Vyksta paruošiamieji aktų derinimo su LŠDPS darbai

2011-04-12

puodaziukas11

Praeitą savaitę pirmininkas Aleksas Bružas su Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) departamentų ir skyrių vadovais derino aktualių pedagogams sprendimų įgyvendinimo kelius ir būdus. Šių klausimų apimtis ir reikalingumas buvo aptarti ankstesniame susitikime su ministru Gintaru Steponavičiumi.

Daugiausia dėmesio buvo skirta naujajam Švietimo įstatymui įgyvendinti reikalingiems teisės aktams. Šiuo klausimu su ministerijos Teisės skyriaus vadovu Tomu Daukantu ir specialistais įvyko du susitikimai. Naujų poįstatyminių aktų reikės parengti per dvidešimt, o įvairių pataisų – per septyniasdešimt. Pasak pirmininko, „būtina susikaupti ir mobilizuoti visas profsąjungų jėgas, kad galėtume daryti veiksmingą įtaką ir būtų parengti bei priimti geri poįstatyminiai teisės aktai, nuo kurių pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų gyvenimas priklausys labiau nei nuo paties įstatymo ir jo straipsnių“.

 

Darbo grupė siūlymams dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo tvarkos tobulinimo yra parengusi poįstatyminio teisės akto projektą. Dabar jis aptariamas Trišalės tarybos švietimo komitete ir kituose institucijose bei organizacijose. Vėliau minėta ministerijos ir profsąjungos darbo grupė rinksis dar kartą derinti pastabų.

Apie tinklo kūrimo taisyklių tobulinimą taip pat buvo aiškintasi su Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktoriumi Alvydu Puodžiuku. Su direktoriumi ir Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokiene suderinta darbo grupė spręsti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir darbuotojų problemoms. Profsąjunga artimiausiu metu pateiks klausimus, kuriuos reikėtų spręsti pirmiausia.

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimams, dėl kurių susitarėme su Lietuvos mokyklų vadovų asociacija, pritarė ir ministerija. Patobulintas aprašas atiduotas svarstyti suinteresuotoms institucijoms bei organizacijoms, o paskui ministerijos ir profsąjungos darbo grupė rinksis dar kartą suderinti darbo apmokėjimo aprašo galutinio varianto.

LSDPS_logas-tikras