Savivaldybė dalins uždaromų mokyklų turtą ir darbuotojus

2012-03-13

klasetuscia

Su­jun­gus še­šias Šiau­lių mies­to mo­kyk­las į tris, liks ne tik lais­vų pa­sta­tų, bal­dų, bet ir dar­buo­to­jų. Sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­tos ko­mi­si­jos pra­dės da­ly­ti mo­kyk­lų tur­tą ir skai­čiuos rei­ka­lin­gus dar­buo­to­jus.

Trys lais­vi pa­sta­tai

 

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­da­rė net tris ko­mi­si­jas, ku­rios už­siims mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mais.

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, kad nuo rug­sė­jo 1 die­nos Dai­nų pra­di­nė bus jun­gia­ma prie Dai­nų pro­gim­na­zi­jos. Du­bi­jos pa­grin­di­nė mo­kyk­la – prie Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jos, o Aukš­ta­ba­lio pra­di­nė jun­gia­ma prie „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos.

Mies­te liks trys lais­vi pri­jung­tų mo­kyk­lų pa­sta­tai. Kol kas ži­no­ma tik tiek, kad pa­sta­tus teks už­kon­ser­vuo­ti ir per­duo­ti Sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo sky­riui.

Vi­soms trims ko­mi­si­joms va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vik­to­ras Strups tei­gė, kad mies­tie­čių po­rei­kiams ža­da­ma pa­lik­ti vei­kian­čią tik Du­bi­jos mo­kyk­los spor­to sa­lę. Spor­to sa­lių mies­te trūks­ta, ja nau­do­ja­si ir ta­me mik­ro­ra­jo­ne gy­ve­nan­tys šiau­lie­čiai. Ji ir to­liau bus šil­do­ma įren­gus at­ski­rą nuo mo­kyk­los pa­sta­to šil­dy­mo sis­te­mą.

Da­lys ir bal­dus

Iš pri­jun­gia­mų mo­kyk­lų pa­gal po­rei­kį bus da­li­ja­mi ir bal­dai ki­toms Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo, ug­dy­mo įstai­goms, jei­gu jų ne­no­rės pe­rim­ti mo­kyk­los, prie ku­rių bus jun­gia­mos nai­ki­na­mo­sios.

„Gal ko­kio tur­to rei­kės ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms? Gal spor­to mo­kyk­loms ar kul­tū­ros įstai­goms. Ži­no­me, kad „Laip­tų ga­le­ri­jai“ trūks­ta kė­džių,“ – sa­kė V. Strups.

Ne­be­rei­kės tiek dar­buo­to­jų

„Teks spręs­ti, ka­da ir ko­kie dar­buo­to­jai bus at­lei­džia­mi. Jau da­bar aiš­ku, kad ne­be­rei­kės vi­sų pri­jun­gia­mų mo­kyk­lų ap­lin­kos dar­buo­to­jų – va­ly­to­jų, sar­gų, vi­rė­jų, dar­bi­nin­kų“, – sa­kė V. Strups.

Ga­li bū­ti, kad da­lis ap­lin­kos dar­buo­to­jų, pa­dau­gė­jus mo­ki­nių, bus per­kel­ta į mo­kyk­las, prie ku­rių jun­gia­mos nai­ki­na­mos mo­kyk­los.

Di­des­nių šan­sų iš­lai­ky­ti dar­bą tu­ri pri­jun­gia­mų mo­kyk­lų pe­da­go­gai.

„Dau­gės mo­kyk­lo­je vai­kų, išau­gu­sioms mo­kyk­loms rei­kės dau­giau ir mo­ky­to­jų. O li­ku­siems pri­jun­gia­mų mo­kyk­lų pe­da­go­gams – išei­ti­nės iš­mo­kos ir Dar­bo bir­ža“, – sa­kė V. Strups.

Šiaulių kraštas