetencijomis ar kitokia atsakomybe. Dar įdomesnė situacija aiškėja, kai pradedama gilintis į detales. Pastaba „jei kandidato darbą vertina keli vertintojai“ turbūt skirta tik tam, kad įkainis atrodytų nors šiek tiek solidesnis, nes visais minėtais atvejais kandidato darbą privalo vertinti mažiausiai du vertintojai. Vadinasi, įkainis iš tikrųjų yra 1,385 už darbą. Abejonių kelia tai, kad vertintojų, kurie privalo turėti specifinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų, įkainiai yra gerokai mažesni nei vykdytojų, kuriems tokie reikalavimai nebūtini. Dar sudėtingesnė situacija, kai realiai paskaičiuojama, kiek vertintojas, tikėtina, gaus už valandą darbo. Remiantis daug patirties turinčių mokytojų praktikų skaičiavimu, statistiškai vidutiniškai per valandą ištaisomi 2 kandidatų darbai. Vadinasi, tai ir yra 2,77 Eur/val. Toks įkainis taip pat pažeidžia DK nustatytą valandinį darbo užmokestį. Pagal 2020 m. spalio 14 d. Nr. 1114 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą DĖL 2021 METAIS TAIKOMO MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO minimalus valandinis įkainis nuo 2021 – 01 – 01 yra 3,93 Eur. Dar įdomesnė situacija su apmokėjimu už brandos darbo vertinimą. Brandos darbas – preliminariai apie 2000 žodžių su pirminio ir patobulinto varianto vertinimu, komentarais, rekomendacijomis, dokumentų užpildymu,  dalyvavimu gynime ir t.t. Vidutiniškai tai būtų 10-12 valandų darbo.  Tai galima lengvai  suskaičiuoti, koks yra valandos įkainis specialisto, kuris turėtų turėti labai aukštas kompetencijas. Manome, kad toks siūlomas darbo užmokestis diskredituoja mokytojams keliamus aukštus reikalavimus, žemina juos kaip specialistus.

Bazinėms mokykloms už pakartotinės sesijos mokyklinius brandos egzaminus mokama mokyklinių brandos egzaminų centrų, vykdymo grupių vyresniesiems vykdytojams, administratoriams, vykdytojams, vertinimo, apeliacinių komisijų pirmininkams, vertintojams ir apeliacinių komisijų nariams. Už vyresniojo vykdytojo atliekamas funkcijas rekomenduojamas 4,34 Eur/val. įkainis. Už administratoriaus atliekamas funkcijas rekomenduojamas 3,95 Eur/val. įkainis. Už vykdytojo atliekamas funkcijas rekomenduojamas 3,93 Eur/val. įkainis. Už vertintojo įvertintą kandidato ar apeliacinės komisijos nario įvertintą apelianto darbą rekomenduojamas ne mažesnis kaip 2,77 Eur įkainis (jei kandidato darbą vertina keli vertintojai, įkainis atitinkamai dalijamas). Už vertinimo ir apeliacinės komisijos pirmininko atliekamas funkcijas rekomenduojamas 4,03 Eur/val. įkainis.

,,Kaip tokia situacija gali motyvuoti specialistus eiti dirbti vykdytojais ir vertintojais? Kaip tokia situacija gali paskatinti jaunus žmones rinktis pedagogo specialybę kaip perspektyvią ir orią?”

Įkainiai svyruoja nuo 2,77 Eur/val. iki 5,51 Eur/val. Atkreiptinas dėmesys į šalia įkainių esantį žodį „rekomenduojamas“. Belieka tik spėlioti, kas dar slepiasi už jo. Kas būtų tie, kurie galėtų padidinti ar sumažinti šiuos įkainius? Kaip tokia situacija gali motyvuoti specialistus eiti dirbti vykdytojais ir vertintojais? Kaip tokia situacija gali paskatinti jaunus žmones rinktis pedagogo specialybę kaip perspektyvią ir orią?

LŠDPS informacija