LŠDPS susivienijimų veikla (papildyta)

2020-05-26

alt

                                              Iš susitikimo su LŠDPS Alytaus susivienijimu gegužės 7 d.

KAIP SEKASI ALYTUI: STIPRĖJANTI PROFSĄJUNGA, NUOTOLINIO DARBO PERIPETIJOS IR PRIEŠTARINGAI VERTINAMA MOKYKLŲ PERTVARKA

Epidemija pakoregavo visų planus. Atšaukti daugybė susitikimų. Kita vertus, karantino metu atrastas nuotolinis mokymo ir bendravimo būdas suteikė naujas galimybes vėl burtis ir susitikti kartu. Tad šį mėnesį atnaujinti planuoti susitikimai su LŠDPS susivienijimais. Vienas jų – Alytaus susivienijimo pasidalijimas savo patirtimi.

Taigi kaip ir kuo gyvena Alytaus švietimo bendruomenė? Kokios šio susivienijimo gerosios patirtys ir dabartiniai iššūkiai?

„Tai – išaugusi ir sustiprėjusi profsąjunga, glaudus bendradarbiavimas su miesto savivaldybe, mūsų, kaip profsąjungos, įtaka ir pasipriešinimas neteisingiems valdžios sprendimams tiek dėl priverstinių mokytojų atostogų karantino metu, tiek dėl švietimo bendruomenėje prieštaringai vertinamos Alytaus mokyklų pertvarkos“, – teigė Alytaus susivienijimo pirmininkė Meilė Platūkienė.

alt                                    LŠDPS Alytaus miesto susivienijimo pirmininkė M. Platūkienė

Susivienijimo pirmininkė džiaugėsi bendradarbiavimu su Alytaus miesto savivaldybe sprendžiant svarbius švietimo bendruomenės klausimus, ypač daug pagalbos ir dėmesio sulaukusi iš Alytaus miesto tarybos nario Povilo Labuko, kuris pasirūpino net ir tuo, jog savivaldybė profsąjungai skirtų pinigų kanceliarinėms prekėms.

Susitikimo metu profsąjungos nariai prisiminė ne vieną sėkmingą patirtį. Kaip antai, vienoje mokykloje mokslo metų vidury į klasę atėjus naujiems mokiniams, profsąjunga įtikino administraciją, jog klasė būtų dalinama į grupes per užsienio kalbų pamokas. Kitas atvejis – administracija primygtinai vertė pradinių klasių mokytojus raštiškai sutikti atsisakyti vesti kūno kultūros pamokas. Tuo tarpu viena mokytoja nesutiko tai padaryti ir šiandien džiaugiasi pakankamu darbo krūviu.

Kaip ir visoje šalyje, taip ir Alytaus mokyklose dirbama nuotoliniu būdu ir nuotolinis mokymas vyksta sklandžiai. Tiesa, karantino pradžioje per visą Lietuvą nuskambėjo Alytaus rajono mero neteisėtas vienašališkas sprendimas priverstinai išleisti mokytojus apmokamų atostogų arba prastovų. Bijodami prarasti darbo vietas, dauguma Alytaus rajono mokyklų pakluso mero reikalavimams išeiti kasmetinių atostogų. Tačiau atsirado ir tokių, kurie nusprendė už savo teises pakovoti. Alytaus rajone vienintelė Daugų Vlado Mirono gimnazija mero nurodymams išeiti apmokamų atostogų nepakluso. Vėliau profsąjungos pastangomis netinkamas sprendimas buvo panaikintas ir mokytojai atšaukti iš priverstinių atostogų nuotoliniam darbui. (Apie tai daugiau skaitykite paspaudus čia)

„Be abejonės, iššūkių netrūksta. Štai jau keleri metai mūsų profsąjunga priešinasi viso švietimo bendruomenės prieštaringai vertinamai miesto mokyklų pertvarkai. Stebime situaciją. Mūsų profsąjungos pareiga – ginti mūsų darbuotojų teises dėl darbo sąlygų“, – kalbėjo pirmininkė M. Platūkienė.

