Darbo tarybų ir profesinių sąjungų santykis

2016-05-04

mokykl

 

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Tuo tarpu profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. Profesinėms sąjungoms įstatymų leidėjas yra suteikęs ypatingą statusą. Pirmenybė atstovauti darbuotojų teisėms ir interesams yra teikiama profesinėms sąjungoms. Darbo tarybos negali atlikti funkcijų, pagal įstatymus priskirtinų profesinių sąjungų prerogatyvai.

Darbo kodekso 19 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, jog atstovauti darbuotojų teisėms ir interesams bei juos ginti esant darbo santykiams gali profesinės sąjungos. Jeigu įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nėra veikiančios profesinės sąjungos ir jeigu darbuotojų kolektyvo susirinkimas darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavė atitinkamos ekonominės šakos profesinei sąjungai, darbuotojams atstovauja darbo taryba.

Pagal DK 21 str. 2 d., darbo taryba turi visas kolektyvinio atstovavimo subjektų teises, jeigu įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nėra veikiančios profesinės sąjungos ir jeigu darbuotojų kolektyvo susirinkimas darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavė atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai. Darbo tarybų  statusą ir sudarymo tvarką nustato įstatymas. Darbo tarybų įstatymo 3 str. 1 d. reglamentuoja darbo tarybos sudarymo prielaidas – darbo taryba sudaroma tais atvejais, jeigu įmonėje nėra veikiančios profesinės sąjungos ir jeigu darbuotojų kolektyvo susirinkimas darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavė atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai.

Taigi įstatymuose aiškiai reglamentuotos darbo taryboms suteikiamos kolektyvinio atstovavimo teisės ir atvejai, kada darbo tarybai gali būti suteiktos kolektyvinio atstovavimo teisės. Darbo tarybos turi kolektyvinio subjektų atstovavimo teises tik tais atvejais, kai yra tenkinamos abi šios sąlygos:

1.      Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nėra veikiančios profesinės sąjungos;

2.      Darbuotojų kolektyvo susirinkimas  nėra perdavęs darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos atitinkamos veiklos šakos profesinei sąjungai.

Priešingu atveju, t.y. jei įmonėje yra veikianti profesinė sąjunga, darbo taryba neturi teisinio pagrindo steigtis, o jos veikla yra neteisėta.

LSDPS_logas-tikras