Švietimo reformos spąstuose

2012-03-22

Priim­da­mi spren­di­mus už­da­ry­ti mo­kyk­las po­li­ti­kai pa­spen­džia spąs­tus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams. Jiems pa­lie­ka pa­tį ne­ma­lo­niau­sią dar­bą – at­leis­ti iš dar­bo mo­ky­to­jus. Į to­kius spąs­tus pa­te­ko Kel­mės ra­jo­no Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ni­jo­lė Če­paus­kie­nė. Jai ga­li tek­ti at­ly­gin­ti vals­ty­bei pa­da­ry­tą ža­lą dėl ne­tei­sė­to mo­ky­to­jos at­lei­di­mo iš dar­bo.

Pra­di­nu­kai tu­rė­jo įpūs­ti gy­vy­bę

Iki 2009 – ųjų me­tų rug­sė­jo gy­va­vo sa­va­ran­kiš­ka Stul­gių pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Ta­čiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai dėl ne­di­de­lio mo­ki­nių skai­čiaus mo­kyk­lą nu­spren­dė pa­nai­kin­ti.

Pa­li­ko tik pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių, ku­rį pri­jun­gė prie Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los.

Pas­kai­čiuo­ta, jog pra­di­nė­se kla­sė­se Stul­giuo­se mo­ky­sis apie de­šimt vai­kų. Ta­čiau rug­sė­jo pir­mą­ją su­si­rin­ko tik aš­tuo­ni.

Stul­gių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je li­ko dirb­ti mo­ky­to­ja Pal­mi­ra Iva­naus­kie­nė.

“ Ne­są­mo­nė bu­vo pa­lik­ti sky­rių su aš­tuo­niais mo­ki­niais, – šian­dien kal­ba Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ni­jo­lė Če­paus­kie­nė. – Bet ar­tė­jo sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mai. Kaip po­li­ti­kai už­da­rys kai­mo kul­tū­ros ži­di­nį? Tie aš­tuo­ni pra­di­nu­kai tu­rė­jo įkvėp­ti gy­vy­bę kai­mo kul­tū­ros ži­di­niui. O ką iš­lo­šė­me? Sky­riaus iš­lai­ky­mas kai­na­vo 140 tūks­tan­čių li­tų. 14 tūks­tan­čių vie­nas mo­ki­nys. Tuo tar­pu Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nė­je vie­nas mo­ki­nys at­siei­na 2700 li­tų.“

Ne­su­ti­ko dirb­ti mo­ky­to­jos pa­dė­jė­ja

Ka­dan­gi pra­di­nia­me sky­riu­je su­si­rin­ko ma­žai mo­ki­nių, di­rek­to­rė moks­lo me­tų vi­du­ry­je įspė­jo mo­ky­to­ją Pal­mi­rą Iva­naus­kie­nę, jog ki­tais moks­lo me­tais su ja ga­li bū­ti nu­trauk­ta dar­bo su­tar­tis.

Pa­sak di­rek­to­rės, pra­di­nia­me sky­riu­je ga­lė­jo mo­ky­tis ir 24 vai­kai. Ir Stul­gių pa­grin­di­nė mo­kyk­la ga­lė­jo iš­lik­ti, nes iš Stul­gių pu­sės vien į Pak­ra­žan­čio mo­kyk­lą at­si­ve­ža­ma 112 vai­kų. Be to da­lis tų vie­tų gy­ven­to­jų vai­kus lei­džia į Ne­makš­čių ir Skaud­vi­lės mo­kyk­las.

Stul­gių kraš­to mo­ki­nių tė­vai veng­da­vo vai­kus leis­ti į vie­tos mo­kyk­lą dėl pra­sto mik­rok­li­ma­to jo­je.

2010 me­tų rug­sė­jį Stul­giuo­se te­ko už­da­ry­ti ir pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių.

Ka­dan­gi Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nė­je lais­vos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos dar­bo vie­tos ne­bu­vo, Pal­mi­rai Iva­naus­kie­nei pa­siū­ly­ta dirb­ti mo­ky­to­jos pa­dė­jė­ja.

