Pakeistas Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams aprašas

2013-07-16

Nuo liepos 10 d.  įsigaliojo švietimo ir mokslo ministro įsakymas, pakeičiantis Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 16 punktą, kuris būtų neleidęs nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. dirbti mokytojams, nebaigusiems mokomąjį dalyką atitinkančių programų.
 
Papildytas pats 16 punktas, įtraukiant daugiau atvejų, kuomet asmuo gali dėstyti, o šio punkto įsigaliojimas atidėtas iki 2014 m. rugsėjo 1 d. 
 

 

Senoji redakcija: 

16. KEISTA:2011 07 29 įsakymu Nr. V-1485 (nuo 2011 08 05) (Žin., 2011, Nr. 99-4680)

Dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/sritį atitinkančias programas.

PASTABA: 2011 07 29 įsakymu Nr. V-1485 (Žin., 2011, 99-4680) nustatyta, kad 16 punktas įsigalioja nuo 2013 09 01.

Naujoji redakcija:

„Papildau šiuo 16 punktu:

„16. Dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką / ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko / pedagoginės specializacijos modulio programą, arba pagal aprašo 9 punktą laikomas mokomojo dalyko / srities specialistu.“

 Išdėstau 2 punktą taip:

„2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2.7 punktas įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 d.“

Ministro įsakymą galite rasti čia.