Forumas Klaipėdoje

2011-10-28

klaipeda

Spalio 27 d. Klaipėdoje vyko LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimo forumas „Neigiami pokyčiai švietimo sistemoje”. Konferencijoje dalyvavo 131 dalyvis. Taip pat dalyvavo LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys Vydas Gedvilas ŠMM atstovai: ministro patarėjas Albertas Lakštauskas, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius Alvydas Puodžiukas, vyriausioji specialistė Audronė Razmontienė, LŠPS atstovai, švietimų skyriaus vedėjai.

LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimo forumo

„Neigiami pokyčiai švietimo sistemoje“

REZOLIUCIJA

Klaipėda

2011m.spalio 27d.

Išnagrinėję Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos projektą, ŠMM Ministro įsakymą dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo bei kitus teisės aktus, įvertinę dabartinę situaciją švietimo sistemoje ir laikydamiesi nuostatos, kad švietimo politika –  neatsiejama vidaus politikos dalis, o socialinis dialogas – šios politikos demokratiškumo garantas, vadovaudamiesi sąžiningumo ir teisingumo principais, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono susivienijimo forumo „Neigiami pokyčiai švietimo sistemoje“ dalyviai pritaria LŠPS rezoliucijai bei  reikalauja:

1)      atlikti išsamią bei objektyvią dabartinės pedagogų kvalifikacijos kėlimo situacijos analizę ir apie rezultatus informuoti profesines sąjungas bei pedagogų bendruomenę;

2)      atsisakyti sumanymo grąžinti visuotinę ir privalomą mokytojų atestaciją;

3)      atsisakyti skuboto Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos projekto priėmimo;

4)      išlaikyti specialiųjų ir meno mokyklų statusą, užtikrinant šių mokyklų finansavimą;

5)      peržiūrėti pedagoginių darbuotojų darbo aprašą reglamentuojant 18–kos kontaktinių valandų pedagoginę normą bei patikslinti papildomų darbų ir valandų  skaičių, keisti dabartinę pedagogų darbo apmokėjimo tvarką suderinus su profesinėmis sąjungomis;

6)      keliant pedagogo profesijos prestižą visuomenėje, atjauninant pedagogų bendruomenę, užtikrinant švietimo darbuotojams kaip prioritetinės srities atstovams didesnes socialines garantijas, paruošti  projektą ir, suderinus su profesinėmis sąjungomis, teikti LR Seimui dėl pedagogų ankstesnio išėjimo į pensiją;

7)      keisti mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarką susiejant su galiojančiais teisės aktais dėl miesto (rajono) tinklo pertvarkos (mokytojų įdarbinimo programa) bei terminuoto priėmimo į darbą;

8)      ŠMM teikti poįstatyminius aktus, reglamentuojančius tėvų, mokinių ir mokytojų teisių bei pareigų santykį, didinant tėvų ir mokinių atsakomybę už savo veiką ir neveiką;

9)       ikimokyklinėse įstaigose padidinti valstybės finansuojamų valandų skaičių iki 6 val. reglamentuojant auklėtinių skaičių grupėse;

10)   ikimokyklinių įstaigų darbuotojoms – auklėtojoms – didinti tarifinį atlygį ir sulyginti jį su mokytojų atlygiu (pagal užimamą svarbą visuomenėje);

11)  sudaryti bendrą darbo grupę su profesinėmis sąjungomis iškeltoms problemoms spręsti:

a)      dėl paankstinto pensinio amžiaus,

b)      dėl tėvų, mokinių ir mokytojų teisių ir pareigų santykio suderinimo,

c)   dėl pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo aprašo;

12)   dėl mokinių skaičiaus mažėjimo sutaupytas lėšas palikti švietimo sistemoje ir racionaliai jas panaudoti.

ŠMM vadovams prisiimti visą atsakomybę dėl nutrūkusio bendradarbiavimo su LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimu.

Reiškiame nepasitikėjimą ŠMM viceministrui Vaidui Baciui, kuris buvo atsakingas už socialinį dialogą.

LSDPS_logas-tikras