Vidurinės mokyklos–ant mirties slenksčio

2012-11-19

Nuo 2015 me­tų Šiau­lių ra­jo­ne ga­li ne­lik­ti nė vie­nos vi­du­ri­nės mo­kyk­los. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos gal­vo­čiai su­skai­čia­vo: jei­gu nė­ra dvie­jų dvy­lik­tų kla­sių, va­di­na­si, nė­ra vi­du­ri­nės mo­kyk­los. Pe­da­go­gai ma­no, kad mies­to mo­de­lio ne­ga­li­ma tai­ky­ti kai­mui, to­dėl iš nau­jos val­džios ti­ki­si svei­ko pro­to. Kir­vis virš Ba­zi­lio­nų ir Ku­žių

Šiau­lių ra­jo­ne vei­kia dvi vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir trys gim­na­zi­jos. Ku­žių ir Ba­zi­lio­nų vi­du­ri­nių mo­kyk­lų nuo 2015 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos ga­li ne­be­lik­ti. Jos virs­tų pa­grin­di­nė­mis. O tai reiš­kia, kad da­lis vai­kų liks be vi­du­ri­nio­jo moks­lo, nes jį mies­tuo­se sun­ku bus pa­siek­ti.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos va­do­vai nu­ta­rė, kad vi­du­ri­nės mo­kyk­los sta­tu­są ga­li tu­rė­ti tik tos mo­kyk­los, kur yra po dvi dvy­lik­tas kla­ses. Abie­jo­se mi­nė­to­se ra­jo­no mo­kyk­lo­se jau da­bar yra tik po vie­ną dvy­lik­to­kų kla­sę. O vai­kų mo­kyk­lo­se ma­žė­ja kiek­vie­nais me­tais.

„Mes už­da­ry­mo te­ma ir te­gy­ve­nam pa­sta­ruo­ju me­tu“, – ne­links­mai sa­ko Ba­zi­lio­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Ri­man­tas Go­rys.

Pri­si­me­na, kad Ba­zi­lio­nuo­se vi­du­ri­nę už­da­ri­nė­ja nuo 1986 me­tų, nes no­rė­ta steig­ti vi­du­ri­nę Bu­biuo­se, o Ba­zi­lio­nų mies­te­lis ne­te­ko apy­lin­kės sta­tu­so. Bu­biuo­se vi­du­ri­nė mo­kyk­la neat­si­ra­do, bet min­ties nai­kin­ti Ba­zi­lio­nų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą – neat­si­sa­ky­ta.

Mies­to ir kai­mo po­rei­kiai

„Mies­te vie­no­je gat­vės pu­sė­je gim­na­zi­ja, ki­to­je – pro­gim­na­zi­ja. Vai­kas bai­gė pro­gim­na­zi­ją, pe­rė­jo į ki­tą gat­vės pu­sę. O kai­me to ne­bu­vo ir ne­bus, to­dėl mies­to mo­de­lį be vi­du­ri­nių mo­kyk­lų tai­ky­ti kai­me – nie­kaip ne­tin­ka“, – įsi­ti­ki­nęs R. Go­rys.

Di­rek­to­rius sa­ko, kad su­nai­ki­nus vi­du­ri­nę mo­kyk­lą Ba­zi­lio­nų apy­lin­kių vai­kai ne­be­gaus vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo ir dėl at­stu­mų, ir dėl eko­no­mi­nės šei­mų si­tua­ci­jos.

„Jei­gu mū­sų mo­kyk­lą su­nai­kins, di­džiu­lia­me 40 ki­lo­met­rų tar­pe tarp Kel­mės ir Šiau­lių ne­bus nė vie­nos vi­du­ri­nės mo­kyk­los. Kas bus su mū­sų vai­kais?“ – klau­sė di­rek­to­rius.

Jis abe­jo­ja, kad 20 ar dau­giau ki­lo­met­rų kas­dien ry­šis va­ži­nė­tis tiek vai­kų, kiek da­bar mo­ko­si Ba­zi­lio­nų vi­du­ri­nė­je.

„Po 9 ar 10 kla­sės vai­kas dar nė­ra su­bren­dęs, kad ga­lė­tų ei­ti dirb­ti. Iki dvy­lik­tos kla­sės jau­nas žmo­gus su­bręs­ta rink­tis pro­fe­si­ją ar va­žiuo­ti dirb­ti į už­sie­nį. Vien jau to­dėl ver­ta iš­lai­ky­ti kai­me vi­du­ri­nę mo­kyk­lą“, – sa­kė R. Go­rys.

