Centras kreipėsi į G. Steponavičių

2011-11-25

Ministras

2011-11-23    Centras nusiuntė raštą ministrui G. Steponavičiui, kuriame išdėstė motyvus dėl darbo  grupių veiklos  tęsimo, pareikalavo laikytis susitarimo tarifinį mokytojo atlygį nustatyti už 18 kontaktinių valandų, o ne už 18 pedagoginio darbo valandų, specialiesiems pedagogams  nustatyti tarnybinių atlyginimų koeficientus, koeficientų vidurkiu laikant  koeficientus, buvusius laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-08-21, kaip ir kitiems mokytojams, Iš mokyklų vadovų, pavaduotojų ir skyrių vadovų tarifikacijos išbraukti 5 kontaktines valandas ir atiduoti mokytojams.

 

2011-11-23

LŠSDPSC

Gerbiamas Ministre,

Reikšmingiausia Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo patvirtintame apraše (Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr.V-1315) yra tai, kad sukuriamos prielaidos socialiniam dialogui švietimo įstaigoje – darbo apmokėjimo klausimus darbdavys privalės derinti su profesine sąjunga. Realiai vykstant socialiniam dialogui mokyklos valdymas taps demokratiškesnis. Bendradarbiavimu grįsti santykiai ir skaidriai priimami sprendimai daro šiltesnę atmosferą kolektyve ir gerina ugdymo kokybę.

LŠSDPS Centro Koordinavimo taryba, susipažinusi su paminėtu aprašu ir ŠMM atsakymu (2011-10-21 Nr.SR-4989) į Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) paklausimą (2011-09-15 Nr.2.3.-167), nutarė kreiptis į ministrą Gintarą Steponavičių dėl netesybų.

Aprašo punktus, dėl kurių buvome sutarę su Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovais, atsakingais ministerijos pareigūnais ir kitais suinteresuotais asmenimis, profesinės sąjungos priverstos reikalauti grąžinti į aprašą. Buvo susitarta:

a)      tarifinį mokytojo atlygį nustatyti už 18 kontaktinių valandų, o ne už 18 pedagoginio darbo valandų. Nuo 18 kontaktinių valandų skaičiuojamas pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų tikrinimas, papildomos valandos.

b)      į gerąją pusę pakeistas ir padidėjo mokyklose dirbančių specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų  atlyginimas, taip pat tiflopedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientai. Tačiau buvo sutarta specialiesiems pedagogams  nustatyti tarnybinių atlyginimų koeficientus, koeficientų vidurkiu laikant  koeficientus, buvusius laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-08-21, kaip ir kitiems mokytojams. Mokyklų vadovų asociacija pritarė, kad toks diskriminavimas būtų panaikintas.

Specialiesiems pedagogams, kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai turėtų būti:

Pareigybė

Turintiems
iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems
nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems
15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialusis pedagogas

12,9–14,3

13,15–14,65

13,35–14,85

Vyresnysis specialusis pedagogas

14,9–16,4

15,1–16,7

15,7–17,3

Metodininkas specialusis pedagogas

16,25–17,95

16,7–18,4

17,1–18,9

Ekspertas specialusis pedagogas

18,5–20,4

18,7–20,7

19,2–21,2

c)      Iš mokyklų vadovų, pavaduotojų ir skyrių vadovų tarifikacijos išbraukti 5 kontaktines valandas ir atiduoti mokytojams.

Grįžkime prie punkto „a“. Ministerijos atsakyme į LŠDPS paklausimą teigiama: „Mokytojams tarifinis atlygis nustatomas už 18 pedagoginio darbo valandų (t.y. kontaktinės valandos ir už papildomus darbus) per savaitę, suderinus su darbuotojų atstovais. Už pasiruošimą pamokoms, mokinių darbų tikrinimus ir kitus papildomus darbus skaičiuojama nuo 18 kontaktinių valandų. Jeigu tarifinis atlygis būtų nustatomas už 18 kontaktinių valandų, būtų ne aišku, kaip turėtų būti mokama už kitus papildomus darbus, nes apmokėjimas už juos turi būti vienodas“.

Priminsime, kad mokytojams tarifinis atlygis už 18 pedagoginių darbo valandų per savaitę buvo nustatytas 2006-aisiais metais. Leiskite paklausti: kaip iki 2006 metų mokėjote už kitus papildomus darbus? Darbo grupės narė ŠMM Švietimo ekonomikos skyriaus vedėja Kristina Merkelienė aiškino, jeigu įvestume tarifinį atlygį mokytojams už 18 kontaktinių valandų mokytojų atlyginimų skaičiavimas taptų labai sudėtingas, o mokyklų vadovams būtų painiava paskirstant mokytojų krūvį. Dar gerbiama Kristina tikino, kad tokia tvarka ateityje pakenktų mokytojų pensijoms. Atsakymai vaikiški ir liudija apie neatsakingą požiūrį į vieną iš esminių problemų, kuri dabartiniu metu nepadeda gerinti mokytojų gyvenimo.