Ji pa­ra­šė raš­tiš­ką su­ti­ki­mą. Di­rek­to­rės įsa­ky­mu bu­vo įdar­bin­ta. Ta­čiau tą pa­čią die­ną mo­ky­to­ja su­ti­ki­mą dirb­ti mo­ky­to­jos pa­dė­jė­ja pa­pra­šė lai­ky­ti ne­ga­lio­jan­čiu. Di­rek­to­rė nu­trau­kė su mo­ky­to­ja dar­bo su­tar­tį.

Teis­mų ma­ra­to­nas

Pal­mi­ra Iva­naus­kie­nė krei­pė­si į teis­mą, pra­šy­da­ma ją grą­žin­ti į mo­ky­to­jos pa­rei­gas, pri­teis­ti vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį už pri­vers­ti­nes pra­vaikš­tas ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das.

Sa­vo rei­ka­la­vi­mą mo­ky­to­ja mo­ty­va­vo tuo, jog jai po įspė­ji­mo apie ga­li­mą at­lei­di­mą iš dar­bo, net ne­bu­vo pa­siū­ly­tos mo­ky­to­jos pa­rei­gos. Nors prieš tai į lais­vą pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos vie­tą bu­vo priim­ta ki­ta mo­ky­to­ja.

P.Iva­naus­kie­nė tvir­ti­na tu­rin­ti pir­me­ny­bę lik­ti dar­be prieš dar vie­ną pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ją, ku­ri yra pen­si­nio am­žiaus ir gau­na pen­si­ją.

P.Iva­naus­kie­nė ne­tu­ri draus­mi­nių nuo­bau­dų. O jos kva­li­fi­ka­ci­nė ka­te­go­ri­ja – vy­res­nio­sios mo­ky­to­jos kaip ir tų, ku­rios pa­lik­tos dirb­ti.

Kel­mės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas 2010 – ųjų me­tų gruo­džio 14 -ąją pa­ten­ki­no P.Iva­naus­kie­nės rei­ka­la­vi­mus ir pri­pa­ži­no, jog ji tu­rė­jo pir­me­ny­bės tei­sę lik­ti dar­be.

P. Iva­naus­kie­nei pri­teis­ta 7508 li­tai vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio už pri­vers­ti­nes pra­vaikš­tas, 1717 li­tų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

By­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dos dar 800 li­tų pa­di­dė­jo po to, kai Kel­mės teis­mo spren­di­mas bu­vo ap­skųs­tas Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui. O pa­sta­ra­sis pa­li­ko ga­lio­ti Kel­mės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą.

Kla­sę no­rė­jo skel­ti pu­siau

Teis­mo į dar­bą grą­žin­tai mo­ky­to­jai Pak­ra­žan­čio mo­kyk­los di­rek­to­rė Ni­jo­lė Če­paus­kie­nė pa­siū­lė pa­va­duo­jan­čios mo­ky­to­jos pa­rei­gas.

Pa­sak di­rek­to­rės, P. Iva­naus­kie­nė iš pra­džių su­ti­ko, bet pa­skui per­si­gal­vo­jo. Rei­ka­la­vo sa­vos pra­di­nu­kų kla­sės.

Di­rek­to­rė krei­pė­si į ra­jo­no Ta­ry­bą, kad leis­tų per­skel­ti per­pus 25 mo­ki­nių kla­sę. Pa­gal mo­ki­nių skai­čių iš jos bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti dvi kla­ses. Ta­ry­ba ne­lei­do.

Tuo­met di­rek­to­rė paė­mė da­lį pa­mo­kų iš ki­tų pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jų. P. Iva­naus­kie­nei su­da­rė 18 pa­mo­kų krū­vį kaip ir ki­toms pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­joms.

P.Iva­naus­kie­nei pa­siū­ly­ta dės­ty­ti dar­be­lius ir pie­ši­mą. Ta­čiau ji ir to­liau rei­ka­la­vo sa­vo auk­lė­ja­mo­sios kla­sės.

Pa­sak di­rek­to­rės, mo­ky­to­ja per va­sa­rą sė­dė­jo mo­ky­to­jų kam­ba­ry­je, o pra­si­dė­jus nau­jiems moks­lo me­tams, pa­mo­kų ne­ve­dė.