„Leis­kit nu­mir­ti na­tū­ra­liai“

Min­tis nai­kin­ti vi­du­ri­nę Ba­zi­lio­nuo­se, pa­sak R. Go­rio, at­si­nau­ji­no apie 2000 me­tus, kai mo­kyk­lo­se bu­vo įves­tas pro­fi­lia­vi­mas.

„Daug kas ti­ki­no, kad mes ne­ga­lė­si­me pro­fi­liuo­tis, nes rei­kia ma­žiau­siai tri­jų pa­ra­le­li­nių kla­sių. Bet jau ta­da tė­vai, mo­kyk­los ir mies­te­lio bend­ruo­me­nė pa­prieš­ta­ra­vo vi­du­ri­nės mo­kyk­los už­da­ry­mui. Prieš­ta­ra­vi­mo re­zul­ta­tas – mo­kyk­la ne­re­no­vuo­ta iki šiol. Pro­fi­lia­vi­mo ne­be­li­ko“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius.

Nuo 2000–ųjų me­tų kiek­vie­ną rug­sė­jį mo­kyk­la tu­rė­jo ra­šy­ti pra­šy­mą, kad leis­tų for­muo­ti vie­nuo­lik­tą kla­sę.

„Ne kar­tą sa­kiau, kad ne­rei­kia už­bėg­ti įvy­kiams už akių. Jei­gu vi­du­ri­nei mo­kyk­lai bus lem­ta nu­mir­ti, tai bent leis­tų nu­mir­ti na­tū­ra­liai. O mes kaip ne­mirš­tam, taip ne­mirš­tam“, – sa­ko di­rek­to­rius.

Šiuo me­tu mo­kyk­lo­je yra 172 mo­ki­niai. Pa­vyks­ta su­for­muo­ti po vie­ną vie­nuo­lik­tą ir dvy­lik­tą kla­ses. Di­rek­to­rius pri­pa­žįs­ta, kad ki­tais me­tais dar ke­liais vai­kais su­ma­žės.

Ba­zi­lio­nuo­se mo­kyk­la įkur­ta 1773 me­tais. Ki­tą­met mo­kyk­la mi­nės 240 me­tų su­kak­tį.

„Pa­sau­lis mo­der­nė­ja, la­vi­na­si, to­bu­lė­ja, o mes už­da­ri­nė­ja­me mo­kyk­las. Ma­ne daug kar­tų ti­ki­no, kad vals­ty­bė ne­ga­li iš­lai­ky­ti tiek mo­kyk­lų. Leis­ki­te pa­klaus­ti, kam mū­sų vals­ty­bė bė­ra įga­li, jei­gu ne­be­la­vi­na sa­vo vai­kų?“, – ste­bė­jo­si R. Go­rys.

Val­džios bul­do­ze­riai

Di­rek­to­rius R. Go­rys skai­čiuo­ja, kad pa­sta­rai­siais me­tais be­veik vi­sos val­džios už­da­ri­nė­jo mo­kyk­las.

„Pir­miau­sia bu­vo Ro­mos Ža­kai­tie­nės mo­kyk­lų už­da­ri­nė­ji­mo bul­do­ze­ris. Kai švie­ti­mą pra­dė­jo val­dy­ti li­be­ra­lio­sios jė­gos, mo­kyk­lų už­da­ri­nė­ji­mai dar la­biau pa­spar­tė­jo. Li­be­ra­lai į švie­ti­mą žiū­rė­jo per rin­kos dės­nius. Mo­ki­niai ta­po ma­tuo­ja­mi tik pi­ni­gais“, – švie­ti­mo ydas var­di­jo R. Go­rys.

Di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad kai­mo mo­kyk­loms skau­džiai kir­to mo­ki­nio krep­še­lio įve­di­mas.

„Krep­še­lio re­for­ma iš­tuš­ti­no kai­mo mo­kyk­las. Vai­kų ma­žė­ja vi­sur. Mies­to mo­kyk­los vi­lio­ja kai­mo vai­kus. Su­kir­šin­tos mo­kyk­los, vai­kai graibs­to­mi kaip pre­kė. Į vai­ką žiū­ri­ma, kaip į 4000 li­tų ver­tės in­ves­ti­ci­ją“, – švie­ti­mo pro­ble­mas var­di­jo di­rek­to­rius.

Am­bi­cin­gas pla­nas

„Mes dir­ba­me, kad vi­du­ri­nė mo­kyk­la iš­lik­tų, o ne šū­ka­lo­ja­me“, – sa­kė di­rek­to­rius, ro­dy­da­mas nau­jo mo­kyk­los prie­sta­to pro­jek­tą.

