Atlyginimų sumažinimas buvo neteisėtas?

2011-03-29

pagegiai

Vasario 11-osios “Šilokarčemoje” spausdinome straipsnį “Švietimas: kas tinka Vilniui, netinka Pagėgiams…“. Mat Pagėgių krašte atsitiko taip, kad dėl netobulos mokinio krepšelio lėšų skaičiavimo metodikos Pagėgių savivaldybės mokykloms 2011 metais trūksta 785,5 tūkst. litų. Savivaldybės vadovai susitiko su ugdymo įstaigų direktoriais ir svarstė, kaip išspręsti šią problemą. Galų gale nutarta mokinio krepšelio lėšų trūkumą paskirstyti proporcingai visoms savivaldybės mokykloms. Neseniai Pagėgių mokyklų vadovai gavo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininko Alekso Bružo pasirašytą raštą, kuriame teigiama, kad atlyginimų Pagėgių krašto mokytojams sumažinimas buvo neteisėtas…

Pagėgių savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Virginija Sirvydienė tuomet “Šilokarčemai” teigė: “Pagal mokinio krepšelio skaičiavimo metodiką visos trys Pagėgių krašte esančios pagrindinės mokyklos atsiduria intervale nuo 80 iki 120 mokinių. O kai paskaičiuojama pagal tokią tarifikaciją, paaiškėja, kad mokykloms trūksta lėšų. Mokyklų vadovų problema, kaip paskirstyti gaunamus asignavimus – tik jie pasitarę su profsąjungų atstovais priima sprendimus. Pagėgių savivaldybės mokyklų direktoriai pasirinko variantą mažinti koeficientą, kad nenukentėtų iniciatyvūs mokytojai, kurie turi daugiau popamokinių būrelių. O kai mažinamas koeficientas, tai paliečia visus mokytojus”.

LŠDPS teisininkės Žavintos Jurevičiūtės parengtame išaiškinime, teigiama, kad nuo sausio 1 dienos mokyklų pedagogams kito darbo užmokestis, bet apie darbo užmokesčio mažėjimą darbuotojams nebuvo pranešta.

„Remiantis Darbo kodekso 203 straipsniu, kad nustatomos naujos darbo apmokėjimo sąlygos, darbdavys turi raštu pranešti darbuotojams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo. Taip pat DK 120 str. 3 p. numato, jog darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju, kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima.

Šiuo atveju darbo apmokėjimo sąlygos buvo keičiamos mokyklos vadovo sprendimu, t.y. ne įstatyme numatytu būdu, kuomet leidžiama išimtis keisti apmokėjimo sąlygas be raštiško sutikimo“, – rašoma LŠDPS rašte.

Pabrėžtina, jog mokytojams darbo užmokestis mažėjo mokyklos vadovui pritaikius mažiausią tarifinio atlygio koeficientą. Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-2711 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 24 p. įtvirtina, jog tarifinio atlygio koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas. Taigi mokyklos direktorius jokiu būdu vienašališkai negalėjo priimti sprendimo nustatyti koeficientą.

Profesinių sąjungų įstatymo 13 str. darbdavys yra įpareigojamas darbo, ekonominius, socialinius klausimus įstatymų numatytais atvejais spręsti, suderinus su profesinės sąjungos atstovais. Ši darbdavio pareiga įtvirtinta ir DK 23 str. 1 d. 2 p. Nėra suprantama, kodėl buvo pažeidžiamos imperatyvios įstatymų nuostatos ir nevykdomos konsultacijos su darbuotojų atstovais, šiuo atveju – su mokykloje veikiančia profesine sąjunga. Profesinių sąjungų įstatymo 10 str. 4 d. numato, jog profesinės sąjungos atstovauja nariams santykiuose su darbdaviu, jo įgaliotuoju atstovu bei gina savo narių darbo ir ekonomines socialines teises bei interesus.

Remiantis minėto įstatymo 17 str. profesinės sąjungos turi teisę kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jų atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus.

Minimas savivaldybės mokyklų vadovų susitarimas visiems mokytojams nustatyti mažiausius darbo užmokesčio koeficientus prieštarauja teisės aktų nuostatoms. Įstatymai numato privalomą konsultacijos su darbuotojų atstovais procedūrą, o ministro įsakyme įtvirtinama pareiga įstaigos vadovui nustatant tarifinio atlygio koeficientą suderinti jį su darbuotojų atstovais. Ministro įsakymas nenumato kito, nei apraše įtvirtinto, būdo tarifinio atlygio koeficientui nustatyti. Tai yra priimdamas sprendimą mažinti atlygio koeficientą kiekvienas vadovas privalo konsultuotis su darbuotojų atstovais, todėl vienašališkas koeficientų nustatymas yra neteisėtas.

…Švietimo skyriaus vedėja V.Sirvydienė vakar „Šilokarčemai“ teigė, kad Pagėgių krašto mokyklų vadovų pasitarime tarifinio atlygio koeficiento mažinimas buvęs tik rekomendacinio pobūdžio, o mokyklose, jos žiniomis, su profesinių sąjungų atstovais tai buvę suderinta.

 

NUOTR  Švietimo skyriaus vedėja V.Sirvydienė teigė, kad jeigu trūksta mokos fondo, tai kiekvienos įstaigos vadovas priima vienokį ar kitokį sprendimą, tik suderinęs su profsąjungų atstovais.

Stasys BIELSKIS

ilokariama