Antrasis darbo sutarties egzempliorius

2011-03-09

darbsutartis1

 

Pasigirsta skundų, kad ne visose ugdymo įstaigose darbuotojams yra įteikiami antrieji darbo sutarčių egzemplioriai. Darbuotojams pareikalavus, darbdaviai nenoriai vykdo savo pareigą arba taip ir neįteikia šio dokumento.

Darbo sutartimi  darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą. Rašytinė darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir ją pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui pastarojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą). Taigi antrą darbo sutarties egzempliorių darbdavys privalo duoti.

DK 99 str. 3d. įtvirtina darbdavio pareigą užtikrinti, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius su juo darbo sutartį, įteikus jam antrą sutarties egzempliorių ir išdavus jo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Už tinkamą darbo sutarties sudarymą atsako darbdavys. Taigi, darbdavys turi atsakyti už priėmimo į darbą tvarkos laikymąsi, taip pat ir antro sutarties egzemplioriaus įteikimą darbuotojui. Priešingu atveju darbdaviui gali grėsti administracinė atsakomybė už darbo įstatymų pažeidimus.

LSDPS_logas-tikras