LŠDPS ragina Kauno miesto savivaldybę panaikinti elektroninę mokinių lankomumo fiksavimo sistemą neformaliojo ugdymo mokyklose

2023-02-24

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina Kauno miesto savivaldybę panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022-02-22 sprendimu patvirtiną Kauno miesto savivaldybės popamokinių veiklų lankomumo apskaitos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). 

Nors Aprašas taikomas jau pusę metų, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga vis sulaukia mokytojų nusiskundimų dėl Aprašu numatyto reglamentavimo, kylančių neaiškumų ir taikymo problemų. Nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio kauniečiai – tėvai ir mokytojai – skundžiasi naująja elektronine mokinių fiksavimo sistema neformaliojo ugdymo mokyklose  – Kauno miesto savivaldybė – kaip įstaigų steigėja – mokytojams išdalijo naujus telefonus, kuriais nuskenuojami į pamokas atvykusių mokinių skaitmeniniai duomenys.

Tokia popamokinių veiklų lankomumo apskaita didina administracinę naštą mokytojams ir dubliuoja elektroniniame dienyne atliekamą lankomumo žymėjimą. Ne visi mokinių tėvai sutinka, kad vaiko lankomumas būtų fiksuojamas Sistemoje įrenginio pagalba, kadangi tėvams trūksta informacijos apie asmens duomenų tvarkymą – dėl to mokytojai susiduria su sunkumais, nes turi tokių mokinių lankomumą fiksuoti rankiniu būdu, tarsi jie neturėtų pažymėjimo. Norint registruoti mokinių lankomumą Sistemoje, mokinys turi turėti arba Kaune esančios mokyklos išduotą mokinio pažymėjimą, arba Kauno miesto elektroninę transporto kortelę – Žiogas. Tačiau Kaune vykstančias popamokines veiklas lanko ir mokiniai iš Kauno rajono.

Šie išvardinti  esminiai, taip pat kiti  dažniausiai kylantys sunkumai ir kliūtys, su kuriomis susiduria mokytojai ir tėvai, vykdydami popamokinių veiklų lankomumo apskaitą pagal Aprašą,  rodo, kad Kauno miesto savivaldybės deklaruoti tikslai, kurių buvo siekiama Aprašu – kad Aprašas tik pagerins lankomumo apskaitą, palengvins mokytojų darbą, ugdymo procesą- visgi nebuvo pasiekti, ir Aprašas nepasitvirtino praktikoje.

,,Atsižvelgiant į tai, manome, kad panaikinus Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtiną Kauno miesto savivaldybės popamokinių veiklų lankomumo apskaitos tvarkos aprašą,  būtų užtikrintas darnus ir nepertraukiamas ugdymo procesas, mažinama administracinė našta mokytojams, kurie galėtų daugiau koncentruotis į patį ugdymo procesą, būtų pašalintos prielaidos diskriminuoti Kauno rajone gyvenančius bei nepilnamečius mokinius, būtų pašalintos prielaidos papildomai įtampai tarp tėvų, mokytojų ir mokymo įstaigų formuotis. Raginame Kauno miesto savivaldybę ateityje tokio pobūdžio sprendimus priimti tik visiškai įsitikinus, kad sprendimas tikrai yra reikalingas, tikslingas, o siūlomos priemonės yra išbaigtos savo esme“, – rašoma Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos 2023-02-22 rašte, skirtame Kauno miesto savivaldybei.

LŠDPS informacija