Vėl krei­pė­si į teis­mą, ap­skun­dė di­rek­to­rę vals­ty­bės kont­ro­lei, dar­bo ins­pek­ci­jai.

„Dve­jus me­tus nie­ko dau­giau ne­ga­liu veik­ti, tik ra­šau at­sa­ky­mus įvai­rioms ins­ti­tu­ci­joms“, – sa­kė Ni­jo­lė Če­paus­kie­nė.

Ža­la vals­ty­bei

Va­sa­rio 24 -ąją Kel­mės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas at­me­tė nau­ją­jį P. Iva­naus­kie­nės skun­dą.

Ta­čiau di­rek­to­rės Ni­jo­lės Če­paus­kie­nės ne­ma­lo­nu­mai tuo ne­si­bai­gė. Vals­ty­bės kont­ro­lė įžvel­gė, jog di­rek­to­rė, anks­čiau ne­tei­sė­tai at­lei­du­si mo­ky­to­ją iš dar­bo, pa­da­rė ža­lą vals­ty­bei.

At­lei­džiant P.Iva­naus­kie­nei iš­mo­kė­ta še­šių mė­ne­sių at­ly­gi­ni­mo dy­džio išei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja.

Ža­la mo­kyk­lai at­si­ra­do ir dėl teis­mo pri­teis­to at­ly­gi­ni­mo už pri­vers­ti­nes pra­vaikš­tas bei by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ruo­šia­si išieš­ko­ti iš Kel­mės ra­jo­no Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rės Ni­jo­lės Če­paus­kie­nės 12 057 dėl mo­kyk­lai pa­da­ry­tų nuo­sto­lių.

Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nė mo­kyk­la, vyk­dy­da­ma teis­mų spren­di­mus, at­leis­tai mo­ky­to­jai iš­mo­kė­jo dar­bo už­mo­kes­tį ir pi­ni­gus už kas­me­ti­nes ato­sto­gas, so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas.

Pas­kai­čiuo­ta, jog Pak­ra­žan­čio vi­du­ri­nė mo­kyk­la ne­te­ko 29 539 mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų.

Vals­ty­bės kont­ro­lė, re­ko­men­da­vo Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui teik­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ap­svars­ty­ti klau­si­mą dėl ga­li­my­bės išieš­ko­ti mo­kyk­lai pa­da­ry­tą tur­ti­nę ža­lą iš mo­kyk­los di­rek­to­rės Ni­jo­lės Če­paus­kie­nės.

Po­li­ti­kų nuo­mo­nės – skir­tin­gos

„Aš ti­kiu, jog Ta­ry­ba ma­ne su­pras ir pa­si­gi­lins į si­tua­ci­ją, – sa­ko Ni­jo­lė Če­paus­kie­nė. – Jie ži­no, ko­kios int­ri­gos nuo se­no vir­da­vo Stul­gių mo­kyk­lo­je ir dėl ko iš jos iš­si­vaikš­čio­jo kai ku­rie mo­ky­to­jai ir vai­kai. Ne­ma­nau, kad esu kal­ta dėl mo­kyk­lai pa­da­ry­tos ža­los. Jei­gu bū­čiau at­lei­du­si ne P.Iva­naus­kie­nę, o ki­tą mo­ky­to­ją, ir­gi bū­tų te­kę mo­kė­ti išei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją, o jei­gu bū­tų krei­pu­sis į teis­mą, ko ge­ro, ir ki­tas iš­lai­das.“

Di­rek­to­rė jau­čia­si pa­klius­vu­si į įsta­ty­mų ir po­li­ti­nių spren­di­mų pink­les.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ze­no­nas Ma­čer­nius tvir­ti­no, jog ra­jo­no Ta­ry­ba dar nė­ra ap­si­spren­du­si dėl da­li­nės ža­los išieš­ko­ji­mo iš di­rek­to­rės.

Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nės – įvai­rios. Vie­nų la­bai dras­tiš­kos, ki­tų – li­be­ra­lios.

R. Musneckienė

Šiaulių kraštas