Pertvarka drebina kaimų mokyklas

2012-03-01

Dar ke­le­to Šiau­lių ra­jo­no vie­to­vių bend­ruo­me­nes pa­lies mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ka. Sa­vi­val­dy­bė­je ji pri­sta­ty­ta žur­na­lis­tams. Nu­ma­to­ma už­da­ry­ti

Ra­jo­no bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tink­lo veiks­mų iki 2015 me­tų pla­ne nu­ma­to­ma, kad jau nuo šių me­tų rug­sė­jo 1-osios ne­be­liks Gi­lai­čių ir Mi­cai­čių mo­kyk­lė­lių.

Į Ku­žių vi­du­ri­nės mo­kyk­los Gi­lai­čių sky­rių 2007-ųjų rug­sė­jo 1-ąją atė­jo 17, į Mi­cai­čių mo­kyk­lė­lę – 18 vai­kų.

Mi­cai­čiai – ša­lia Kur­šė­nų. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Kęs­tu­čio Luk­šo tei­gi­mu, mies­to vai­kų dar­že­liuo­se lais­vų vie­tų yra, tė­vai sa­vo vai­kams čia ga­lės pa­si­rink­ti ir mo­kyk­lą.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Šert­vy­tie­nė žur­na­lis­tus ti­ki­no, kad ieš­ko­ma ga­li­my­bių dar­bo ne­ten­kan­čius dar­buo­to­jus įdar­bin­ti ki­to­se mo­kyk­lo­se ar vai­kų dar­že­liuo­se.

Nuo atei­nan­čių me­tų rug­sė­jo pir­mo­sios nu­ma­ty­ta lik­vi­duo­ti ir Ža­rė­nų pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ku­rio­je da­bar mo­ko­si apie 60 vai­kų.

Ža­rė­niš­kiai bū­tų ve­žio­ja­mi į Ša­ky­nos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, o no­rin­tys įgy­ti vi­du­ri­nį iš­si­moks­li­ni­mą – į Gruz­džių gim­na­zi­ją.

„Kiek ži­nau, ir pa­ti mo­kyk­los bend­ruo­me­nė su­pran­ta, kad sep­ty­nių ki­lo­met­rų at­stu­mu dvie­jų pa­grin­di­nių mo­kyk­lų ne­ga­li bū­ti. Ir – la­bai ma­žė­ja mo­ki­nių“, – sa­kė K. Luk­šas.

Ža­rė­nų mo­kyk­lo­je dir­ba pen­si­nio am­žiaus va­do­vai. J. Šert­vy­tie­nė in­for­ma­vo, kad su Ša­ky­nos mo­kyk­la jau kal­bė­ta – priims ke­le­tą spe­cia­lis­tų. Gal­būt mo­ky­to­jai ir pa­tys pra­dės ieš­ko­tis dar­bo vie­tų. Daug jų į Ža­rė­nus va­ži­nė­ja iš Šiau­lių.

Kurs uni­ver­sa­lius cent­rus

Pla­nuo­ja­ma, kad per­tvar­ka skir­tin­gu lai­ku pa­lies dar ke­le­tą mo­kyk­lų.

Kur­šė­nų Pa­ven­čių vi­du­ri­nė mo­kyk­la nuo šių me­tų rug­sė­jo 1-osios tam­pa Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­la, vyk­dan­čia prieš­mo­kyk­li­nio, pra­di­nio ir pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas.

Ku­žių vi­du­ri­nė mo­kyk­la 2015 me­tais tap­tų pa­grin­di­ne, bet, anot Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus K. Luk­šo, dėl jos dar „ga­lu­ti­nis taš­kas ne­pa­de­da­mas“. Bus lau­kia­ma, kaip Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja rea­guos į Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­siū­ly­mą at­si­žvelg­ti ir į tam tik­rus at­stu­mus. Siū­lo­ma, kad tarp vi­du­ri­nį iš­si­moks­li­ni­mą su­tei­kian­čių mo­kyk­lų bū­tų ne dau­giau kaip 15, tarp pa­grin­di­nį – ne dau­giau kaip 10 ki­lo­met­rų. Mi­nis­te­ri­jos spren­di­mas bū­tų la­bai ak­tua­lus ir Ku­žiams.

Pag­rin­di­ne nuo 2015-ųjų taps ir Ba­zi­lio­nų vi­du­ri­nė, jei­gu ne­bus pa­keis­ta nuo­sta­ta, kad kai­miš­ko­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je bū­ti­nai tu­ri bū­ti du vie­nuo­lik­tų­jų kla­sių komp­lek­tai.

