Sprendimų priėmimas be tarybos pritarimo

2016-05-04

LSDPS_logas-tikras

Ar nepažeidžia vadovas švietimo istatymo, vienašališkai priimdamas sprendimus dėl vaikų ugdymo proceso organizavimo be istaigos tarybos pritarimo, o tėvų informavimą vykdydamas po sprendimo priėmimo?

Remiantis Švietimo įstatymo 59 str. 5 d. 1 p. mokyklos vadovas vadovauja švietimo įstaigos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui.

Tuo tarpu mokyklos savivaldos institucijų vaidmuo įtvirtinamas 60 str., nustatančiame, jog mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą mokyklos įstatuose, priima sprendimus, daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą. Mokyklos savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina mokyklos įstatai.

Aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei yra mokyklos taryba. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams. Mokykloje gali veikti ir kitos mokyklos savivaldos institucijos (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų). Konkrečios nuostatos dėl bendruomenės (t.y. mokyklos tarybos, tėvų) vaidmens, kompetencijų, sudarymo principų įtvirtinamos vidaus dokumentuose, taigi atsakymo į klausimą reikėtų ieškoti ir juose, t.y. stebėti, kokiais klausimais vidaus dokumentuose numatyta privaloma konsultavimosi, informavimo procedūra ir kaip jų paisoma. Pats Švietimo įstatymas daug privalomų tarybos dalyvavimo atvejų nenumato.

Žiūrėti, ar buvo pažeidimas, reikia dėl kiekvienos konkretaus klausimo, remiantis vidaus tvarkos dokumentais ir kitais teisės aktais.

Tėvų dalyvavimas įtvirtintas Švietimo įstatymo 47 str. Jame nustatomos tėvų teisės ir pareigos. 47 str. 2 įtvirtina tėvų teisę dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją. Taigi, jei tėvams šiame procese neteikiama informacija ir nesuteikiama teisė dalyvauti sprendimų priėmime, galima konstatuoti įstatymo pažeidimą.