Pries­ta­tas su­jung­tų mo­kyk­lą su val­gyk­la. Čia įsi­kur­tų dar­že­lis ir bib­lio­te­ka-skai­tyk­la. Mo­kyk­la iš kraš­tie­čio Ro­mual­do Ozo­lo ga­vo do­va­nų di­džiu­lę bib­lio­te­ką. Jo­je yra to­kių re­tų lei­di­nių, ku­rių ne­tu­ri nė Na­cio­na­li­nė M. Maž­vy­do bib­lio­te­ka.

„Tas pro­jek­tas vi­siš­kai rea­liai įgy­ven­di­na­mas už maž­daug mi­li­jo­ną li­tų. Pries­ta­to sta­ty­bai pri­ta­ria ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė“, – op­ti­mis­tiš­kai kal­bė­jo mo­kyk­los di­rek­to­rius.

Dar pla­nuo­se yra ir spor­to sa­lė, ku­ri rei­ka­lin­ga ne tik mo­kyk­lai, bet vi­sai mies­te­lio ir ap­lin­ki­nių kai­mų bend­ruo­me­nei.

Mo­kyk­la rei­ka­lin­ga bend­ruo­me­nei

Ku­žių mo­kyk­los di­rek­to­rė Ro­ma Mei­no­riu­tė ti­ki­na, kad nors nuo Ku­žių iki Kur­šė­nų ar Šiau­lių yra vos po dvy­li­ka ki­lo­met­rų, bet mies­te­ly­je vi­du­ri­nė mo­kyk­la yra rei­ka­lin­ga.

„Ne tik mies­to, bet ir kai­mo vai­kams rei­ka­lin­gas vi­du­ri­nis iš­si­la­vi­ni­mas. Ne vi­sų vai­kų so­cia­li­nės ga­li­my­bės leis va­ži­nė­tis į Šiau­lius ar Kur­šė­nus ir įgy­ti vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Mū­sų mo­kyk­la la­bai gra­žiai su­tvar­ky­ta, re­no­vuo­ta, ko­dėl čia ne­ga­li lik­ti vi­du­ri­nė mo­kyk­la? Juk mū­sų mo­kyk­lo­je vai­kų ne­trūks­ta. Ją lan­ko vai­kai net iš ap­lin­ki­nių Šiau­liams vie­tų“, – sa­kė R. Mei­no­riu­tė.

Ku­žių mo­kyk­lą lan­ko 242 mo­ki­niai.

„Mo­kyk­los rei­kia bend­ruo­me­nei. Ne­di­de­lės kai­mo mo­kyk­los ar­ti­mai bend­rau­ja su mo­ki­nių šei­mo­mis, čia ma­to­mas kiek­vie­nas vai­kas. Gal svei­kas pro­tas su­grįš ir į val­džią ir ji ne­beuž­da­ri­nės mo­kyk­lų?“, – vi­lia­si R. Mei­no­riu­tė.

Ak­muo tu­ri bū­ti pa­ju­din­tas

Šiau­lių ra­jo­no Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Šert­vy­tie­nė skai­čiuo­ja, kad vai­kų ra­jo­ne ma­žė­ja tra­giš­kai. 2002 me­tais ra­jo­ne bu­vo 7887 mo­ki­niai. 2012 me­tais be­li­ko – 4568. Dar apie 1300 ra­jo­no vai­kų lan­ko Šiau­lių mo­kyk­las.

„Jei­gu Ba­zi­lio­nų mo­kyk­la tap­tų tik pa­grin­di­ne, bū­tų tra­ge­di­ja. Iki ar­ti­miau­sios vi­du­ri­nės mo­kyk­los vai­kams rei­kė­tų va­žiuo­ti 20 – 25 ki­lo­met­rus. Ke­ly­je į vie­ną pu­sę vai­kas už­truk­tų apie va­lan­dą. Dar va­lan­dos rei­kė­tų par­va­žiuo­ti na­mo“, – pro­ble­mas skai­čia­vo ve­dė­ja.

J. Šer­vy­tie­nė lau­kian­ti, kas bus pa­skir­tas nau­juo­ju švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ru.

„La­bai ti­ki­mės, kad nuo­sta­tą, jog vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je tu­ri bū­ti dvi pa­ra­le­li­nės bai­gia­mo­sios kla­sės, nau­ja val­džia pa­keis. Tą ant mo­kyk­lų už­ri­tin­tą ak­me­nį rei­kia pa­ju­din­ti ir at­šauk­ti mo­kyk­las žu­dan­čią pra­kti­ką“, – tei­gė J. Šer­vy­tie­nė.

Rita ŽADEIKYTĖ

Šiaulių kraštas