Naujoji švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

2014-01-10

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo naujas Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. Jį savo įsakymu gruodžio 19 d. patvirtino švietimo ir mokslo ministras.  

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas nustato biudžetinių švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų, tarifinių atlygių koeficientus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas.

Profesinė sąjunga sausio 8 d. gavo ministerijos kanclerio Dainiaus Numgaudžio pasirašytą raštą, kuriame informuojama apie Aprašo pasikeitimus:

„Vienas iš Aprašo pakeitimo tikslų buvo suderinti jį su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo” (Žin., 1993, Nr. 28-655) (toliau – LRV nutarimas Nr. 511), kad nesikartotų tos pačios nuostatos bei būtų nustatytas aiškesnis Aprašo ir LRV nutarimo Nr. 511 nuostatų santykis.

Atkreipiame dėmesį, kad švietimo įstaigų darbuotojams ir kitų įstaigų pedagoginiams darbuotojams (toliau kartu vadinama – darbuotojai) tiesiogiai taikomos visos LRV nutarime Nr. 511 nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos (dėl darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo neviršijant įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų, priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų, materialinių pašalpų mokėjimo ir kitos), o Apraše nustatomos papildomos darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos ir tai, ką jau reglamentuoja LRV nutarimas Nr. 511, jame nekartojama.

LRV nutarimo Nr. 511 51 punkte yra numatyta galimybė darbuotojams nustatyti iki 45 procentų didesnius tarnybinių atlyginimų koeficientus. Vadovaujantis šia nuostata, Aprašo 14, 23, 25, 26, 31, 45, 48, 56, 63, 64, 65, 66 ir 67 punktuose nustatyti atvejai, kuomet darbuotojams didinami arba gali būti didinami tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientai.

Atkreiptinas dėmesys, kad daugeliu iš minėtų atvejų anksčiau (iki 2014 m.) darbuotojams buvo mokami (ar galėjo būti mokami) priedai. Kadangi praktikoje kildavo klausimų dėl LRV nutarimo Nr.511 ir Aprašo nuostatų, susijusių su priedų mokėjimu, dermės (ypač dėl įstaigų vadovų priedų, kurie pagal LRV nutarimo Nr. 5114 punktą gali būti mokami tik už praėjusių metų veiklos rezultatus), buvo apsispręsta Apraše priedus pakeisti tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų padidinimu, iš esmės nekeičiant iki 2013 m. pabaigos galiojusių priedų skyrimo atvejų ir dydžių (paminėtina, kad Aprašo 14.2.3, 23.2.3, 31.2.3 ir 45.2.3 punktuose yra nustatyti papildomi koeficientų didinimo atvejai, kuriems esant anksčiau priedai nebūdavo nustatomi).

Manome, kad, užtikrinant sklandų šio pakeitimo įgyvendinimą, darbuotojui pirmiausia turėtų būti nustatytas pagrindinis tarnybinio atlyginimo (tarifinio atlygio) koeficientas, o šio koeficiento padidinimai turėtų būti nustatyti atskirai (kaip anksčiau būdavo nustatomi priedai) , įvardijant konkretų kiekvieno padidinimo dydį ir pagrindą. Mūsų manymu, tarnybinio atlyginimo (tarifinio atlygio) koeficiento padidinimas turėtų išlikti iki tol, kol išnyks jo nustatymo pagrindas (skirtingai nei priedai ir priemokos, kurie nustatomi ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos), jei nėra kitų aplinkybių, dėl kurių reikėtų peržiūrėti darbo apmokėjimo sąlygas.

Jei darbuotojui yra nustatytas tarnybinio atlyginimo (tarifinio atlygio) koeficiento padidinimas, tai bendras darbuotojo tarnybinio atlyginimo (tarifinio atlygio) dydis apskaičiuojamas įskaitant šį padidinimą. Į tai reikėtų atsižvelgti darbuotojams nustatant priedus ir priemokas.

Atkreiptinas dėmesys, kad, įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 68 straipsnio nuostatas, Aprašo 24, 27 ir 32.4 punktuose nurodytiems darbuotojams tarnybinių atlyginimų koeficientai diferencijuojami ne tik atsižvelgiant į kvalifikaciją, bet ir į pedagoginio darbo stažą. Aprašo 32.3 punkte nustatomi tarifinių atlygių koeficientai mokytojams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 38-1804) 2 straipsnio 6 dalies nuostatos.

Atsižvelgiant į LRV nutarimo Nr. 511 pakeitimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1185 (Žin., 2013, Nr. 130-6673), Apraše patikslinti vadovų, vadovų pavaduotojų, skyrių (sektorių) vedėjų maksimalūs tarnybinių atlyginimų koeficientai.“

Tvarkos aprašas Seimo teisės aktų registre: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463228&p_tr2=2