Su darbuotojų atstovais derintini klausimai

2013-08-04

Numatyta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 patvirtintame Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše:

 • 4. Įstaigos vadovo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, jų pavaduotojams ir kitiems darbuotojams tarnybinių atlyginimų arba tarifinių atlygių koeficientus įstaigos vadovas nustato suderinęs su darbuotojų atstovais.

 • 35.2. Už vadovavimą klasei, grupei (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę): jei mokinių skaičius klasėje iki 12 – 2,5–4 valandos; jei mokinių skaičius klasėje 12 ir daugiau – 3–5 valandos. Konkretų tarifikuojamų valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

 • 35.4. Už darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi renginiams, metodinę veiklą, brandos darbų, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už mokyklos veiklos įsivertinimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą, vadovavimą bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms, laboratorijoms, vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam meninio pajėgumo kategoriją, ir kitus darbus – 0,5–3,5 valandos (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę). Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

 • 35.5. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojams papildomos valandos tarifikuojamos už darbus, nurodytus 35.3 ir 35.4 punktuose. Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

 • 38.4. Konkrečius darbus, atliekamus netiesioginio darbo su mokiniais (vaikais) laiku, nurodytus aprašo 38.1 ir 38.3 punktuose, ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, įsakymu nustato įstaigos vadovas.

 • 39.3. Specialiesiems pedagogams tarnybiniai atlyginimai nustatomi:

 • 39.3.1. Specialiesiems pedagogams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo mokyklose (grupėse), vaikų globos namuose ir vaikų socialinės globos įstaigose su ikimokyklinio amžiaus vaikais – už 27 valandas per savaitę, iš jų 22 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbams planuoti; specialiųjų pratybų programoms rengti ir pasirengti jas vesti; pagalbai auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams rengiant ugdymo programas; auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, tėvams (globėjams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais; darbui ikimokyklinio ugdymo mokyklos vaiko gerovės komisijoje; ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklai įsivertinti ir kt.);

 • 39.3.2. Specialiesiems pedagogams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir vaikų socialinės globos įstaigose su mokyklinio amžiaus vaikais – už 23 valandas per savaitę, iš jų 18 valandų per savaitę skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti; kalbos ugdymo programoms rengti (logopedui); sutrikusių funkcijų lavinimo programoms rengti (tiflopedagogui, surdopedagogui) ir pasirengti specialiosioms pratyboms vesti; pagalbai mokytojams rengiant individualizuotas ar pritaikant ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais; darbui mokyklos vaiko gerovės komisijoje; mokyklos veiklai įsivertinti ir kt.).

 • 39.3.3. Konkrečius darbus, atliekamus netiesioginio darbo su mokiniais (vaikais) laiku, nurodytus aprašo 39.3.1–39.3.2 punktuose, ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, įsakymu nustato įstaigos vadovas.

 • 42.2. Už vadovavimą grupei (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus): jei mokinių skaičius grupėje iki 12 – 100–160 valandų per mokslo metus; jei mokinių skaičius grupėje 12 ir daugiau – 120–200 valandų per mokslo metus. Konkretų tarifikuojamų valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

 • 42.3. Už projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, metodinę veiklą, mokymo medžiagos rengimą, mokyklos veiklos įsivertinimą, brandos, baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų ir mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą ir administravimą, informacinių komunikacinių technologijų įdiegimo koordinavimą, vadovavimą bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms, laboratorijoms ir kitus darbus – 20–140 valandų per mokslo metus (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus). Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.