ŠMM atsakyme dėl punkto „b“ į LŠDPS paklausimą atsakoma: „ Norime atkreipti Jūsų dėmesį , kad sutaupytos lėšos dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokosi 10 ir daugiau įvairias negalias turinčių vaikų, mokyklų vadovams bei jų pavaduotojams mokamo tarnybinio atlyginimo priedo sumažinimo (nuo 10 iki 5 proc.), paliekant teisę į minėtą priedą tik direktoriui arba pavaduotojui, atsakingam už darbą su specialiųjų poreikių vaikais, buvo panaudotos specialiųjų pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientų apatinei ribai didinti. Papildomai kelti viršutinę specialiųjų pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientų ribą neturime finansinių galimybių“.

Pastebėsime, kad į aprašą jis turės būti sugrąžintas jau ir dėl to, jog suradome reikiamų lėšų,  be to, dėl to susitarėme su visomis suinteresuotomis grupėmis. Visiems teko pripažinti, kad  ne visiškai teisingai mokami priedai ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų vadovams už tai, kad jų vadovaujamose įstaigose visiškos integracijos forma ugdomi 10 ir daugiau įvairias negalias turinčių vaikų. Jeigu anksčiau direktorius ir jo pavaduotojai gaudavo visi po 10 proc. tarnybinių atlyginimų priedo, tai šiemet gaus 5 proc. priedą tik vienas vadovas, atsakingas už darbą su specialiųjų poreikių vaikais.

Ar iš tikrųjų neturite finansinių galimybių kelti viršutinę pagalbos mokiniui pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientų ribą? Norėtume turėti tokius paskaičiavimus. Ar ir vėl turėsime tikėti gerbiamos K.Merkelienės pamąstymams ir turėsime patikėti vien todėl, kad ji ekonomistė?

Dėl punkte „c“ minimų iki šiol vadovams leidžiamų kontaktinių valandų: jas išbraukus galimybė padidinti mokytojų krūvius padidės iki 19 tūkst. valandų, o vadovai galės geriau atlikti savo tiesiogines pareigas. Savo ruožtu, būtina ieškoti galimybių užtikrinti, kad direktoriai neprarastų buvusių darbo ir socialinių garantijų. Antra vertus, jų atlyginai buvo keliami didesniais  tempais nei mokytojų. Profsąjungos tam neprieštaravo, bet šiandieną privalome konstatuoti, kad gera mūsų valia nebuvo įvertinta ir vadovų buvimas kartu su kolektyvu nepagerėjo, o padaugėjo priešpriešos tendencijų.

Dabartinėje situacijoje patvirtintas aprašas nevisiškai atspindi mūsų lūkesčius, nes keletas esminių problemų taip ir liko neišspręstos. Manome, kad darbo grupei, kuri susideda iš 4-ių šakinių profsąjungų ir darbdavių atstovų, būtina susirinkti ir ištaisyti aprašo trūkumus, kurie atsirado dėl ministerijos atsakingų pareigūnų ar darbuotojų savivalės. Neatmetama galimybė dar kartą grįžti ir prie kai kurių kitų patvirtintų aprašo punktų, kurias pateiksime darbo grupei.

Pažymime, kad mūsų pasiūlymų įgyvendinimas nereikalauja papildomų biudžetinių asignavimų. Keli pataisymai, kurie jau įrašyti į darbo apmokėjimo aprašą, sutaupo reikiamą kiekį lėšų, būtinų įgyvendint mūsų siūlymus. Pastebėsime, kad nemaža MK lėšų savivaldybės 2010 metais panaudojo ne pagal paskirtį. Turime pakankamai lėšų, kad padarytume darbo apmokėjimo aprašą labiau subalansuotą ir teisingesnį.

Jūsų atsakymų fone neįtikinamai skamba paskutinė atsakymo pastraipa. „ Taip pat norime pažymėti, kad nesame abejingi Jūsų lūkesčiams dėl mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų apmokėjimo sąlygų gerinimo, todėl artimiausiu metu Švietimo ir kitų pedagoginių darbuotojų apmokėjimo sąlygų gerinimo, todėl artimiausiu metu Švietimo ir mokslo ministerijoje bus sudaroma nauja darbo grupė dėl Aprašo tobulinimo, į kurią pakviesime ir Jūsų profsąjungos atstovus. Konkretų susitikimo laiką ir vietą pranešime papildomai“.

Sakykite, kodėl reikia sudarinėti vis naujas grupes tuo pačiu klausimu: kas pradėjo, įsigilino, tai tegu ir tęsia darbą. Skatintume svarbias pedagogams problemas spręsti greičiau.

 

Pasirašė į Centrą įeinančių organizacijų pirmininkai

LSDPS_logas-tikras