Baigiama kurti mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistema (MEDUS)

2017-06-19

alt

Birželio 15 d. įvyko priešpaskutinis darbo grupės, kuriančios mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemą (MEDUS), posėdis. Jame buvo svarstomi jau parengti paties modelio (projektas pridedamas) ir Rekomendacijų dėl bendrojo ugdymo mokytojų darbo krūvio nustatymo projektai.

Daugiausia diskusijų sukėlė į rekomendacijas pasiūlytas kontaktinių valandų paskirstymas pagal dalyką/dalykų grupes ir vietovę, kurioje yra mokykla (lentelė pridedama). Galiausiai balsavimu nuspręsta jos atsisakyti iš viso (Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius balsavo už posėdyje pakoreguotas rekomendacijas), tačiau vėliau apsižiūrėta, jog tokiu būdu išnyksta ir regioniškumo kriterijus. Šis klausimas nukeltas į kitą, planuojama, jau paskutinį, posėdį.

Taip pat kalbėta apie mokytojo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis. Jos yra trijų rūšių: pasiruošimas pamokoms, mokinių pasiekimų vertinimas, profesinis tobulėjimas. Kiekvieną iš jų dar bandyta aprašyti, tačiau po diskusijų balsavimu nuspręsta, kad detalizuoti šių funkcijų nereikia. LŠDPS atstovas pasisakė už detalizavimą ir funkcijas pasiūlė papildyti šia nuostata: „dokumentacijos tvarkymas, informacijos tėvams rengimas ir teikimas“.

Panašiai įvyko ir svarstant funkcijas, susijusias su veikla mokyklos bendruomenei. Jos yra tokios: darbas su mokiniais, darbas su pedagoginiais darbuotojais ir darbas su vaiko atstovais. Jos rekomendacijose taip pat nebus smulkiau aprašomos. Kad mokyklų bendruomenėms būtų aiškesnė etato struktūra, ketinama parengti pavyzdžių.

Į rekomendacijų projektą, be kitų, taip pat įkeliamos tokios nuostatos:

  • „Kontaktinės valandos, numatytos mokytojui vieneriems mokslo metams (išskyrus mokytojo atostogų laikotarpį), skiriamos mokyklos ugdymo planui įgyvendinti ir paskirstomos mokymosi dienų skaičiui.“

  • „Mokytojams, kuriems yra pripažintos aukštesnio lygmens kompetencijos (pereinamuoju laikotarpiu – suteikta aukštesnė kvalifikacinė kategorija), siūloma skirti mažiau kontaktinių valandų, numatant jiems pareigybės aprašyme daugiau funkcijų, susijusių su kita ugdomąja veikla, veiklomis mokyklos bendruomenei“.

  • „Mokyklų vidaus teisės aktuose nustatomi atvejai, kai dėl veiklos pobūdžio dalį sulygtų darbo funkcijų/veiklų mokytojai atliktų ne darbovietėje, bet kitose jiems priimtinose vietose“.

  • „Nesant galimybės mokytojui skirti pilną etatą, jį galima skaidyti ketvirtadalį, pusę ir tris ketvirtadalius“.

Baigiamasis darbo grupės posėdis numatytas birželio 22 d.  

LŠDPS inf.