Detaliau šią situaciją išdėstė Alytaus „Drevinuko “ mokyklos – darželio pradinių klasių ir anglų kalbos mokytoja bei šios įstaigos profsąjungos pirmininkė Jolita Kalėdienė: ,,Alytaus savivaldybės tarybos vasario 27 d. sprendimu ketinama uždaryti „Sakalėlio“ pradinę mokyklą, „Drevinuko“ mokyklą-darželį reorganizuoti į lopšelį-darželį ir pradinukus iš abiejų įstaigų palaipsniui perkelti į Alytaus Vidzgirio progimnaziją. Pasak politikų, šiais pokyčiais siekiama sutaupyti lėšų, efektyviau jas panaudoti, taip pat gerinti mokymo kokybę bei sąlygas. Tačiau tai visiškai neatitinka realybės: abi įstaigos veikia sėkmingai, negali sutalpinti norinčiųjų į jas patekti, abiejų mokyklų mokinių rezultatai puikiai vertinami.“

Mokyklos – darželio „Drevinuko” mokytoja J. Kalėdienė papasakojo, jog mokyklą – darželį lanko 302 mokiniai, jų skaičius išlieka stabilus, o valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal mokinio krepšelio metodiką „Drevinukui” pakanka, todėl, skirtingai nei kai kurioms Alytaus mokykloms, papildomas finansavimas iš miesto savivaldybės nereikalingas. „Drevinukas“ atitinka pagrindinius mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių bendruosius ar specialiuosius kriterijus. Pagal žurnalo ,,Reitingai“ publikuojamą statistiką, vertinant ketvirtokų standartizuotų testų rezultatus respublikos mastu, Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis 2018 m. pasiekė 12 vietą, 2019 m. – 8 vietą. O 2020 m. ištyrus mokyklas, kurios išsiskiria geru klimatu ir į kurias vaikai noriai eina, Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis pateko į šalies pradinių mokyklų reitingo dešimtuką. Mokinių ugdymo sąlygos ir aplinkos yra puikios, mokyklos patalpos naujai įrengtos ir pritaikytos mokyklinei sistemai. Maža to, šioje įstaigoje vykdoma įtraukiojo ugdymo programa, o aplinka pritaikyta įvairią negalią turintiems vaikams: su užvažiavimo takeliais (pandusais), liftu, specialiai įrengtais sanitariniais mazgais, kineziterapijos sale ir masažisto kabinetu. Tai yra viena iš dviejų įstaigų Alytuje, kuri yra pilnai pritaikyta vaikams su judesio ir padėties negalia, čia mokiniai yra pilnai ir visavertiškai integruojami į bendrojo ugdymo procesą.

J. Kalėdienė pabrėžė, jog pertvarkos planui nepritaria visa „Drevinuko” mokyklos – darželio bendruomenė, tame tarpe direktorės pareigas laikinai einanti pavaduotoja ugdymui B. Semeškienė. Abiejų įstaigų mokinių tėveliai šiai pertvarkai taip pat nepritaria. Tėvai baiminasi, kad naujoje mokykloje kaip tik nukentėtų vaikų mokymosi kokybė ir kad nebūtų sukurtos įtraukiojo ugdymo sąlygos. Tėvai gina savo teisę rinktis ugdymo įstaigą bei planuoti vaikų ateitį ir nesiruošia pasiduoti, bandydama visomis priemonėmis stabdyti netinkamą reformą: akcijomis, peticija, pasitelkdami žiniasklaidą. (Daugiau paspaudus čia)

„Šių mokyklų darbuotojai nerimastingai laukia ateinančių mokslo metų: darbo krūvis ir darbo sąlygos yra nežinioje. Vis dėlto, kaip sakoma, viltis numiršta paskutinė. Gegužės 21 d. sulaukėme džiugios žinios: vykusiame jungtiniame Alytaus miesto tarybos komitetų posėdyje daugumai tarybos narių visgi pavyko susitarti ir priimti sprendimą atšaukti tarybos sprendimus dėl “Drevinuko” ir “Sakalėlio” mokyklėlių uždarymo ir reikalaujama šiuos sprendimus įtraukti į artimiausią tarybos posėdį gegužės 28 dieną. Visa švietimo bendruomenė laukia šios dienos, tikėdami jai palankaus sprendimo“, – viltingai kalbėjo J. Kalėdienė.

alt

                                 Alytaus „Drevinuko” mokyklos – darželio mokytoja J. Kalėdienė

Susitikimo su Alytaus susivienijimu metu LŠDPS pirmininkas A. Navickas džiaugėsi konstruktyviu dialogu bei šilta bendravimo atmosfera ir galimybe pasibendrauti bei pasidalinti patirtimi bei aktualia informacija. Jo teigimu, vidinis bendradarbiavimas ir sklaida yra būtina mūsų veikloje: sėkmingos patirtys stiprina mūsų norą keistis, įveikti iššūkiai suteikia pasitikėjimą savo jėgomis, problemų sprendimas drauge stiprina mūsų galias.

Gegužės 28 dieną, ket­vir­ta­die­nį, vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je po­li­ti­kai at­šau­kė sa­vo anks­tes­nius spren­di­mus dėl „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­ci­jos. Šios mokyklos, kuriose dirba ir mūsų profsąjungos nariai, toliau tęs savo veiklą.

(Daugiau paspaudus čia)

LŠDPS informacija