Saugią aplinką mokyklose kurs vaiko gerovės komisijos

2011-04-20

Švietimo pagalba vaikams, ypač turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, dėmesys mokyklos nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimas, galimų konfliktų prevencija ir krizių valdymas – tokia plataus spektro veikla bus sutelkta ir patikėta mokyklos vaiko gerovės komisijai.

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu patvirtino Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą. Kartu buvo panaikintos kelios darbo grupės ir komisijos, atsakingos už siauras, tarpusavyje susijusias veiklas, pavyzdžiui, prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, specialųjį ugdymą.

 

„Vaiko gerovės komisija vienose rankose sutelks veiklą, kurią mokykloje dabar dalijasi atskiros komisijos, darbo grupės, komandos, – sako švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys. – Šiai komisijai keliama užduotis kurti ir palaikyti mokykloje saugią ir sveiką aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius. O tai reiškia imtis patyčių ir žalingų įpročių: rūkymo, alkoholio, ir ypač – narkotikų vartojimo prevencijos, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. Kiekviena mokykla galės pasirinkti jai aktualiausias, prioritetines tokios veiklos kryptis“.

Vaiko gerovės komisijos bus sudaromos kiekvienoje ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje, vykdančioje pirminį profesinį mokymą. Komisijos nariais gali būti mokyklos vadovai, socialiniai pedagogai, psichologai, specialieji pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, klasių vadovai, mokytojai. Į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami tėvai, vietos bendruomenės, seniūnijos atstovai. Viceministro nuomone, toks platus atstovavimas padės mokyklai stiprinti ryšius su vietos gyventojų bendruomene, kartu rūpintis mokinių popamokine veikla.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką, pritaikyti švietimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kt. Komisijos kompetencijoje – nagrinėti nesėkmingo mokymosi, mokinių nenoro ar baimės eiti į mokyklą priežastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas. Jos pareiga – analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus ir padėti mokytojams. Komisijos nariai taip pat spręs įvairias mokytojų ir vaikų santykių problemas, patars tėvams.

Ištikus netikėtam ar pavojingam įvykiui mokykloje, komisijos nariai organizuos krizės valdymo priemones, apie tai teiks informaciją mokyklos bendruomenei, atitinkamoms tarnyboms ir visuomenei.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas įsigaliojo nuo jo paskelbimo dienos „Valstybės žiniose“, o specialiojo ugdymo komisijos funkcijas ji pradės vykdyti nuo liepos 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos Švietimo įstatymui.

balsas.lt