Me­ras Al­gi­man­tas Gau­bas ap­gai­les­ta­vo: jei­gu mi­nis­te­ri­ja tvir­tai lai­ky­sis tei­sės ak­tų, tai Bu­bių – Ba­zi­lio­nų kraš­te Šiau­lių ra­jo­nas ne­be­tu­rė­tų nei vie­nos mo­kyk­los, ga­lin­čios su­teik­ti vi­du­ri­nį iš­si­moks­li­ni­mą. Šio kraš­to jau­ni­mui tek­tų va­žiuo­ti į Šiau­lius ar dar kur nors.

Nu­ma­to­ma, kad Rau­dė­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la 2015 me­tais taps mo­kyk­la – uni­ver­sa­liu dau­gia­funk­ciu cent­ru, vyk­dan­čiu iki­mo­kyk­li­nio, prieš­mo­kyk­li­nio, pra­di­nio, pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas. Šia­me cent­re vyks ir mo­ky­mo pro­ce­sas, bus bib­lio­te­ka, sa­vo veik­lą plė­tos ir bend­ruo­me­nė.

A. Gau­bo tvir­ti­ni­mu, Rau­dė­nų mo­kyk­la „at­si­dū­rė kri­ti­nė­je pa­dė­ty­je“. Jos sta­ty­boms už­baig­ti dar rei­kia apie 2,5 mi­li­jo­no li­tų, bet lė­šų ne­be­ža­da­ma. Prog­no­zuo­ja­ma, kad po tre­jų me­tų jo­je be­bus apie 70 mo­ki­nių. To­kio dy­džio pa­sta­tas, koks bu­vo su­pro­jek­tuo­tas, mo­kyk­lai tam­pa ne­be­rei­ka­lin­gas.

Mo­kyk­la – uni­ver­sa­liu dau­gia­funk­ciu cent­ru 2015-ai­siais tam­pa ir Kur­tu­vė­nų mo­kyk­lė­lė.

Ke­ti­na­ma vyk­ti į Aly­taus ra­jo­ną pa­si­žiū­rė­ti, kaip vei­kia to­kie dau­gia­funk­ciai cent­rai.

Kal­bė­sis su mo­kyk­lų bend­ruo­me­nė­mis

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je žur­na­lis­tams įro­di­nė­ta, kad ra­jo­no švie­ti­mo sis­te­mo­je nu­ma­to­mos per­mai­nos – ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo.

Per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tu ra­jo­ne su­ma­žė­jo 2,4 tūks­tan­čio gy­ven­to­jų. Ma­žė­ja ir vai­kų.

Šių me­tų ra­jo­no biu­dže­tą su­da­ro 94 mi­li­jo­nai li­tų, iš šios su­mos 46 mi­li­jo­nai ati­ten­ka švie­ti­mo sis­te­mai.

Ma­žiau­siai lė­šų vie­nam vai­kui iš­lai­ky­ti rei­kė­jo Kur­šė­nų Sta­sio Ang­lic­kio pa­grin­di­nei mo­kyk­lai – 4299 li­tų, dau­giau­siai – Kur­tu­vė­nų mo­kyk­lai – 12158 Lt, Ža­rė­nų pa­grin­di­nei – 12015 Lt, Gil­vy­čių – 10659 Lt, Dir­vo­nė­nų – 10413 Lt, Ver­bū­nų – 10122 Lt.

Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos J. Šert­vy­tie­nės, kaž­ką rei­kia da­ry­ti, kad bū­tų ga­li­ma iš­gy­ven­ti iš lė­šų, ski­ria­mų mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui ir mo­ki­nių ug­dy­mui už­tik­rin­ti. An­tai Mi­cai­čių mo­kyk­lo­je – dar­že­ly­je dar­bo už­mo­kes­čio trū­ku­mas sie­kia 25,5 pro­cen­to, o Ža­rė­nų pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je – 18,7 pro­c.

Nuo šio ket­vir­ta­die­nio Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai pra­dės su­si­ti­ki­nė­ti su mo­ky­mo įstai­gų, ku­rias pa­lies per­tvar­ka, bend­ruo­me­nė­mis. Jei­gu po­zi­ci­jas su jo­mis pa­vyks su­de­rin­ti, tai ko­vo pa­bai­go­je vyk­sian­čia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je ga­lė­tų bū­ti priim­tas spren­di­mas dėl mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos ra­jo­ne.

Jei­gu su mo­ky­mo įstai­go­mis su­tar­ti ne­pa­vyks, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus K. Luk­šo tei­gi­mu, vi­sa me­džia­ga bus pa­teik­ta Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai – te ji pa­sa­kys, ar Sa­vi­val­dy­bė tei­si, ar ne­tei­si.

Algimantas BRIKAS

SKRASTAS